RESOLUCIÓ EDU/3285/2010, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

EDU/3285/2010, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.

D'acord amb el que estableix l'article 117.2.f) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), correspon al conseller o consellera titular del Departament d'Educació definir les plantilles docents dels centres i serveis educatius i, si escau, de les zones educatives, i també les plantilles de la Inspecció d'Educació.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.

—2 A l'annex 1 figuren les plantilles de les escoles públiques i dels centres d'educació especial, de les zones escolars i agrupacions rurals, distribuïdes per àrees territorials, municipis i centres, les quals inclouen els llocs de treball existents per a personal docent del cos de mestres i les dotacions corresponents a l'àrea de religió.

—3 A l'annex 1 esmentat s'indiquen els centres qualificats com d'atenció educativa preferent i també s'hi especifiquen els llocs de treball següents:

3.1 Els llocs de treball de caràcter singular definits en els centres que tenen autoritzat un pla estratègic d'autonomia de centre, d'acord amb el que estableix el Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001) i el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), pels quals es regulen els plans estratègics i d'autonomia dels centres docents sostinguts amb fons públics.

3.2 Les dotacions corresponents a les aules d'acollida, segons el que preveu l'apartat 3.4.2 del document per a l'organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d'educació especial per al curs 2010-2011 aprovat per Resolució de 15 de juny de 2010, que s'ha fet públic a http://www.gencat.cat/educacio.

3.3 Els llocs de treball a les unitats de suport a l'educació especial a què fa referència l'apartat 3.3.1 del document per a l'organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d'educació especial per al curs 2010-2011, anteriorment esmentat.

3.4 Els llocs de treball de suport d'audició i llenguatge de què es doten els centres amb agrupament d'alumnat sord per al desenvolupament de les funcions previstes en l'apartat 21.5 del document esmentat al punt anterior.

—4 A l'annex 2 figuren les plantilles de personal docent corresponent a centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i a centres que imparteixen ensenyaments de l'àmbit d'arts plàstiques i disseny, amb indicació dels centres qualificats com d'atenció educativa preferent.

—5 A l'annex 2 esmentat s'indiquen també els llocs de treball que es detallen a continuació:

5.1 Els llocs definits per l'atenció a la diversitat de necessitats educatives que preveu l'apartat 3.2 del document per a l'organització i el funcionament dels centres públics d'educació secundària per al curs 2010-2011, aprovat per Resolució de 15 de juny de 2010, que s'ha fet públic a http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 Les dotacions assignades a les unitats de suport a l'educació especial previstes a l'apartat 3.3.1. del document aprovat per la Resolució de 15 de juny de 2010, esmentada al punt anterior.

5.3 Els llocs de treball docents de caràcter singular definits en els centres que tenen autoritzat un pla estratègic d'autonomia de centre, d'acord amb el que estableixen els decrets 132/2001, de 29 de maig i 102/2010, de 3 d'agost, abans esmentats, reguladors dels plans estratègics i d'autonomia dels centres docents sostinguts amb fons públics.

5.4 Les dotacions assignades a professors especialistes que corresponen als professionals contractats per impartir determinades àrees o matèries de la formació professional específica a l'empara del que preveu l'article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

5.5 Les dotacions corresponents a l'aula d'acollida que preveu l'apartat 3.4.2. del document aprovat per la Resolució de 15 de juny de 2010, abans esmentada.

5.6 Les dotacions corresponents al professorat contractat per impartir l'àrea de religió.

—6 A l'annex 2, les places corresponents als diferents centres es distribueixen per àrees territorials, municipis, centres i llocs de treball amb especificació del requisit d'especialitat, si s'escau, i amb diferenciació de les corresponents a cossos d'ensenyaments secundaris, les corresponents al cos de mestres i les ocupades per professorat en règim de contractació laboral. Les reservades al cos de mestres són les assenyalades amb la (E) al final del nom de l'especialitat, i les ocupades per personal laboral són les assenyalades amb la (L) al final del nom de l'especialitat. Pel que fa referència als llocs reservats al cos de mestres, cal indicar que es publiquen d'acord amb la seva qualificació, independentment que, segons la normativa que regula llur provisió, puguin estar ocupats actualment per professors d'un altre cos.

També s'hi inclouen les places del cos de professors especials d'instituts tècnics d'ensenyament secundari a extingir que corresponen a les especialitats d'educació física, professors assumits per la Llei 19/1979 i ensenyaments de la llar. En conseqüència, les dotacions d'educació física constaran per duplicat als centres en què coexisteixin places destinades a funcionaris de diferents cossos.

—7 A l'annex 3 figuren les plantilles dels instituts escola, distribuïdes per àrees territorials, municipis i centres, amb indicació dels qualificats com d'atenció educativa preferent, i, si s'escau, amb les mateixes especificacions quant als diversos llocs de treball a què fan referència els apartats 3, 5 i 6 anteriors.

En cada institut escola es detallen, primer, els llocs de treball corresponents als nivells d'educació infantil i primària i, a continuació, els d'ensenyaments secundaris i, finalment, si s'escau, els d'ensenyaments artístics.

—8 A l'annex 4 figuren les plantilles dels serveis educatius.

Els llocs corresponents als centres de recursos educatius i camps d'aprenentatge que no tenen requisit d'especialitat poden ser ocupats tant per professors del cos d'ensenyaments secundaris com del cos de mestres; és per això que es fa públic el nombre total de places d'aquest tipus assignades a cada centre.

D'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació, segons la modificació introduïda pel Decret 180/2005, de 30 d'agost (DOGC núm. 4460, d'1.9.2005), els llocs de treball dels equips de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELICS) poden ser ocupats per personal funcionari docent dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari o per personal laboral, motiu pel qual només es fa públic el nombre total de places corresponents a cada equip.

—9 A l'annex 5 figuren les plantilles dels centres i les aules de formació permanent de persones adultes, que inclouen les ubicades en centres penitenciaris, d'acord amb el que estableix el Decret 130/2009, de 25 d'agost, de modificació del Decret 325/2006, de 22 d'agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris (DOGC núm. 5452, de 27.8.2009).

—10 Les places que hi consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.

—11 Tots els llocs de treball que consten als annexos es classifiquen com a bilingües quant als coneixements de la llengua catalana i castellana, i també aranesa a era Val d'Aran.

—12 Aquestes plantilles tenen efectes des del dia 1 de setembre de 2010.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 d'octubre de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Plantilles dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial, i de les zones escolars i agrupaments rurals.

(1) Centre d'educació educativa preferent.

(2) Centre específic d'educació especial.

(3) Zones/agrupaments rurals.

(PE) Lloc de treball de caràcter singular per pla estratègic.

Llocs de treball Dotacions
Consorci d'Educació de Barcelona
Municipi: Barcelona
08002629 Escola Acàcies
Educació infantil 6,500
Educació primària 7
Educació primària, anglès 1,500
Educació primària, anglès (PE) 1
Educació primària, educació física 1
Educació primària, música 1
Educació especial 2
Religió catòlica 0,500
Aula d'acollida 1
08002770 Escola Àgora
Educació infantil 4
Educació primària 4
Educació primària (PE) 2
Educació primària, anglès 1
Educació primària, anglès (PE) 1
Educació primària, educació física 2
Educació primària, música 1
Educació especial 1
Religió catòlica 0,500
Aula d'acollida 2
08002484 Escola Aiguamarina
Educació infantil 4
Educació primària 7,500
Educació primària, anglès 2
Educació primària, educació física 1
Educació primària, música 1
Educació especial 1
Religió catòlica 0,500
Aula d'acollida 1
08037814 Escola Alexandre Galí
Educació infantil 8
Educació primària 13
Educació primària, anglès 2
Educació primària,
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA