ORDRE VEH/147/2020, de 27 d'agost, per la qual es creen els Premis Laya de l'Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, per fomentar la divulgació, el coneixement i la reflexió dels drets civils i polítics, i se n'aproven les bases reguladores.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 104 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, estableix que l'Oficina de Drets Civils i Polítics defineix i coordina les polítiques del Govern relacionades amb els drets civils i polítics, i dirigeix i impulsa les activitats necessàries per fomentar i desenvolupar les entitats, públiques o privades, que treballin en la defensa dels drets civils i polítics, en el marc de col·laboració i promoció de les iniciatives de la societat civil d'aquest àmbit.

La producció audiovisual a Catalunya pot esdevenir un element significatiu per fomentar el coneixement i defensa dels drets civils i polítics. És aquesta la raó per la qual es creen els premis Laya, que tenen per objectiu reconèixer l'esforç audiovisual en la defensa dels drets civils i polítics i afavorir la distribució i exhibició de cinema documental en la modalitat de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.

Atesos els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

A proposta de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, i en exercici de les facultats que m'atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Creació

Crear els Premis Laya de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, amb l'objectiu de fomentar la divulgació, el coneixement i la reflexió dels drets civils i polítics mitjançant l'exhibició i l'emissió de cinema documental en la modalitat de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió. Aquests premis s'atorgaran anualment.

Article 2

Bases reguladores

Aprovar i donar publicitat a les bases reguladores d'aquests premis, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Ordre, i també els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, que es detallen en l'annex 2.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Contra aquesta Ordre es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició previ al recurs contenciós administratiu davant del mateix òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà que es publiqui al DOGC, d'acord amb els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 d'agost de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Annex 1

Bases reguladores per a la concessió dels Premis Laya de l'Oficina de Drets Civils i Polítics

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels Premis Laya de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, amb l'objectiu de fomentar la divulgació, el coneixement i la reflexió dels drets civils i polítics mitjançant l'exhibició i l'emissió de cinema documental en la modalitat de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.

1.2 Els Premis Laya s'atorgaran a aquells projectes realitzats o que finalitzin l'any 2020.

1.3 Aquests ajuts no tenen la consideració d'ajuts d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

—2 Destinataris i procediment

2.1 Se'n consideren destinatàries únicament les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d'interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que s'hagin presentat als ajuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICEC) en la línia de subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana, o en la línia de subvencions per realitzar documentals destinats a ser emesos per televisió, convocats l'any anterior a la convocatòria.

2.2 A l'efecte de donar compliment a l'article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 96 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a l'Acord del Govern de 28 de febrer del 2017, pel qual s'aprova el model integral de gestió de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya, el text íntegre de la convocatòria es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

2.3 El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva.

2.4 La tramitació correspon, com a òrgan instructor del procediment, al director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, i la resolució, a la persona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA