ORDRE EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya 'Joves per l'ocupació' i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 i la convocatòria anticipada per al 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La crisi financera i econòmica ha tingut un efecte devastador sobre l’ocupació, provocant que la taxa d’atur a Catalunya arribés al 22,16% (EPA, primer trimestre de 2012). En el cas dels joves, aquest impacte encara ha estat superior. A partir del 2008, any anterior a l’esclat de la crisi, a tots els països de l’OCDE la taxa d’atur juvenil representava almenys el doble que la taxa d’atur adult, amb les úniques excepcions de Japó i Alemanya. L’atur juvenil a Espanya se situa en un 51,1% (Eurostat, març de 2012), taxa que duplica la mitjana europea que és del 22,1%. A Catalunya la taxa d’atur s’ha alineat amb la mitjana de l’Estat, representant al voltant de més 117.000 joves desocupats menors de 25 anys.

Juntament a aquestes dades d’atur, n’hi ha d’altres que incideixen sobre l’ocupació d’aquest col·lectiu, com ara les persones joves que no han obtingut el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que abandonen prematurament els estudis, que se situen en el 32% a Espanya i el 31% a Catalunya, valors que dupliquen la mitjana europea. Un 53% dels joves menors de 30 anys en situació d’atur tenen baixa qualificació i un 55% d’aquests no perceben prestacions ni cap subsidi.

Una part d’aquestes persones joves han tingut alguna experiència laboral però han estat sotmesos a una elevada rotació laboral i han estat els principals afectats per la destrucció massiva d’ocupació de baixa qualificació.

La confluència de baixa qualificació, l’alt índex de fracàs escolar i la taxa d’atur registrat entre les persones joves pot conduir a una progressiva exclusió social i, per tant, reclama una intervenció dels serveis ocupacionals. L’objectiu és proporcionar a aquest col·lectiu una qualificació i unes competències professionals suficients que els permeti inserir-los al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional.

Des d’aquesta perspectiva, cal fomentar la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu, mitjançant la motivació, la qualificació professional, l’increment de l’autoconfiança i l’autoestima. És una obligació del Servei d’Ocupació de Catalunya millorar l’ocupabilitat de les persones joves, definint mesures i posant en marxa programes, que com aquest, els ajudi a definir i a construir la seva trajectòria professional. Alhora, caldrà establir mecanismes de coordinació amb la resta d’actors del territori que treballen amb les persones joves per identificar les que han abandonat el sistema educatiu i que estan poc qualificades, donant-los la possibilitat de poder participar en aquest programa ocupacional i disposant de més oportunitats per inserir-se en el mercat de treball.

El Programa de joves per l’ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de les persones joves d’entre 16 i 25 anys desocupades que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

Aquest programa de formació en alternança amb el treball pretén estimular la formació i l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu, mitjançant el seu contacte amb l’empresa. Fer-los veure que la formació és necessària i una oportunitat que els permetrà augmentar les seves possibilitats d’inserció.

D’acord amb l’experiència obtinguda en la convocatòria de l’any 2010 del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t) i tenint en compte la valoració realitzada per les entitats que hi van participar, aquesta Ordre estableix unes noves bases reguladores sobre la concessió d’ajuts per al desenvolupament del programa. Recullen canvis que milloren el seu funcionament i donen una major flexibilitat en les actuacions previstes, per d’adequar-les a les necessitats de cada persona jove desocupada, augmentant així la seva eficàcia. Els canvis proposats impliquen la redefinició d’alguns aspectes sobre la regulació de l‘anterior Programa Suma’t i la inclusió de millores substancials.

Entre les millores proposades en aquesta Ordre estan: integrar al col·lectiu de joves que, malgrat disposar del graduat en ESO, no han continuat amb els estudis postobligatoris i/o tenen dèficits formatius; modificar l’edat mínima dels/de les joves per accedir al recurs que serà de 16 anys i la màxima de 25 anys; considerar subvencionable qualsevol de les modalitats contractuals vigents en l’actuació d’experiència professional en empreses tret d’aquelles que, per les seves especials característiques, no s’adeqüin al programa; major flexibilitat en la formació per tal d’adequar-se als perfils de les persones joves i als requeriments de les empreses; incorporar una formació complementària destinada a augmentar les oportunitats d’inserció de les persones joves i l’ajustament exacte amb les característiques del lloc de treball objecte de la contractació; preveure la possibilitat d’un mes de pràctiques no laborals en entorn productiu vinculades a la formació professionalitzadora com una via més per facilitar posteriorment la subscripció del contracte i, finalment, motivar als joves i assegurar la seva permanència en el programa mitjançant la percepció d’un incentiu condicionat a la seva participació i aprofitament de les actuacions previstes en el programa.

A més cal destacar alguns aspectes centrals del programa:

  1. La tutoria i l’acompanyament de les persones joves enteses com una actuació integral, continuada i transversal a la resta d’actuacions i al llarg de tot el programa, la qual cosa ha implicat la reducció de la ràtio tutor-a/jove respecte l’edició anterior.

  2. Les entitats locals beneficiàries previstes a l’article 4.1 d’aquesta Ordre actuen com un eix vertebrador del programa en el territori. Aquesta Ordre preveu que aquestes entitats locals, mitjançant convenis de col·laboració amb altres entitats locals, puguin actuar en altres àmbits territorial diferent del seu i que hauran de definir en el projecte presentat.

  3. El foment de la col·laboració entre els diferents agents i entitats que treballen amb el col·lectiu-diana del programa a efectes de captació i derivació de persones joves a les entitats locals promotores del programa.

El Servei d’Ocupació de Catalunya considera del tot necessari continuar destinant recursos ocupacionals al desenvolupament d’aquest programa, ja que es valora, en primer lloc, el seu grau d’acolliment per part de les entitats locals que l’han executat i la motivació de les persones joves que han participat. I en segon lloc, d’acord amb un primer informe d’avaluació de polítiques actives per a joves, es constata que per a les persones joves més desafavorides el millor recurs ocupacional és una assistència intensiva que combini la formació fora de l’entorn tradicional amb l’experiència i supervisió laboral, i la realització de programes amb caràcter integral.

Les polítiques actives de promoció de l’ocupació per a joves són part de la solució a l’elevat atur juvenil en temps de crisi.

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya;

Atès el Decret 160/2006, de 16 de maig, de reestructuració del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 4636, de 18.5.2006);

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament (BOE núm. 176, de 25.7.2006), i la resta de normativa aplicable;

Vista la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010);

Vista la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012);

Vist el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Social Europeu (DOUE L210, de 31.7.2006), parcialment modificat pel Reglament (CE) núm. 396/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de maig de 2009;

Vist el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell de l’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de Cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006), modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny (DOUE L 158, de 24.6.2010), pel Reglament (UE) núm. 1310/2011, de 13 de desembre (DOUE L 337, de 20.12.2011), i pel Reglament (UE) núm. 1311/2011, de 13 de desembre (DOUE L 337, de 20.12.2011);

Vist el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006) modificat pel Reglament (CE) núm. 846/2009, d’1 de setembre de 2009 (DOUE L 250, de 23.9.2009), pel Reglament (CE) núm. 832/2010, de 27 de setembre (DOUE L 248, de 24.9.2010), i pel Reglament (CE) núm. 1236/2011, de 29 de novembre (DOUE L 317, de 30.11.2011);

Vist el Reglament (CE) núm...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA