ORDRE VEH/176/2019, de 27 de setembre, per la qual es regulen diversos aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors tributaris a l'Agència Tributària de Catalunya amb les condicions que preveu l'article 95.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 95.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa que l'Administració tributària haurà d'acordar la publicació periòdica de llistes comprensives de deutors a la hisenda pública per deutes i sancions tributaris quan es donin les circumstàncies que es relacionen en l'apartat primer d'aquest precepte, és a dir, quan el total dels deutes i sancions tributaris pendents d'ingrés superin, en la data fixada per la Llei en el còmput global per contribuent, l'import d'1.000.000,00 euros, sempre que aquests deutes no haguessin estat pagats un cop transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari i que no es trobin ni ajornats ni suspesos.

Aquest mateix article obliga que, tant l'elaboració com la publicació de la llista que inclogui aquestes situacions d'incompliment de les obligacions tributàries, es faci amb periodicitat anual, i reserva per a un desenvolupament reglamentari posterior la determinació concreta de la data exacta de publicació i de la identificació de les dades tècniques dels corresponents fitxers i registres de la llista esmentada.

Amb aquesta ordre es concreta, doncs, la determinació dels dos elements previstos anteriorment i, al mateix temps, es regulen altres aspectes relatius a la llista de deutors amb la hisenda pública de la Generalitat de Catalunya, entre els quals destaquen la delimitació de l'àmbit dels tributs que abasta la publicitat, així com la determinació dels òrgans competents tant per elaborar-la i comunicar-ne al deutor que hi és inclòs, com per ordenar-ne la publicació.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Àmbit de la llista de deutors tributaris

Dins de l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, la llista que comprèn els deutors amb la hisenda pública, que haurà de ser objecte de publicació, d'acord amb el que disposa l'article 95.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es referirà als tributs següents:

- Els tributs propis

- Els tributs cedits per l'Estat l'aplicació dels quals correspon a l'Agència Tributària de Catalunya.

Article 2

Data de publicació de la llista

La publicació de la llista comprensiva dels deutors a la hisenda pública de la Generalitat de Catalunya per deutes i sancions tributàries que, el 31 de desembre de cada any, compleixin amb les condicions que disposa l'apartat 1 de l'article 95.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA