ORDRE VEH/149/2020, de 2 de setembre, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 700 de la taxa per la realització de valoracions prèvies.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat, d'acord amb el que preveu l'article 203.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, té competències per establir, mitjançant una llei del Parlament, els seus tributs propis, sobre els quals té capacitat normativa. La taxa per la realització de valoracions prèvies en l'àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya és un tribut propi de la Generalitat, la qual és competent no només per establir-la sinó també per regular-ne la seva gestió.

En l'àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya, la taxa per la realització de valoracions prèvies està regulada a l'article 6.5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

La Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, ha modificat el règim normatiu de la taxa per la realització de valoracions prèvies, establint d'una banda, que l'acreditament del pagament de la taxa s'exigeix com a condició prèvia per a admetre a tràmit la sol·licitud de valoració, i d'altra, que la taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.

L'article 6.5-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, incorporat amb l'entrada en vigor de la Llei 5/2020, disposa en el seu apartat segon que el model d'autoliquidació s'ha d'aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria tributària.

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

S'aprova el model d'autoliquidació 700, de la taxa per la realització de valoracions prèvies, que consta a l'annex d'aquesta Ordre.

El model d'autoliquidació esmentat està disponible exclusivament en format electrònic...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA