ORDRE VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'11 de juny de 2015 es va publicar l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 98.1 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, amb la finalitat de compatibilitzar la simplificació en la justificació de les subvencions amb l'eficàcia en la seva gestió i control, mitjançant la regulació de les possibles formes de justificació.

Aquesta Ordre es fonamenta en les competències de la Generalitat previstes en l'article 114 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, relatiu a l'activitat de foment, i en l'article 159 del mateix Estatut, relatiu al règim jurídic i procediment administratiu.

D'una banda, l'aplicació de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, ha posat de manifest la necessitat de regular la possibilitat de simplificar la justificació de les subvencions atorgades als ens locals que apliquen el règim de fiscalització prèvia d'acord amb el que disposa el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

D'altra banda, l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, estableix que el control de la concurrència de subvencions s'ha de dur a terme mitjançant un sistema de validació de caràcter electrònic dels justificants de despesa i que, mentre aquest sistema no sigui efectiu, la forma de validar o segellar els justificants a l'efecte de comprovar que en cas de concurrència de subvencions no se supera el cost de l'actuació subvencionada la determinaran les bases reguladores. La pràctica ha evidenciat que la remissió a les bases reguladores no garanteix la unitat de criteri necessària en el control de la concurrència de subvencions i que el fet de segellar o validar els justificants de despesa no impedeix per si mateix l'excés de finançament d'una despesa determinada, si totes les entitats concedents no estableixen aquesta obligació o si existeixen altres fonts de finançament diferents de les subvencions. Per aquest motiu, el text incorpora la substitució del segellat dels justificants per una declaració responsable de les persones beneficiàries. Així mateix, l'avanç en la tramitació electrònica dels expedients d'atorgament d'ajuts i subvencions comporta una simplificació del format de presentació dels justificants que s'ha de fer en el format electrònic que habiliti l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats que integren el seu sector públic.

L'Acord del Govern de 28 de febrer de 2017, aprova el Model integral de gestió de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya, que inclou, entre d'altres, el Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS), com a plataforma de tramitació electrònica integrada amb l'arquitectura d'aplicacions corporatives de la Generalitat de Catalunya que realitza la gestió integral del cicle de vida de les subvencions.

L'Acord disposa que l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del sector públic han de tramitar tots els expedients i tràmits associats relacionats amb els ajuts i les subvencions mitjançant el Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS), independentment de l'origen del seu finançament i dels procediments, formes i instruments de concessió utilitzats per cada òrgan.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix en l'article 3.2.9 que correspon al Departament d'Economia i Hisenda la competència per establir els criteris procedimentals, la direcció i el control dels ajuts i subvencions. A la vegada, el Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, determina, a l'article 93.1. g, que la Intervenció General té atribuïda, entre d'altres, la funció d'establir les directrius d'actuació en la gestió de subvencions i ajuts i fer-ne el seguiment i control, i coordinar i administrar el registre de subvencions i ajuts de la Generalitat.

La implementació d'un sistema de gestió i tramitació electrònica d'ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya ha de permetre a les unitats administratives i a la ciutadania una gestió integral del cicle de vida de les subvencions que ha de revertir en la disminució de càrregues administratives innecessàries, cercant així una millor gestió i un control més eficaç, i una explotació consolidada de dades que faciliti l'anàlisi i la planificació de l'activitat de foment dels òrgans subvencionadors per satisfer l'interès general en llur àmbit d'actuació. Tot això, amb la finalitat d'aconseguir un increment de l'eficiència dels recursos públics i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA