DECRET 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, defineix el Sistema estadístic de Catalunya com el conjunt ordenat de les institucions i els òrgans que fan activitats estadístiques i dels processos de relació entre si que conjuntament produeixen com a resultat les estadístiques d'interès de la Generalitat i atorga a l'Idescat la gestió i coordinació del Sistema esmentat, així com l'execució de les activitats i actuacions estadístiques que li siguin assignades pel Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals que el despleguen.

La Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, continua el procés de consolidació i enfortiment del Sistema estadístic de Catalunya i estableix els objectius generals i específics que s'han de desenvolupar en el seu període de vigència, i les activitats estadístiques per assolir-los. A la vegada planteja nous reptes tant en els àmbits de la producció estadística en diversificar el conjunt d'estadístiques disponibles sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya, com en la difusió estadística, en establir l'obligatorietat de fer públics els resultats estadístics sintètics i bàsics a través de la xarxa Internet, i també en l'estadística instrumental, fent explícites les innovacions metodològiques per a l'obtenció de resultats estadístics de qualitat amb la màxima desagregació territorial i la mínima càrrega per a les unitats informants, posant un èmfasi especial en els criteris de correcció tècnica com a element essencial de l'estadística oficial catalana.

Paral·lelament atorga una nova competència per tal com crea i adscriu a l'Idescat el Registre de fitxers estadístics, referit tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya formen exclusivament per elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat. Així mateix, les competències de l'Idescat es veuen incrementades també per la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, atès que li atorga la responsabilitat d'acreditar que les persones signants estan inscrites en el padró municipal d'habitants o en el cens electoral.

Els nous reptes esmentats en l'àmbit de l'estadística oficial catalana, així com també la necessitat d'adaptació als nous reptes que suposa el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, adoptat pel Comitè del programa estadístic comunitari el 24 de febrer del 2005, el qual suposa un referent en l'estadística europea, fan necessària una reestructuració i actualització de l'organització de l'Idescat, així com la necessitat de dotar-lo de nous mecanismes de gestió i coordinació. En aquest sentit, pel que fa al marc institucional de l'estadística oficial catalana, es crea un nou òrgan com és el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, que ha de ser l'òrgan de representació i participació dels organismes i institucions que integren el Sistema estadístic de Catalunya. Com a conseqüència de la creació d'aquest nou òrgan, es redefineixen les competències de la Junta de Govern de l'Idescat i se'n simplifica l'estructura i la composició per tal d'ajustar-la millor a la naturalesa jurídica de l'Idescat, definit com a organisme autònom adscrit al Departament d'Economia i Finances, així com també la composició del Consell Català d'Estadística.

Pal que fa a l'organització interna de l'Idescat, s'unifiquen en la Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística la funció de producció de les estadístiques econòmiques, demogràfiques i socials que pertoca fer a l'Idescat i la corresponent a la coordinació tècnica de les institucions integrades en el Sistema estadístic de Catalunya. D'aquesta manera es reforcen i se simplifiquen els mecanismes de coordinació metodològica tant dins del mateix Idescat com entre els organismes que duen a terme estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, s'unifiquen en la Subdirecció General d'Informació i Difusió Estadística les funcions de promoure i garantir la difusió dels resultats estadístics i la seva accessibilitat amb la de gestionar els sistemes d'informació necessaris per tal de poder fer-ne una difusió més efectiva i eficient.

Finalment, les modificacions organitzatives proposades suposen una simplificació de l'estructura directiva de l'Idescat, la qual passa de quatre a tres subdireccions generals. Això ha comportat una millor definició de les funcions encomanades a les diferents subdireccions generals, així com també una redistribució de les àrees funcionals en què s'organitzen. Així mateix, s'han delimitat amb més precisió les funcions pròpies de les subdireccions generals i las de les àrees funcionals.

Per això, i en ús de les facultats que tinc conferides, a proposta del conseller d'Economia i Finances, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i prèvia deliberació del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Naturalesa i funcions

Article 1

Naturalesa

1.1 L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya.

1.2 L'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d'actuar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i amb la resta de disposicions que li són aplicables.

1.3 L'adscripció de l'Idescat al Departament d'Economia i Finances es fa a través de la Secretaria d'Economia o de l'òrgan que es determini en els respectius decrets de reestructuració del Departament d'Economia i Finances.

Article 2

Funcions

Les funcions de l'Idescat d'acord amb la normativa en matèria d'estadística de Catalunya així com la relativa a la iniciativa legislativa popular, són les següents:

 1. Coordinar i gestionar el Sistema estadístic de Catalunya.

 2. Elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat.

 3. Promoure la unificació dels requisits tècnics de les estadístiques per homologar l'estadística referent a Catalunya dins el context tècnic de les estadístiques estatals i internacionals.

 4. Vetllar pel compliment de les normes tècniques aprovades i de les vigents dins l'àmbit estatal.

 5. Vetllar per l'aplicació i la vigilància del compliment de les normes del secret estadístic en l'activitat estadística, en els termes que estableix la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

 6. Prestar serveis de recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de la documentació estadística disponible.

 7. Assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents, en un temps raonable, i estendre certificacions dels resultats estadístics.

 8. Elaborar els directoris d'unitats estadístiques i fer les operacions censals necessàries per crear i mantenir actualitzats els marcs i els paràmetres bàsics d'informació sobre el territori, la població, els habitatges i les activitats econòmiques i socials dins un sistema integrat d'informació estadística en coordinació amb altres administracions.

 9. Fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya.

 10. Promoure la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic.

 11. Encarregar-se de les relacions de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals i altres administracions públiques, i també amb els organismes autònoms, les entitats públiques i les empreses que en depenen, i els organismes internacionals especialitzats en matèria d'estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració amb ells en l'activitat estadística.

 12. Gestionar el Registre de població de Catalunya, fer-ne l'explotació i emetre les certificacions corresponents.

  ll) Gestionar el Registre de fitxers estadístics i emetre les certificacions corresponents.

 13. Desenvolupar bases de dades sobre la informació estadística d'interès públic a Catalunya.

 14. Analitzar les necessitats i l'evolució de la demanda d'estadístiques a Catalunya.

 15. Preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d'actuació estadística i elevar-lo al conseller o la consellera d'Economia i Finances perquè el sotmeti a l'aprovació del Govern, i fer les activitats prèvies i preparatòries que són necessàries en compliment dels preceptes de la Llei del Pla estadístic vigent.

 16. Prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

 17. Dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen.

 18. Adaptar, normalitzar, revisar o establir les classificacions estadístiques, les definicions i els codis, les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats, i elaborar les propostes de normatives pertinents, salvant la compatibilitat i la correspondència amb els homòlegs d'ús obligatori en els àmbits estatal, europeu i internacional amb la consulta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA