ORDRE VEH/130/2017, de 21 de juny, per la qual s'aprova el model 970 d'autoliquidació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat té, d'acord amb l'article 203.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, competències per establir, mitjançant una llei del Parlament, els seus tributs propis, sobre els quals té capacitat normativa.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, estableix, entre d'altres, un nou impost que grava el risc local mediambiental, i en última instància sobre les persones, que comporta, en el territori de Catalunya, la producció d'elements radiotòxics generats en reaccions termonuclears; la manipulació i el transport d'aquests elements; llur custòdia, mentre no siguin degudament neutralitzats o dipositats en un magatzem de llarga durada, i llur dispersió, rutinària o accidental.

L'article 63 de la Llei esmentada estableix que els subjectes passius de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics estan obligats a presentar l'autoliquidació de l'impost i a efectuar-ne l'ingrés corresponent en els terminis regulats en l'apartat 1. Aquest article també estipula que cal aprovar un model d'autoliquidació d'aquest impost mitjançant ordre del conseller del departament competent en matèria tributària.

A continuació l'article 64 regula els pagaments fraccionats per les activitats de producció termonuclear i d'emissió rutinària d'elements radiotòxics.

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar el model d'autoliquidació 970 de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA