ORDRE EMO/76/2012, de 3 d'abril, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d'escombraries, neteja viària, recollida de residus voluminosos i deixalleria que l'empresa Ilnet, UTE, presta al municipi de Lleida.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats UGT i CCOO a l’empresa Ilnet UTE (registre d’entrada de 26 de març de 2012, als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida), l’inici de la qual està previst a les 0 hores del dia 10 d’abril de 2012, amb caràcter indefinit, i que afecta tots els treballadors i treballadores del centre de treball a Lleida;

Atès que l’empresa realitza els serveis de recollida d’escombraries (fracció orgànica, de rebuig i recollida selectiva) i els serveis de neteja viària, així com la recollida de residus voluminosos i la gestió de la deixalleria, els quals són serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria béns i drets constitucionalment protegits, com són el dret a la salut i el medi ambient que assenyalen els articles 43 i 45 de la Constitució, i una acumulació de residus a les vies públiques i, molt especialment, la matèria orgànica susceptible de descomposició afavoreixen, a part de les males olors, la proliferació d’insectes i rosegadors, els quals són vehicles de transmissió de malalties infectocontagioses que generen risc per als ciutadans;

Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució;

Atès que és necessari garantir una màxima asèpsia i netedat en els centres sanitaris i assistencials i el seu entorn, una màxima higiene en els centres d’ensenyament amb servei de menjador i garantir un entorn de netedat en les àrees dels mercats municipals d’abastament de productes peribles, caldrà realitzar el servei de recollida d’escombraries habitual en aquestes zones.

Atès el grau de putrefacció, descomposició, fermentació i pudor de la fracció de rebuig, aquesta s’haurà de recollir i transportar cada 72 hores, i la fracció orgànica cada 48 hores, en tots dos casos a comptar de l’última recollida. En aquelles zones del municipi en què es presti el servei amb una freqüència inferior a la indicada, la recollida de les escombraries (tant la fracció de rebuig com la fracció orgànica) s’haurà de realitzar al 50% del servei habitual; si a la jornada de recollida de les escombraries abans esmentades no se n’hagués realitzat la retirada total, s’haurà de continuar durant les jornades següents...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA