ORDRE VEH/7/2018, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 910 de l'impost sobre grans establiments comercials (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 30, de 2 de febrer).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el Parlament de Catalunya ha regulat de nou l'impost sobre grans establiments comercials.

La reforma d'aquest impost ha tingut l'objectiu d'accentuar-ne el caràcter extrafiscal i posar l'èmfasi en l'impacte mediambiental que generen aquests grans establiments comercials com a conseqüència de l'afluència, en alguns casos massiva, de vehicles particulars. Així, s'han ampliat els supòsits de subjecció al tribut i també s'han suprimit determinats beneficis fiscals.

Una altra novetat important és la reformulació de la base imposable, que recau sobre un paràmetre que s'ajusta millor a la finalitat extrafiscal del tribut, com és el mesurament del nombre de vehicles reals o potencials que accedeixen a l'establiment comercial, l'afluència dels quals comporta un impacte important en termes de pol·lució atmosfèrica. Aquesta nova configuració de la base imposable, fixada ara en una magnitud totalment variable en cada exercici, comporta que no s'hagi pogut mantenir el sistema de liquidació per part de l'Administració tributària i cobrament per rebut, per la qual cosa s'ha establert el sistema d'autoliquidació anual per part del contribuent.

En concret, l'article 16 de la Llei 5/2017 estableix que els subjectes passius estan obligats a presentar l'autoliquidació de l'impost i a efectuar-ne l'ingrés corresponent entre els dies 1 i 20 del mes de febrer següent a la data de meritació de l'impost. A més, es preveu que el model d'autoliquidació s'ha d'aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria d'hisenda.

Per últim, l'article 21 de la Llei 5/2017 ha previst un règim transitori per a l'exercici 2017 de l'impost sobre grans establiments comercials i s'ha establert que consti de dos períodes impositius. En el cas del primer període impositiu, comprès entre l'1 de gener i el dia anterior a l'entrada en vigor del nou impost sobre grans establiments comercials previst per la Llei 5/2017, per a la seva liquidació, gestió i pagament serà aplicable la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials, el Decret 342/2001, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA