ORDRE ECO/289/2012, de 6 de setembre, per la qual s'implanten diversos estudis universitaris oficials de grau en centres adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En el marc de la Programació universitària de Catalunya, per al curs acadèmic 2009-2010, i per tal d’adequar l’estructura cíclica dels ensenyaments universitaris actuals als requeriments europeus, es preveu la implantació de diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’adaptació als principis derivats de l’espai europeu d’educació superior implica, també, d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, l’inici del procés d’extinció progressiva dels estudis universitaris oficials implantats a l’empara de l’ordenació anterior.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, de creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article únic

S’implanten els estudis universitaris oficials de grau, per al curs 2009-2010, als centres adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona, que s’indiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial dels títols, el rector o la rectora d’aquesta Universitat sol·licitarà a la persona titular del departament competent en matèria d’universitats l’autorització per a l’inici d’activitats d’aquests estudis, amb efectes des de la seva impartició a l’empara de la normativa vigent.

Disposició transitòria

La implantació d’aquests estudis universitaris oficials de grau implica l’extinció progressiva dels estudis que s’indiquen, també, a l’annex d’aquesta Ordre.

En tot cas, es garantirà el dret dels estudiants a finalitzar els ensenyaments d’acord amb el pla d’estudis amb el qual el van iniciar amb un rendiment acadèmic...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA