EDICTE de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro relatiu a la convocatòria per a la provisió d'un tècnic especialista de jardí d'infància.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

Ref.: 02 Secretaria; 506.01 Selecció de personal. Exp.: 98/1995. Ref.: 0308 Publicitat oficial. Exp.: 176/1995.

L'autoritat que subscriu, per Decret 35/1996, de 19 de març, ha adoptat la resolució que en la seva part dipositiva és del tenor literal següent:

Primer Aprovar la llista d'admesos i exclosos en el procediment de selecció d'un empleat laboral del subgrup C, tècnics auxiliars, amb la categoria professional de tècnic especialista de jardí d'infància i equivalent en règim d'activitat permanent i dedicació a jornada completa convocat per Decret 144/1995, de 7 de setembre, que es detalla a continuació, i donar un termini de deu (10) dies, als efectes de reclamació, als aspirants exclosos:

Llista d'aspirants admesos: Rocío Martínez Cortés. DNI 40.529.421-U. Núria Pericay Albertí. DNI 40.523.402-R. Carme Cantí Bigorra. DNI 39.878.715. Montserrat Paytuvi Ventura. DNI 40.522.113. Núria Agustí Torrelles. DNI 40.528.336-J. Montserrat Serra Solà. DNI 40.532.600.

Llista d'aspirants exclosos: Dolors Albertí Mont. DNI 40.522.302. Motiu: titulació no contemplada en equivalència.

Segon Aprovar la composició provisional del tribunal qualificador nomenant-ne com a membres les persones següents: President titular: Sr. Joan Giraut i Cot. President suplent: Sr. Emili Riera i Calvet. Regidora Delegada de Cultura, Sanitat i Ensenyament: Sra. Caterina Corominas i Sayols. Suplent de la Regidora Delegada de Cultura, Sanitat i Ensenyament: Sra. Dolors González Ridao. Vocal titular de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya: Sr. Carles Jiménez i Miramon. Vocal suplent de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya: Sr. Josep M. Campdepadrós i Castaño. Vocal titular del Departament de Governació de la Generalitat: Sr. Josep M. Farrés i Sacret. Vocal suplent del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA