ORDRE AAR/175/2009, de 6 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, per la qual es regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

AAR/175/2009, de 6 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, per la qual es regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya.

L'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, per la qual es regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, estableix una relació de mesures que seran objecte d'ajut a la reestructuració de la vinya a Catalunya, d'acord amb el règim comunitari que regula el sector vitivinícola i concretament el Reglament (CE) 479/2008, del Consell, de 29 d'abril, estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola i modifica els reglaments (CE) 1493/1999, (CE) 1782/2003, (CE) 1290/2005 i (CE) 3/2008, deroga el Reglament (CEE) 2392/1986 en la seva totalitat i en part el Reglament (CE) 1493/1999, fet que ha suposat importants modificacions en matèria de potencial vitícola.

El Reglament (CE) 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny, estableix les normes de desenvolupament del Reglament (CE) 479/2008, del Consell, pel que fa als programes d'ajut, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls en el sector vitivinícola.

L'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, no contempla totes les accions que poden ser objecte d'ajut d'acord amb la normativa vigent en matèria de plans de reestructuració i/o reconversió de vinya a Catalunya, i més concretament la consistent en l'abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%. En funció de l'orografia d'una part del territori de Catalunya, resulta necessari incloure aquesta acció dins el marc de les actuacions subvencionables en el marc dels programes de reestructuració i/o reconversió.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 3.5 de l'Ordre AAR/62/2009 per la qual es regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, en el qual s'afegeix una nova acció:

.Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%..

Article 2

Es modifica l'annex de l'Ordre AAR/62/2009, per la qual es regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA