RESOLUCIÓ JUS/1719/2011, de 6 de juliol, per la qual s'aproven les bases d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia respecte dels quals la Generalitat de Catalunya ha assumit competències, i es convoquen els ajuts econòmics corresponents per a l'any 2010.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUS/1719/2011, de 6 de juliol, per la qual s'aproven les bases d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia respecte dels quals la Generalitat de Catalunya ha assumit competències, i es convoquen els ajuts econòmics corresponents per a l'any 2010.

Atès que els pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011 es troben en tramitació parlamentària i per tant pendents de la seva aprovació definitiva;

Atès que en virtut del Reial decret 441/1996, d'1 de març, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de justícia;

En el context de l'actual recessió econòmica i les restriccions pressupostàries que se'n deriven, els crèdits destinats als diversos programes d'ajuts del fons d'acció social per als funcionaris de l'Administració de justícia s'han vist sensiblement reduïts respecte de l'any anterior, i és necessari entendre aquesta mesura de manera transitòria i conjuntural. Això ha provocat que alguns programes d'ajuts s'hagin suprimit en aquesta convocatòria amb la finalitat de prioritzar aquells programes que es considera que tenen una naturalesa més social.

Vist el Decret 129/1996, de 16 d'abril, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de mitjans personals, materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia;

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar les bases d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia respecte dels quals la Generalitat de Catalunya ha assumit competències corresponents per a l'any 2010.

—2 Obrir la convocatòria per concedir ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia respecte dels quals la Generalitat de Catalunya ha assumit competències, per a l'any 2010. Els ajuts han de ser sol·licitats d'acord amb el que es disposa a les bases de l'annex d'aquesta Resolució.

—3 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

—4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb els articles 107,116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé poden impugnar aquesta Resolució directament mitjançant un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant el jutjat contenciós administratiu competent de Barcelona, d'acord amb el que disposen els articles 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de juliol de 2011

Jaume Erruz i Seall

Secretari general

Annex

Bases generals

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el contingut, el procediment de gestió i la resolució d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia respecte dels quals la Generalitat de Catalunya ha assumit competències, corresponents a despeses o fets ocorreguts l'any 2010.

—2 Programes

Ajut per fills.

Ajut per estudis dels funcionaris.

Ajut per familiars ascendents dependents.

Ajut per discapacitats.

—3 Contingut

3.1 Aquests ajuts tenen caràcter de prestació econòmica, i la seva finalitat és la de compensar part de les despeses que al personal sol·licitant li hagi ocasionat alguna o algunes de les modalitats objecte de la convocatòria.

3.2 En els casos en què l'import sol·licitat sigui inferior a la quantia corresponent a l'ajut, s'atorgarà l'import de la despesa degudament acreditada.

—4 Comissió d'Acció Social

4.1 La Comissió d'Acció Social té caràcter paritari i hi estan representats l'Administració (Departament de Justícia) i les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya.

4.2 La Comissió d'Acció Social, actuant d'acord amb els principis d'equitat i objectivitat, ha establert els programes d'ajuts, assignant a cada programa la quantia o el percentatge corresponent en relació amb el total del pressupost establert, proposant l'aprovació de les bases de la convocatòria de cada programa, i li correspon també l'establiment dels barems corresponents.

Els seus membres es comprometen a guardar la necessària confidencialitat en relació amb les informacions i dades de tipus personal que coneguin per mitjà dels expedients tramitats.

4.3 La gestió de l'execució dels diversos programes d'ajuts correspon al Servei de Recursos Humans de la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Direcció General de Recursos de l'Administració de Justícia del Departament de Justícia, amb seu al carrer Pau Claris, 81, de Barcelona.

—5 Contingut econòmic

5.1 Les quanties destinades als diferents programes d'ajut són les que es determinen a continuació:

Programes Quantitat destinada
Fills 766.996,94€
Estudis dels funcionaris 163.931,42€
Familiars ascendents dependents 4988,89€
Discapacitats 61.862,33€
Total 997.779,58€
5.2 Si es produeixen romanents en algun dels programes, aquests es destinaran al programa per a fills i, en segona instància, al programa per a estudis. Si realitzats aquests ajustaments, encara persisteix algun romanent, es podria acordar per part de la comissió un augment de les quantitats a abonar als sol·licitants dels ajuts o qualsevol altra mesura tendent a una optimització del repartiment dels crèdits

5.3 Les quantitats màximes que es poden rebre en cada programa d'ajut...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA