ORDRE BSF/85/2012, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de l'ajut econòmic per a famílies en què s'hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El títol 1 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), recull expressament a l’article 16 el dret de totes les persones a rebre ajuts públics per atendre les càrregues familiars, d’acord amb els requisits que estableix la Llei; alhora que preveu, com a principi rector a l’article 40, el mandat als poders públics de promoure les mesures econòmiques i normatives de suport a les famílies. Així mateix, l’Estatut estableix a l’article 166.4 la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de promoció de les famílies i de la infància.

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, té atribuït l’exercici de les atribucions sobre les famílies, tasca que duu a terme a través de la Secretaria de Família, d’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, regula ajuts econòmics destinats a donar suport a les famílies, per tal de millorar el benestar, la qualitat de vida i la protecció dels seus membres.

Igualment, la Llei recull diverses disposicions, entre les quals es troben: l’article 3, que considera que les disposicions d’aquesta també són aplicables a l’acolliment i a les altres situacions jurídiques a les quals les lleis atribueixin o reconeguin els mateixos efectes jurídics que a la família; la disposició addicional 3, que preveu que, en el desplegament reglamentari, es tingui en compte la problemàtica específica de les famílies monoparentals i la de les famílies nombroses; i finalment, la disposició addicional 4, relativa a la perspectiva de gènere, perspectiva que s’ha d’introduir en el desplegament reglamentari de la Llei.

La protecció econòmica familiar es configura sempre com un element per fer front a les noves necessitats que l’arribada d’un fill o filla implica per a la família, com també per ajudar a conciliar la vida familiar i laboral. Ara bé, tenint en compte la situació socioeconòmica existent actualment a Catalunya, l’ajut regulat en la present Ordre té l’objectiu d’afavorir les famílies amb més dificultats econòmiques per tal de prevenir possibles situacions de vulnerabilitat.

Atès el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desplegament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, ambdós de caràcter parcialment bàsic;

Atesa la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012;

Atès el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat;

Atesa la Llei 29/2010, del 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya;

En ús de les facultats que m’atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L’objecte de la present Ordre és aprovar les bases per a la concessió de l’ajut econòmic per a famílies en què s’hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2012 (ambdues dates incloses) i que no superin un determinat nivell d’ingressos de la unitat familiar, d’acord amb el que s’estableix a l’annex, i obrir la convocatòria per a l’any 2012.

Article 2

Partida pressupostària i quantia

2.1 La partida del pressupost de la Generalitat per al 2012 amb càrrec a la qual s’imputen els ajuts per a les famílies és B05 D/480000100/313A /0000.

2.2 La quantia inicial disponible és de 4.000.000 €. Aquesta dotació es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries mitjançant resolució del conseller de Benestar Social i Família.

Article 3

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC i finalitza el 31 de desembre de 2012.

Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits durant el mes de desembre de 2012, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2013.

Article 4

Competència i termini màxim per resoldre

4.1 La tramitació de les sol·licituds correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Secretaria de Família i la resolució, a la persona titular de la Subdirecció de la Secretaria de Família.

4.2 El termini màxim per emetre i notificar a través de correu certificat la resolució és de quatre mesos a comptar de l’endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat resolució expressa, s’entén desestimada la sol·licitud d’atorgament de l’ajut.

Article 5

Recursos

Contra la resolució de concessió o denegació de l’ajut, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes davant de la persona titular de la Subdirecció de la Secretaria de Família o de la persona titular de la Secretaria de Família, que és l’òrgan competent per resoldre, en els termes que estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre BSF/202/2011, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de l’ajut econòmica per a famílies en què s’hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, i s’obre la convocatòria per a l’any 2011.

Disposicions finals

—1 Es faculta la persona titular de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA