ORDRE PTO/101/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/101/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

De conformitat amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, departament competent en matèria de paisatge, ha de potenciar les activitats de les administracions locals que acompleixin actuacions de promoció i protecció del paisatge.

En dates 25 de maig de 2005 i 16 de desembre de 2005, s'han aprovat els plans directors urbanístics del sistema costaner que tenen com a objectius la preservació de l'entorn, la gestió paisatgística i l'ús social de l'espai costaner.

A fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de febrer de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte promoure intervencions paisatgístiques en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

.2 Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

 1. Construcció i manteniment de camins de ronda, quan no hi hagi prevista cap actuació ni per part del Ministeri de Medi Ambient de l'Administració General de l'Estat ni del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 2. Construcció i manteniment d'accessos públics per a vianants i mitjans no motoritzats a la zona de domini públic maritimoterrestre.

 3. Adquisicions destinades a incrementar el patrimoni públic de sòl sempre que formin part d'una actuació per a intervencions paisatgístiques en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

 4. Reconstrucció de terrasses i marges dins d'espais públics.

 5. Millora de la coberta vegetal i actuacions per a la prevenció d'incendis.

 6. Enderroc d'instal·lacions o edificacions obsoletes o il·legals.

 7. Adaptació paisatgística d'accessos, instal·lacions o edificacions.

  2.2 Ubicació de les actuacions

  Les actuacions que preveu la base anterior s'han de dur a terme en sòls que els plans directors urbanístics del sistema costaner, aprovats definitivament en dates 25 de maig i 16 de desembre de 2005, han delimitat per tal d'incloure en alguna de les categories següents:

 8. Sòl no urbanitzable costaner PEIN (NU-CPEIN).

 9. Sòl no urbanitzable costaner C1 (NU-C1).

 10. Sòl no urbanitzable costaner C2 (NU-C2).

 11. Sòl no urbanitzable costaner C3 (NU-C3).

 12. Zona de Protecció Costanera

 13. Zona de Protecció Paisatgística

  2.3 Així mateix, poden acollir-s'hi les actuacions a realitzar en el sòl costaner especial (CE) sempre que el planejament urbanístic determini la seva classificació com a sòl no urbanitzable i s'adeqüi a alguna de les categories de sòl no urbanitzable costaner d'aquests plans directors.

  2.4. No poden ser objecte de finançament les intervencions en la zona de domini públic maritimoterrestre.

  .3 Beneficiaris

  3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments de Catalunya i altres ens locals que vulguin dur a terme actuacions de caire paisatgístic en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner, tal com es defineix al Pla director urbanístic del sistema costaner aprovat definitivament el 25 de maig de 2005 i al Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat, aprovat definitivament el 16 de desembre de 2005, i que no hagin resultat beneficiaris de cap subvenció atorgada per aquest Departament per a la mateixa actuació.

  3.2 Aquests han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 14. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 15. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  .5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1. Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'Ajuntament i han de ser formalitzades per l'alcalde.

  6.2. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran en el registre telemàtic disponible...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA