LLEI 25/1987, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1988. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 947, p. 428, de 3.2.1988 i en el DOGC núm. 1024, pàg. 3164, de 29.7.1988).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

El Pressupost de la Generalitat de Catalunya inclou la totalitat de les despeses i els ingressos, per la qual cosa determina les obligacions que poden reconèixer al llarg de l'exercici del 1988 la Generalitat i les entitats autònomes i preveu els drets que es poden liquidar durant la seva vigència.

Així mateix, la documentació pressupostària posa de manifest, de manera quantificada, conjunta i sistemàtica, les actuacions que hom preveu d'acomplir el 1988.

Aquesta Llei regula, conjuntament amb la Llei de Finances Públiques de Catalunya i les disposicions estatals que li siguin aplicables, el règim de gestió dels crèdits pressupostaris, i inclou també les disposicions necessàries per a assegurar el compliment dels objectius a assolir al llarg de l'exercici.

Article 1

Crèdits inicials i finançament

-1 S'aprova el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 1988, integrat pels estats de despeses i els estats d'ingressos de la Generalitat i dels següents ens que en depenen:

 1. Les entitats autònomes de caràcter administratiu.

 2. Les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

 3. Les entitats gestores de la Seguretat Social, de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

 4. L'ens públic de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les societats per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió.

 5. Les empreses a què fa referència l'article 4.2 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

  -2 En l'estat de despeses de la Generalitat de Catalunya es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions per un import de 667.199.847.088 pessetes. Els ingressos que hom estima que s'han de liquida liquidar durant l'exercici importen 667.199.847.088 pessetes. Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals, el rendiment dels quals és cedit a la Generalitat de Catalunya, s'estimen en 6.130.000.000 de pessetes.

  -3 En l'estat de despeses de les entitats autònomes de caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 26.103.486.991 pessetes. Els drets que hom estima que han d'ésser liquidats durant l'exercici per cada entitat autònoma de caràcter administratiu es detallen en els estats d'ingressos corresponents, per un import total de 26.103.486.991 pessetes.

  -4 En l'estat de despeses de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 31.568.413.792 pessetes. Els recursos estimats per a aquestes entitats es detallen en l'estat d'ingressos corresponent, per un import total de 31.568.413.792 pessetes.

  -5 En els estats de despeses de les entitats gestores de la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 254.922.401.000 pessetes. Els drets econòmics que hom estima que han de liquidar durant l'exercici aquestes entitats importen 254.922.401.000 pessetes. Els crèdits consignats en els estats de despeses i els drets econòmics detallats en els estats d'ingressos inclouen els crèdits i els drets econòmics corresponents als serveis traspassats de la Seguretat Social, per un import total equilibrat entre tots dos estats de 239.648.652.000 pessetes.

  -6 En l'estat de despeses de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves activitats, per un import total de 6.356.126.000 pessetes, i els recursos s'estimen en 6.356.126.000 pessetes. Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió s'aproven amb el detall següent:

 6. Televisió de Catalunya, SA, per un import total de dotacions de 9.292.386.000 pessetes, i de recursos de 9.292.386.000 pessetes.

 7. Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA, per un import total de dotacions de 1.290.500.000 pessetes, i de recursos de 1.290.500.000 pessetes.

  -7 Les dotacions i els recursos estimats corresponents a les empreses de la Generalitat són els que s'especifiquen a continuació:

  EMPRESES DE LA GENERALITAT Dotacions Recursos ------------------------------------------------------- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

  ________________________

  __ 11.264.211.000 11.264.211.000

  Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

  ________________________

  __ 1.687.098.417 1.687.098.417 Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials

  ________________________

  __ 647.543.109 647.543.109 Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA

  ________________________

  __ 1.027.000.000 1.027.000.000 Túneles y Autopistas de Barcelona, SA

  ________________________

  __ 5.230.365.348 5.230.365.348 Institut de Recerca i Tecnologia Agro-alimentàries

  ________________________

  __ 831.227.000 831.227.000 Administració i Gestió, SA

  ________________________

  __ 2.989.000.000 2.989.000.000 Centre Divulgador de la Informàtica, SA

  ________________________

  __ 135.000.000 135.000.000 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA

  ________________________

  __ 19.480.000 19.480.000 Agrícola Experimental, SA

  ________________________

  __ 19.102.000 19.102.000 Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA

  ________________________

  __ 275.000.000 275.000.000

  Article 2

  Modificacions pressupostàries

  -1 Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'han d'ajustar al que disposa aquest article i al que disposa sobre aquesta matèria la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en aquells punts que no són modificats per aquesta Llei.

  -2 Les transferències de crèdits no poden afectar, mitjançant minoracions, els crèdits que tenen la naturalesa d'ampliables, els crèdits nominatius, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit concedits a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

  -3 Correspon al Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, d'autoritzar, amb les úniques limitacions que estableix l'apartat 2, les modificacions pressupostàries següents:

 8. Les transferències de crèdits entre els consignats en els diversos departaments i organismes autònoms.

 9. L'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents en el supòsit que en l'execució del Pressupost es plantegin necessitats que no hi hagin estat expressament recollides; amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdits oportunes per a compensar per un import igual la dotació dels nous conceptes.

  -4 El Conseller d'Economia i Finances pot autoritzar, amb les limitacions que estableix l'apartat 2, transferències de crèdits entre els consignats en un mateix departament o organisme autònom, i també transferències que afectin els crèdits destinats a despeses de personal que incideixen en un o diversos departaments o organismes autònoms.

  -5 S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè formalitzi les modificacions pressupostàries que siguin procedents per a aplicar el sistema retributiu resultant de la valoració de llocs de treball. Aquestes modificacions no poden significar en cap cas un increment de la despesa pública.

  -6 Els titulars dels departaments i els presidents dels organismes autònoms poden autoritzar transferències, amb les limitacions establertes per l'article 42 de la Llei de Finances Públiques, entre els crèdits consignats en un mateix article del Capítol 2 del Pressupost, "Despeses de béns corrents de serveis'', i del Capítol 4, "Transferències corrents". Un cop la transferència ha estat autoritzada, el departament o l'organisme autònom han de remetre l'expedient al Departament d'Economia i Finances perquè formalitzi comptablement la modificació pressupostària.

  -7 Els interventors delegats en els diferents departaments i organismes autònoms han d'informar, amb caràcter previ a l'autorització de les propostes de transferències de crèdits, sobre els punts següents:

 10. Compliment de les limitacions aplicables en cada supòsit.

 11. Suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretén de minorar.

 12. Qualssevol altres que deriven de la legislació aplicable.

  -8 Si l'autorització de les transferències és competència dels titulars dels departaments o dels presidents dels organismes autònoms i l'informe de la intervenció delegada és desfavorable a la proposta de modificació pressupostària s'ha de remetre l'expedient al Departament d'Economia i Finances perquè el Conseller adopti la resolució que consideri procedent.

  Article 3

  Generació de crèdits

  -1 S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits necessaris per a atendre les obligacions derivades dels serveis que traspassin a la Generalitat altres administracions durant l'exercici del 1988. La quantia dels crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les transferències de fons acordades per a atendre els serveis traspassats.

  -2 Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses les transferències de fons efectives amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat destinades a les corporacions locals per a finançar els dèficits provocats per la prestació de serveis que no corresponen a competències municipals, i també les corresponents a les despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.

  Article 4

  Crèdits ampliables Es consideren com a ampliables fins a una suma igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals oportunes i, en tots els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, els crèdits inclosos en el Pressupost de la Generalitat i en els dels ens públics aprovats per aquesta Llei, els quals crèdits es detallen a continuació: Primer. Amb aplicació a totes les seccions del Pressupost de la Generalitat i de les entitats autònomes i ens públics:

 13. Els crèdits destinats a la indemnització per residència acreditada pel personal en els punts on s'hagi reconegut aquest dret, d'acord amb la legislació vigent.

 14. Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social dels funcionaris eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu, d'acord amb els preceptes en vigor, i també l'aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics de la Generalitat.

 15. Els triennis derivats dels còmputs de temps de servei realment prestat a l'Administració pels funcionaris.

 16. Els crèdits destinats al pagament del personal laboral, si requereixen un increment a conseqüència d'augments salarials disposats durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificacions del salari mínim interprofessional, o si és imposat amb caràcter general o per decisió judicial ferma, i també com a conseqüència de la signatura del conveni-marc previst per al personal laboral per l'article 101 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

 17. Els crèdits destinats a l'assistència mèdico-farmacèutica corresponent als funcionaris adscrits en virtut del Reial Decret 1942/1979.

 18. Els crèdits destinats a despeses de funcionament (Capítol 2, "Despeses de béns corrents i de serveis") de serveis per als quals s'exigeixen taxes, exaccions parafiscals, cànons o preus; aquests crèdits poden ésser ampliats per la diferència entre la recaptació inicialment prevista, entenent aquesta, si s'escau, com l'obtinguda el 1987 incrementada d'un 5%, i l'efectivament obtinguda.

 19. Els crèdits corresponents a serveis traspassats, si, per aplicació de normes estatals, cal reconèixer obligacions addicionals a les previstes inicialment, per l'import de les transferències de fons que per a compensar aquestes actuacions hagi de formalitzar l'Administració central de l'Estat.

 20. Els crèdits destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques, dins la Secció 32, Institut Català de la Salut, "Serveis transferits per la Seguretat Social".

 21. Els crèdits compresos en el Pressupost de les Entitats Gestores de la Seguretat Social, Institut Català de la Salut i Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, secció 32 i secció 42, respectivament; aquests crèdits poden ésser ampliats, amb l'informe favorable previ del Departament d'Economia i Finances, en el cas que les assignacions de crèdit i les transferències monetàries formalitzades per la Seguretat Social, corresponents a la participació en el Pressupost de l'INSALUD i de l'INSERSO, superin l'avaluació que se'n fa en el pressupost d'ingressos de les esmentades seccions 32 i 42. Segon. Amb aplicació a les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg:

 22. Els crèdits la quantia dels quals es determina en funció de recursos finalistes efectivament obtinguts.

 23. Els crèdits que són necessaris, en els pressupostos de les entitats, com a conseqüència d'operacions financeres autoritzades. Tercer. Amb aplicació a les seccions que s'indiquen:

 24. A la secció 17 (Deute públic), els crèdits que es destinen al pagament d'interessos, a l'amortització de principal i a les despeses derivades del deute, considerat aquest en els termes de l'article 16 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. Si cal, s'han de generar els crèdits oportuns per a atendre les obligacions, i els pagaments s'han d'aplicar, sigui quin sigui el venciment a què corresponen, als crèdits respectius de l'exercici econòmic del 1988.

 25. A la secció 16 (Classes passives), els crèdits relatius a obligacions de classes passives.

 26. A la secció 05 (Departament d'Economia i Finances), els crèdits destinats al pagament de les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per la Generalitat de Catalunya (aplicació 05.02.771.01); els crèdits corresponents als honoraris dels liquidadors de districte hipotecari (aplicació 05.01.229.08), en funció de la recaptació efectiva; els crèdits destinats a atendre les necessitats derivades del desenvolupament de l'article 15 de la Llei 1/1985, del 14 de gener (aplicació 05.02.480.01) els crèdits corresponents a l'aplicació 05.01.460.01, per un import igual al de les transferències de fons per a atendre les despeses generades pels serveis estatals que presta l'Ajuntament de Barcelona consignats en els Pressupostos Generals de l'Estat, i els crèdits corresponents a l'aplicació 05.01.229.07, si mitjançant sentència judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de la Generalitat de Catalunya.

 27. A la secció 09 (Departament de Política Territorial i Obres Públiques), servei 07 (Direcció General d'Obres Hidràuliques) i servei 33 (Junta d'Aigües), els crèdits destinats a inversió en infrastructures de sanejament (Capítol 6) i d'explotació (Capítol 2), si aquestes actuacions són fetes directament per la Direcció General d'Obres Hidràuliques o per la Junta d'Aigües i en funció dels recursos que, amb aquesta afectació de destinació, atribueixen a l'Administració de la Generalitat els organismes que tenen al seu càrrec el finançament de les actuacions en matèria de sanejament.

 28. A la secció 09, Servei 33 (Junta d'Aigües) seran també ampliables els crèdits destinats a inversions reals en la quantia que resulti de l'increment del límit d'endeutament previst a la segona part de l'article 16.7 d'aquesta Llei.

 29. A la secció 11 (Departament de Treball), els crèdits corresponents a l'aplicació 11.04.470.01, en funció dels projectes aprovats pel Fons Social Europeu.

 30. A la secció 13 (Departament d'Indústria i Energia), els crèdits destinats a subvencions de les empreses acollides a la ZUR del cinturó industrial a Barcelona (aplicació 13.03.773.01), en funció de les necessitats provinents de l'aplicació de la Llei de l'Estat 27/84, del 26 de juliol, de Reconversió i Reindustrialització, i concretament de les previsions de l'article 5.1 del Reial Decret 914/85, del 8 de maig, i dins els límits que en aquest s'estableixen.

 31. En els serveis pressupostaris 05.51 (Institut Català del Crèdit Agrari) i 05.52 (Institut Català de Finances), les aplicacions pressupostàries corresponents al pagament d'interessos i d'amortització de les operacions de crèdit que l'article 16 autoritza que siguin formalitzades per l'Institut Català del Crèdit Agrari i l'Institut Català de Finances, i a les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per aquests instituts.

 32. Els crèdits consignats per a operacions corrents, també els crèdits consignats en el Capítol 6 "Inversions reals", de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en funció de la comissió que, segons el que disposa l'article 7 de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, s'ha de fixar mitjançant decret del Consell Executiu.

 33. A l'organisme autònom Junta de Sanejament, els crèdits modulats en funció dels ingressos de dret públic específics recaptats, segons el que disposa la Llei 5/1981.

  Article 5

  Normes sobre incorporacions de crèdits Les incorporacions dels crèdits pressupostaris autoritzat en exercicis anteriors es regeixen per les normes següents:

 34. Els crèdits per a operacions corrents consignats en els estats de despeses del Pressupost de la Generalitat i dels ens que enumeren les lletres a), b) i d) de l'article 1.1 amb càrrec als quals no s'han reconegut obligacions, mitjançant la formalització del document comptable oportú abans del 31 de desembre de 1987, no poden ésser objecte d'incorporació a l'exercici del 1988 i resten anul·lats automàticament.

 35. Si els crèdits als quals es refereix la lletra a) han estat objecte de disposició i no s'han pogut reconèixer les obligacions corresponents el 31 de desembre de 1987, la disposició, el reconeixement de les obligacions, si s'escau, i els pagaments es poden aplicar als crèdits de la mateixa naturalesa autoritzats en aquest Pressupost.

 36. Els crèdits per a operacions de capital poden ésser incorporats en els termes de l'article 37 de la Llei de Finances Públiques.

  Article 6

  Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes

  -1 L'import dels crèdits pressupostaris destinats a transferències a favor de les entitats autònomes administratives i de les empreses públiques regulades per la Llei 4/1985, del 29 de març, s'han d'ajustar de manera que la liquidació de llurs pressupostos el 31 de desembre sigui equilibrada.

  -2 A fi de determinar les despeses que s'han de tenir en compte en la liquidació, s'hi han d'incloure l'import de les obligacions reconegudes per a operacions corrents i els crèdits disposats comptablement per a operacions de capital.

  -3 Si s'han lliurat fons en excés, s'han de minorar per l'import d'aquests els crèdits autoritzats a favor de les entitats damunt dites en el Pressupost de l'exercici del 1989.

  -4 Les transferències corrents a favor de societats el capital de les quals pertany íntegrament a la Generalitat o a les seves entitats autònomes o ens de dret públic, determinades d'acord amb el que estableix aquest article, tenen, per als perceptors d'aquestes, la naturalesa de subvenció d'explotació, en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, i de lliurament a compte de futures operacions de capital per a la resta.

  -5 Els lliuraments a compte a què fa referència l'apartat 4 poden ésser destinats a ampliació de capital, amb acord previ del Consell Executiu, o a compensar, si s'escau, pèrdues d'exercicis futurs.

  Article 7

  Retribucions del personal en actiu

  -1 Amb efectes des del primer de gener de 1988, l'increment del conjunt de les retribucions íntegres del personal en actiu no sotmès a la legislació laboral, aplicades en les quanties i d'acord amb els règims retributius vigents el 1987, ha d'ésser del 4%, sens perjudici del resultat individual de l'aplicació de l'esmentat augment. Així mateix, la massa salarial del personal laboral no pot experimentar un increment global superior al 4%, en els termes que disposen les normes generals que els són aplicables.

  -2 Són exclosos de l'augment a què es refereix l'apartat 1 el complement familiar, la indemnització per residència i les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, que es regeixen per llur normativa específica.

  -3 El que disposa l'apartat 1 s'ha d'aplicar al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i al personal dels ens enumerats per l'article 1.1.

  -4 Les retribucions del personal no laboral s'han de determinar d'acord amb les normes següents:

 37. Les retribucions íntegres dels alts càrrecs han d'ésser les que resulten d'incrementar d'un 4% les retribucions corresponents vigents el 1987.

 38. Les retribucions íntegres del personal traspassat a la Generalitat per l'Administració central de l'Estat han d'experimentar un increment global d'un 4% respecte al 1987, aplicades en les quanties i d'acord amb el règim retributiu vigent el 1987, sens perjudici del resultat individual de l'aplicació de l'esmentat augment.

 39. Les retribucions íntegres de la resta del personal han d'ésser les que resulten d'incrementar d'un 4% les retribucions bàsiques i les complementàries vigents el 1987, sens perjudici del resultat individual de l'aplicació de l'esmentat augment.

  -5 Són exclosos de l'augment a què es refereix l'apartat 4 el complement familiar, la indemnització per residència i les retribucions que tenen el caràcter d'absorbibles, que es regeixen per llur normativa específica.

  Article 8

  Complement específic

  -1 El personal a què es refereix l'article 7.4 pot percebre un complement específic o de destinació, el qual serà de caràcter transitori fins que no tindrà operativitat plena el desenvolupament de la Disposició Addicional Tretzena de la Llei 17/1985, del 23 de juliol.

  -2 Aquest complement pot ésser assignat a determinats llocs de treball per acord de cada Conseller, amb informe previ del Conseller d'Economia i Finances, a fi d'assegurar que la retribució total de cada lloc de treball guarda la relació adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o penositat.

  Article 9

  Complements de productivitat

  -1 El 1988, amb independència dels incentius de productivitat que corresponen als cossos estatals, hom pot destinar, com a màxim, el 2,5% dels crèdits assignats a cada departament per a retribucions bàsiques del personal d'administració, i es poden estendre també al personal de Seguretat i Extinció d'Incendis, a fi de retribuir el rendiment especial, l'activitat extraordinària, l'interès o la iniciativa amb què desenvolupen les tasques inherents als llocs de treball.

  -2 La percepció d'aquest complement no origina drets individuals en períodes successius, i no pot comportar en cap cas ampliació dels crèdits assignats per a retribucions complementàries.

  -3 Els departaments han de determinar, si s'escau, la quantia individual del complement de productivitat, d'acord amb les normes següents: Primera. L'apreciació de la productivitat s'ha de fer en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el lloc de treball i amb la consecució dels resultats objectius assignats a aquest lloc de treball. Els complements de productivitat s'han de fer públics en els centres de treball. Segona. En cap cas les quantitats assignades per complement de productivitat durant un període de temps determinat no poden originar drets individuals respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. Tercera. Cada departament ha de donar compte als Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la quantia dels complements, especificant els criteris de distribució aplicats. A la vista de la informació rebuda, els Departaments de Governació i d'Economia i Finances han d'elevar al Consell Executiu les propostes pertinents a fi d'homogeneïtzar els criteris per a aplicar el complement de productivitat.

  Article 10

  Limitació de l'augment de despeses de personal

  -1 Durant l'exercici del 1988 no es poden tramitar expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d'unitats orgàniques si l'increment de la despesa pública que en deriva no es compensa mitjançant la reducció d'altres conceptes pressupostaris pel mateix import. Si l'ampliació i la creació de plantilles o la reestructuració d'unitats orgàniques deriven de l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment de la despesa resultant ha d'ésser finançat amb minoració en altres dotacions de despeses consumptives no ampliables o d'inversions del departament o de l'entitat que ho proposa.

  -2 Els departaments i les entitats autònomes, excepcionalment, poden contractar temporalment personal laboral, d'acord amb la legislació vigent, per a executar obres i per a prestar serveis corresponents a alguna de les inversions incloses en el Pressupost i amb càrrec a aquestes. La contractació del personal laboral s'ha de fer mitjançant les oficines d'ocupació, amb prioritat per als treballadors sense subsidi d'atur.

  Article 11

  Prohibició d'ingressos atípics Els empleats públics compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, amb l'excepció dels que són sotmesos al règim d'aranzel, no poden percebre cap participació dels tributs, les comissions i els altres ingressos de qualsevol naturalesa que corresponen a l'Administració o a qualsevol poder públic com a contraprestació a qualsevol servei o jurisdicció, ni poden percebre cap participació ni premi en les multes imposades, encara que siguin atribuïdes per norma a aquests; han de percebre únicament les remuneracions del règim retributiu corresponent, sens perjudici del que resulta de l'aplicació del sistema d'incompatibilitats.

  Article 12

  Pensions

  -1 Amb efectes des del primer de gener de 1988, la quantia de les pensions reconegudes pels Decrets del 14 de novembre de 1978 i per la Llei 18/1984, del 20 de març, s'incrementen d'un 4% en relació amb les de l'exercici del 1987.

  -2 Els Consellers de la Generalitat que deixin el càrrec durant l'any 1988 tindran dret a la pensió per un període màxim de divuit mesos; tanmateix, deixaran de percebre-la en el moment que obtindran una altra retribució amb càrrec a fons públics.

  Article 13

  Valoració de llocs de treball Amb independència de l'increment retributiu fixat per l'article 7, es pot destinar addicionalment un 1% de l'import dels crèdits per a retribucions del personal, a fi d'aplicar el sistema retributiu resultant de la valoració i la classificació dels llocs de treball. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta conjunta dels Consellers de Governació i d'Economia i Finances, determini el sistema d'aplicació d'aquests crèdits.

  Article 14

  Contractació directa d'inversions

  -1 El Consell Executiu pot autoritzar, a proposta dels departaments interessats, la contractació directa de tots els projectes d'obres que s'iniciïn durant l'exercici del 1988 amb càrrec als pressupostos dels departaments respectius i de llurs entitats autònomes, sempre que llur pressupost d'execució sigui inferior a 50 milions de pessetes.

  -2 Les condicions tècniques financeres i administratives de l'obra a executar han d'ésser anunciades prèviament al DOGC, sens perjudici del compliment de les normes de contractació que s'hi hagin d'aplicar.

  Article 15

  Avals

  -1 La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del 1988 per a les operacions de crèdit interior o exterior que concertin les entitats o les empreses que s'indiquen i fins als imports que s'assenyalen:

 40. Túneles y Autopistas de Barcelona, SA: fins a 1.326.000.000 de pessetes.

 41. Consorci Concessionari d'Aigües per a Ajuntaments i Indústries de Tarragona: fins a 6.000.000.000 de pessetes.

 42. Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, SA: fins a 673.000.000 de pessetes.

 43. Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA: fins a 200.000.000 de pessetes.

 44. Consorci del Gran Teatre del Liceu: fins al límit de l'aval autoritzat per la Llei 1/1987, del 5 de gener, incrementat de 200.000.000 de pessetes.

  -2 Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser autoritzats pel Consell Executiu, a proposta, conjuntament, del Conseller d'Economia i Finances i del Conseller del departament interessat per raó de la matèria, i han d'ésser signats pel Conseller d'Economia i Finances o per l'autoritat en qui delegui expressament.

  -3 El Consell Executiu pot determinar en cada cas el caràcter solidari o no solidari dels avals autoritzats.

  -4 S'autoritza l'Institut Català de Finances, en els termes que estableix la Llei de creació, perquè pugui prestar garanties, tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, sobre les operacions de crèdit concertades per empreses o entitats, fins a un import màxim de 2.000.000.000 de pessetes; per a l'exercici del 1988, el límit a què fa referència l'article 11.4 de la Llei 2/1985, del 14 de gener, és del 5%.

  -5 S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari, en els termes que estableix la Llei de creació, perquè avali operacions de crèdit fins a un import màxim de 200.000.000 de pessetes.

  -6 Els avals autoritzats per l'article 15.1 de la Llei 1/1987, i per l'article 11.1.d) de la Llei 8/1986 que no hagin estat prestats durant l'exercici del 1987 poden ésser autoritzats pel Consell Executiu durant el 1988.

  Article 16

  Operacions d'endeutament

  -1 S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o faci ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un import màxim de 15.000.000.000 de pessetes, destinats a finançar les operacions d'inversió previstes per aquesta Llei.

  -2 S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, modifiqui, refinanciï i/o substitueixi les operacions d'endeutament de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats o empreses públiques existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, amb novació del contracte o sense, per obtenir un cost menor de la càrrega financera o prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions de mercat.

  -3 En el cas de modificació, refinançament i/o substitució d'operacions de les entitats o empreses públiques amb l'aval de la Generalitat de Catalunya, s'autoritza el Consell Executiu perquè atorgui novament l'aval de la Generalitat a les operacions resultants de les modificacions, el refinançament i/o la substitució que es produeixin.

  -4 El límit d'endeutament viu per operacions de crèdit destinades a atendre les necessitats transitòries de Tresoreria, en qualsevol de les formes en què es documenti, no pot superar en més d'un 1% de l'import equivalent al de l'estat de despeses del Pressupost per al 1988 els límits autoritzats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

  -5 S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè concerti les operacions d'endeutament de l'exercici del 1987 aprovades per la Llei 1/1987, del 5 de gener, que no han estat formalitzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

  -6 S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè, sense ultrapassar el límit màxim d'endeutament viu de 2.400.000.000 de pessetes, establert en pressupostos anteriors, concerti durant el 1988 operacions d'endeutament, en qualsevol modalitat, destinades a finançar les operacions pròpies de l'Institut.

  -7 S'autoritza la Junta d'Aigües perquè concerti durant el 1988 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 800.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital. El límit expressat pot ésser augmentat fins a un increment màxim de 1.700.000.000 de pessetes, en funció de:

 45. La fracció no formalitzada de les operacions d'endeutament autoritzades a la Junta de Sanejament per a l'exercici del 1987.

 46. Les amortitzacions practicades per la Junta de Sanejament en la quantitat que superi els límits fixats pel Pressupost del 1987. Aquest increment s'ha de destinar necessàriament al finançament del Pla de Regadius del Delta de l'Ebre i a la millora de les instal·lacions de l'estació potabilitzadora de Cardedeu.

  -8 S'autoritza l'Institut Català del Sòl perquè concerti durant el 1988 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 1.000.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital.

  -9 S'autoritza la Junta de Residus perquè concerti durant el 1988 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 500.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital. Es poden destinar també a aquesta finalitat les operacions d'endeutament aprovades per la Llei del 1/1987, 5 de gener, que no han estat formalitzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

  -10 S'autoritza el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials perquè concerti durant el 1988 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 150.000.000 pessetes, destinats a operacions de capital.

  -11 Les característiques de les operacions d'endeutament assenyalades pels apartats anteriors han d'ésser fixades pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, llevat de les característiques de les operacions a què fa referència l'apartat 4, que poden ésser determinades pel Conseller d'Economia i Finances.

  Article 17

  Limitació de l'augment de la despesa pública

  -1 Durant l'exercici del 1988 el Consell Executiu és obligat a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no proposa alhora els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa amb l'especificació pressupostària deguda.

  -2 Durant l'exercici del 1988 el Consell Executiu és obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no es proposen alhora els recursos addicionals necessaris.

  Disposicions addicionals Primera La Comissió de Govern Interior del Parlament ha d'incorporar els romanents de crèdit de la secció 01 del Pressupost per al 1987 als mateixos capítols del Pressupost per al 1988.

  Segona Les dotacions pressupostàries de la secció 01 s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a mesura que aquest les demanarà.

  Tercera La Comissió de Govern Interior del Parlament pot acordar transferències de crèdits entre conceptes de la secció 01 sense limitacions, la qual cosa ha de fer avinent al Departament d'Economia i Finances.

  Quarta Les dotacions de la secció 15 s'han de lliurar en ferm, per quartes parts, a nom del Consell Consultiu, el President del qual és l'ordenador dels pagamens propis d'aquest organisme.

  Cinquena Al Pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos de les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, corresponents a l'exercici del 1987.

  Sisena

  -1 Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tenen assignació nominativa i afecten un col·lectiu de potencials beneficiaris, general o indeterminat, s'han de concedir d'acord amb criteris de publicitat, concurrència, eficiència econòmica i incidència social. Amb aquesta finalitat, els departaments corresponents han d'establir les normes oportunes per a regular-ne la concessió.

  -2 Excepcionalment es poden concedir directament, per ordre del Conseller corresponent, que ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les subvencions innominades o genèriques en què no és possible de promoure la concurrència pública per l'especificitat de les característiques que ha de complir l'entitat, l'empresa o la persona destinatària de la subvenció.

  -3 En qualsevol del casos, és condició necessària per a la concessió de la subvenció la declaració expressa formulada pel destinatari de no tenir contret cap deute per cap concepte amb la Generalitat de Catalunya.

  -4 Un cop s'ha procedit a la concessió dels ajuts i de les subvencions, i fetes les reserves de crèdits corresponents, l'òrgan competent de cada departament pot formalitzar els documents comptables de reconeixement d'obligacions. No obstant això, el pagament no pot ésser ordenat fins que els perceptors no han justificat el compliment de les condicions que han donat lloc a la concessió dels ajuts o de les subvencions; si els perceptors no ho justifiquen en els termes de la concessió, el departament ha de procedir a anul·lar el reconeixement de les obligacions.

  -5 Les subvencions que concedeixen els departaments amb caràcter compensatori de les càrregues per operacions financeres formalitzades pels perceptors poden ésser lliurades per llur import total, el 1988, a l'Institut Català de Finances o a l'Institut Català del Crèdit Agrari, segons quina en sigui la matèria, perquè aquests procedeixin al pagament periodificat d'aquestes subvencions en els exercicis corresponents, amb la justificació prèvia davant el departament interessat de les condicions establertes per la concessió de les subvencions.

  -6 La inspecció i el control del compliment de l'adjudicatari pel que fa a la destinació dels ajuts i les subvencions atorgats han d'ésser duts a terme pels òrgans competents.

  Setena Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions pressupostàries "Estudis i treballs tècnics'', cal l'aprovació del Consell Executiu, a proposta del Conseller respectiu, si la quantia d'aquests supera els dos milions de pessetes.

  Vuitena El Departament d'Economia i Finances ha d'emetre informe preceptiu sobre qualsevol disposició normativa de caràcter general que impliqui recurrència de despeses en futurs exercicis pressupostaris, especialment pel que fa a plantilles i a retribucions del personal dels diferents departaments i entitats.

  Novena

  -1 El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot autoritzar els departaments perquè adquireixin immobles per a substituir els que actualment ocupen en règim de lloguer o per a construir-hi nous edificis. Amb aquesta finalitat, pot acordar les modificacions pressupostàries que calguin.

  -2 Si el pagament de l'adquisició damunt dita s'efectua en terminis superiors a un any, se n'ha de donar compte al Parlament.

  Desena

  -1 El Consell Executiu, a proposta, conjuntament, dels Departaments d'Economia i Finances i d'Ensenyament, pot autoritzar aquest darrer perquè estableixi convenis de col·laboració amb les entitats locals que permetin l'execució anticipada de projectes de construccions escolars inclosos en els plans fixats pel mateix Departament.

  -2 Aquestes obres anticipades han d'ésser finançades i, si s'escau, adjudicades per les entitats locals.

  -3 Els imports d'aquestes obres han d'ésser reintegrats per la Generalitat d'acord amb les dotacions que en cada exercici pressupostari s'aprovaran per al finançament dels plans fixats pel Departament.

  Onzena El control de caràcter financer a què fa referència l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya s'ha d'ajustar al pla anual que per a cada exercici econòmic ha d'aprovar el Conseller d'Economia i Finances, a proposta de la Intervenció General.

  Dotzena

  -1 Fins al 31 de desembre de 1988 l'interès de demora resta establert en el 9%.

  -2 Durant aquest període, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes a la Hisenda de la Generalitat és l'11,5%.

  -3 Donades les normes que s'han d'aplicar als deutes derivats dels tributs estatals cedits a la Generalitat, en el supòsit que els tipus d'interès de demora que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1988 difereixin dels establerts pels apartats 1 i 2, s'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè procedeixi a l'ajust exacte d'aquests tipus d'interès.

  Tretzena S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè pugui disposar la no-liquidació o, si s'escau, l'anul·lació i la baixa a Comptabilitat de totes les liquidacions de les quals resulten deutes inferiors a la quantia que s'estima i fixa com a insuficient per a cobrir el cost que l'exacció i la recaptació d'aquestes comporten.

  Catorzena

  -1 El Departament d'Economia i Finances pot determinar els crèdits de l'exercici corrent als quals es pot imputar el pagament d'obligacions reconegudes o generades en exercicis anteriors.

  -2 Si les obligacions a què fa referència l'apartat 1 afecten els pressupostos de les entitats gestores de la Seguretat Social, la proposta pertoca a l'entitat corresponent i les imputacions que es pretén efectuar han de comptar amb l'informe favorable previ del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

  -3 En qualsevol cas, la imputació dels pagaments s'ha de fer contra despeses de la mateixa naturalesa i dins el mateix capítol pressupostari.

  Quinzena L'Institut Català del Sòl pot fer ús de la via de la compensació, d'acord amb el que estableix l'article 182.2 del Reial Decret Legislatiu 781/86, del 18 d'abril, per al cobrament dels crèdits al seu favor derivats de convenis amb entitats locals per al finançament d'actuacions en matèria d'habitatge.

  Setzena S'afegeix el paràgraf següent a la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Català del Crèdit Agrari: ""Es consideren com a compreses dins les empreses agràries les empreses agro-alimentàries sobre les quals té competències el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i les empreses dedicades a la pesca i a l'aqüicultura"".

  Dissetena El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot lliurar a l'Institut Català del Crèdit Agrari els romanents de crèdit de la partida 741.01, "Ajuts per a millorar les condicions financeres de línies de foment", existents el 3 de desembre de 1987. L'Institut Català del Crèdit Agrari ha de destinar aquestes quantitats a cobrir el major cost derivat de garantir els seus préstecs amb societats de garantia i assegurança agràries quan s'estimi convenient per raó de les característiques de determinades operacions actives, preferentment els préstecs destinats a ajudar els agricultors i els ramaders que han sofert pèrdues com a conseqüència de fenòmens meteorològics i d'altres situacions excepcionals.

  Divuitena L'article 7 de la Llei 21/1984, del 24 d'octubre, d'Impost sobre el Joc de la Plena o Bingo, queda redactat de la manera següent: ""Article 7. Tipus de gravamen. El tipus de gravamen és del 20% sobre la base imposable definida per l'article 6. No obstant això, els cartons de valors nominals de 175 pessetes i de 350 pessetes s'han de gravar amb unes quotes fixes de 25 pessetes i de 50 pessetes, respectivament.".

  Dinovena Els articles 18, 24, 25.2 i 27.2 de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances, queden redactats de la manera següent: ""Article 18 ""

  -1 La Junta de Govern és integrada pel President i un nombre de vocals no inferior a sis ni superior a deu, a més dels vocals nats als quals fa referència l'apartat 3. ""

  -2 El President de la Junta de Govern és nomenat i separat lliurement pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, i li correspon la representació ordinària de l'entitat en l'ordre judicial i en l'extrajudicial. En cas de vacant, absència o malaltia, les funcions del President són exercides pel Director General de l'Institut. ""

  -3 Integren la Junta com a vocals nats el Director General de l'Institut i els Directors Generals de Pressupostos i Tresor i de Política Financera del Departament d'Economia i Finances. Aquests vocals cessen com a membres de la Junta en el moment en què són separats dels càrrecs respectius. ""

  -4 La resta de vocals són designats pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances. La durada del càrrec d'aquests vocals és de tres anys renovables i cessen per finiment del període per al qual van ésser designats, per renúncia acceptada pel Conseller d'Economia i Finances o per acord del Consell Executiu, a partir d'un expedient administratiu instruït pel Conseller d'Economia i Finances"". ""Article 24 ""Pertoca al Director General: ""

  -1 Executar els acords de la Junta de Govern. ""

  -2 Preparar i redactar els documents a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 19. ""

  -3 Organitzar els serveis de l'Institut, el règim del personal inclòs. ""

  -4 Exercir totes les altres facultats que li siguin delegades per la Junta de Govern.". ""Article 25 (...) ""

  -2 El President de la Junta de Govern signa el nomenament del Subdirector o dels Subdirectors designats per la Junta. (...)"" ""Article 27 (...) ""

  -2 En formen part també el Conseller d'Economia i Finances, que n'és el President, el President de la Junta de Govern, el Director General de Política Financera, el Director General de Pressupostos i Tresor, el Director General de Programació Econòmica, el Director General de l'Institut i un representant de l'Institut d'Investigacions Econòmiques. (...)""

  Vintena

  -1 Els tipus de quantia fixa de les taxes dels Títols III, V, VI, VII, VIII, IX i X de la Llei 6/1986, del 31 de maig, de Desplegament i Modificació de les Taxes de la Generalitat, augmenten d'un 5% sobre la quantia exigible l'any 1987.

  -2 Es consideren com a tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base. La xifra de les unitats dels tipus resultants de l'aplicació de l'increment damunt dit s'arrodoneixen al 5, les compreses entre l'1 i el 5, i al 0, les compreses entre el 6 i el 9, llevat dels tipus resultants de les tarifes 6, 9, 12 i 13 de l'article 142 i de la tarifa 1.3.1 de l'article 183.

  -3 Queden exceptuades d'aquest augment les taxes que són objecte d'actualització i modificació específica en aquesta Llei, i també la tarifa 5 de l'article 72 i les tarifes de l'article 133.

  -4 D'acord amb el que estableix l'article 6 de l'esmentada Llei 6/1986, s'hi introdueixen les modificacions detallades en l'Annex 1.

  Vint-i-unena Els crèdits consignats a la secció 11 (Departament de Treball), servei 06 (Programa per al Foment de l'Ocupació), seran gestionats d'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Setena de la Llei 8/1986, del 2 de juny, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al 1986.

  Vint-i-dosena Els crèdits consignats a la secció 19 (Corporacions locals) s'han d'ajustar, quant a llur quantia definitiva, al resultat de la distribució que s'efectuï d'acord amb els criteris continguts a la normativa que els sigui aplicable. La gestió pressupostària d'aquests crèdits ha d'ésser efectuada per la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

  Vint-i-tresena

  -1 Se cedeix gratuïtament a l'ens públic Corporació Catalna de Ràdio i Televisió la finca situada a la ciutat de Barcelona, avinguda Diagonal, número 614, que comprèn planta baixa, entresol i primer pis, perquè la destini a les finalitats pròpies dels serveis públics de televisió i radiodifusió, en la forma que consideri més adequada.

  -2 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè faci els actes i formalitzi els documents necessaris perquè la cessió esmentada esdevingui totalment efectiva.

  Vint-i-quatrena Un cop desafectats els terrenys compresos en els trams, les estacions, els edificis annexos o qualsevol altre immoble afectes al servei públic de ferrocarrils competència de la Generalitat de Catalunya, conforme al que disposa l'article 25 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, i un cop complert, quan s'escaurà, el procediment establert per la legislació d'expropiació forçosa, el Consell Executiu és autoritzat per a cedir els drets que sobre els dits béns té la Generalitat als ajuntaments del municipi on radica el bé que ho sol·licitin, per a fins d'utilitat pública o interès social.

  Vint-i-cinquena

  -1 Es cedeixen gratuïtament a l'Institut Català del Sòl les dues parcel·les adjudicades a la Generalitat de Catalunya en virtut del Projecte de Compensació del Sentor (Font dels Casats), aprovat definitivament per l'Ajuntament de Molins de Rei en data 23 de novembre de 1986, perquè les destini a les activitats que són pròpies d'aquest Institut.

  -2 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè realitzi els actes i formalitzi els documents necesaris perquè la cessió esdevingui plenament efectiva.

  Vint-i-sisena Durant l'any 1988 els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials, i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació, als efectes de la determinació dels tipus de l'Increment de Tarifa i Cànon de Sanejament dins de cada Pla Zonal de Sanejament, seran els que figuren a l'Annex 2.

  Vint-i-setena Queden exceptuades de les limitacions quantitatives establertes pel paràgraf 3r de l'article 38 de la Llei 10/1982, de Finances Públiques de Catalunya, les adquisicions d'immobles derivades del compliment de la Llei 14/1983, Reguladora del Procés d'Integració a la Xarxa de Centres Docents Públics de Diverses Escoles Privades.

  Disposicions finals

  Primera S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè faci, en les seccions del pressupost de despeses de la Generalitat i de les seves entitats autònomes, les adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per a autoritzar les transferències de crèdits corresponents. Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un increment de crèdit dins el Pressupost.

  Segona

  -1 En el supòsit que es prorrogui el pressupost de l'exercici del 1987, en aplicació del que disposa l'article 33 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, les despeses autoritzades amb càrrec al Pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats pel mateix concepte i la mateixa naturalesa per aquesta Llei.

  -2 En el cas que en el Pressupost per a l'exercici del 1988 no figuri el mateix concepte que en el Pressupost prorrogat del 1987, o que els crèdits consignats en aquell siguin inferiors als prorrogats, el Departament d'Economia i Finances haurà de determinar el concepte pressupostari al qual s'ha d'imputar la despesa autoritzada, que ha de respondre, tant com sigui possible, a la mateixa naturalesa econòmica.

  Tercera Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 1987

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Josep Manuel Basañez i Villaluenga Conseller d'Economia i Finances

  Annex 1

  Primera

  Títol I Taxes amb caràcter general dels diversos Departaments de la Generalitat

 47. L'article 27, Capítol 1, queda redactat de la manera següent: "Article 27 ""Són exempts de la taxa: ""

 48. L'expedició de certificats de retribucions satisfetes per la Generalitat o les seves entitats autònomes a l'efecte de justificació en relació amb l'impost sobre la renda de les persones físiques. ""

 49. L'expedició de certificats i la compulsa de documents que el personal de l'Administració sol·licita respecte a necessitats pròpies del lloc de treball o de la relació de serveis. ""

 50. Tots els serveis que presten els Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació, relacionats amb una conciliació prèvia a la via de reclamació davant la jurisdicció laboral, des de la presentació de la papereta de conciliació fins al moment del lliurament als interessats de la còpia certificada de l'acta.""

 51. L'article 28 del Capítol 2 queda redactat de la manera següent: ""Article 28 ""Constituteix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat tant en la condició de funcionari com en la condició de laboral indefinit"".

 52. L'article 31 del Capítol 2 queda redactat de la manera següent: ""Article 31 ""La taxa s'exigeix segons la xifra següent: Pta --------------------------------------------------------- ""

  -1 Per accedir a un lloc de treball del grup A 2.500 ""

  -2 Per accedir a un lloc de treball del grup B 2.000 ""

  -3 Per accedir a un lloc de treball del grup C 1.200 ""

  -4 Per accedir a un lloc de treball del grup D 900 ""

  -5 Per accedir a un lloc de treball del grup E 700""

  Segona Títol 3 Taxes del Departament de Governació L'apartat 1 de l'article 41 del Capítol 1 queda redactat de la manera següent: ""Article 41.1 ""

  -1 Joc: Pta ---------------------------------------------------------- ""1 Màquines recreatives i d'atzar: ""1.1 Autorització d'explotació (alta) 2.000 ""1.2 Diligències a la Guia de Circulació: alta de baixa temporal, baixa, canvi de titular 2.000 ""1.3 Autorització d'instal·lació (butlletí), i també la renovació o qualsevol incidència que requereixi una actualització del butlletí 2.000 ""1.4 Recanvi de màquina amb autorització 2.000 ""1.5 Canvi de província: alta a la nova província 2.000 ""1.6 Autorització, renovació o canvi de titular dels locals per a instalar-hi màquines. Per cada màquina 2.000 ""1.7 Autorització d'amplicació del nombre de màquines en els locals prèviament autoritzats. Per cada nova màquina 2.000 ""2 Empreses operadores: ""2.1 Expedient d'autorització, de renovació de l'autorització o de la seva modificació 5.000 ""3 Bingos: ""3.1 Expedient d'autorització d'explotació o de renovació de l'autorització de Sales de Bingo: ""3.1.1 Sales de Categoria Especial (més de 600 jugadors) 6.000 ""3.1.2 Sales de Primera Categoria (de 251 fins a 600 jugadors) 5.000 ""3.1.3 Sales de Segona Categoria (de 101 fins a 250 jugadors) 4.000 ""3.1.4 Sales de Tercera Categoria (fins a 100 jugadors) 3.000 ""3.2 Expedient d'autorització per a la constitució i el funcionament o de renovació de l'autorització de les empreses de serveis que gestionen el joc del bingo. ""La base imposable és el capital social de les empreses de serveis que és en relació amb el nombre de sales en les quals es gestiona i organitza el joc del bingo. ""El tipus de gravamen aplicable és del 0,1% sobre l'esmentat capital social. ""4 Casinos: ""4.1 Expedient d'autorització de constitució i de funcionament o de renovació de l'autorització. ""La base imposable és el capital social del casino. ""El tipus de gravamen aplicable és del 0,1% sobre l'esmentat capital social. ""4.2 Expedient d'autorització de modificacions de l'autorització de constitució i de funcionament 5.000 ""4.3 Expedient d'autorització de taules de joc. Per cada taula de joc 5.000 ""5 Credencials: ""5.1 Expedició del document professional per al personal al servei de sales de bingo i de casinos 500 ""6 Rifes, tómboles i combinacions aleatòries: ""6.1 Expedient d'autorització ""La base imposable és l'import total dels premis que siguin objecte de rifa, tómbola o combinació aleatòria. ""En el supòsit que no hi hagi cap tipus de factura i l'import total dels premis vingui per una altra contraprestació diferent de la dinerària, la base imposable vindrà constituïda per l'import dels premis en el mercat. ""El tipus de gravamen aplicable és de 0,1% sobre la base imposable, amb un import mínim de 5.000 pessetes. ""7 De caràcter general: ""7.1 L'expedició de duplicats de qualsevol de les autoritzacions o documents contemplats a l'apartat 1 d'aquest article acreditarà la taxa corresponent als originals incrementada en un 20%"".

  Títol 4 Taxes del Departament d'Ensenyament Supressió de l'apartat "Títol Superior" de la Tarifa 1.3.2. Conservatoris de Música, de l'article 55 del Capítol 2, substituint-lo per: Pta ---------------------------------------------------------- ""Títol de professor superior (grau superior) 10.560 ""Títol de professor (grau professional) 7.090""

  L'apartat 2 de l'article 50 del Capítol 1 queda redactat de la manera següent: ""Article 50.2 ""

  -2 Gaudeixen de l'exempció total del pagament dels drets de matrícula els alumnes que tenen la condició de becaris. ""Als efectes de formalització de matrícula, els sol·licitants de beca poden realitzar-la amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de les taxes de matrícula. No obstant això, els alumnes que no acreditin oportunament l'obtenció d'aquest benefici, restaran obligats al pagament immediat d'aquelles taxes, sense que calgui requeriment previ de l'Administració educativa, amb el benentès que la falta de pagament determina necessàriament l'anul·lació de la matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic"". Els títols dels grups 1r i 3r de l'article 50 del Capítol 1, segons la nova redacció donada per l'apartat 3 de l'article 2 de la Llei 18/1987, queden redactats de la manera següent: ""Grup 1r. Tarifes per serveis d'ensenyament al COU. ""Grup 3r. Taxes de secretaria al COU i a les Escoles Oficials d'Idiomes.".

  Tercera Títol 6 Taxes del Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Capítol únic Taxes per serveis sanitaris

  -1 L'article 71 queda redactat de la manera següent: ""La taxa s'acredita, excepte en la tarifa 6, en què l'acreditament es produeix el 31 de desembre de cada any, mitjançant la realització del fet imposable. Tanmateix es pot anticipar l'exigibilitat al moment que els particulars sol·licitin la prestació dels serveis"".

  -2 A la tarifa 5 de l'article 72 s'ha d'afegir un últim paràgraf: ""Aquestes tarifes no inclouen el preu del certificat d'inspecció sanitària que hauran d'acompanyar les carns i productes càrnics, creat pel Decret 228/1987, del 7 de juliol"".

  -3 La tarifa 7 de l'article 72 queda redactada de la manera següent: ""Activitats d'assistència sanitària, i d'assistència sòcio-sanitària pública i d'iniciativa mercantil.".

  -4 La tarifa 7.1 de l'article 72 queda redactada de la manera següent: ""Per l'estudi i l'informe previ a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres, serveis i establiments.""

  -5 La tarifa 7.1.3 de l'article 72 queda redactada de la manera següent: ""Altres centres, serveis i establiments.""

  -6 La tarifa 8 de l'article 72 queda redactada de la manera següent: ""Activitats de serveis socials públiques i d'iniciativa mercantil.".

  Quarta Títol 7 Taxes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  -1 El darrer paràgraf de l'article 95 del Capítol 5 queda redactat de la manera següent: ""En el cas de projectes de filloles o prolongacions s'aplica la fórmula següent:

  (Vegeu fórmula pàg. 4647)

  ""l' = longitud fillola o prolongació ""l = longitud línia base ""p = pressupost material mòbil

  -2 L'apartat a) de l'article 99 del Capítol 6 queda redactat de la manera següent: ""Article 99.a) ""

 53. Per visats dels contractes d'adquisició d'habitatges de protecció oficial: 250 Pta""

  -3 L'article 107 del Capítol 8 queda redactat de la manera següent: ""Article 107 Pta --------------------------------------------------------- ""

  -1 Primera ocupació: ""Per un habitatge 3.000 ""Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 2 a 5 habitatges 2.000 ""Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 6 habitatges o més 1.000 ""

  -2 Segona ocupació: ""Per cada habitatge 550""

  -4 L'apartat b) de l'article 113 del Capítol 10 queda redactat de la manera següent: ""Article 113.b) ""

 54. Les funcions d'inspecció de les activitats de tractament de residus industrials programades a les corresponents autoritzacions.".

  -5 S'afegeixen dos nous paràgrafs, e) i f), a l'article 113, amb la redacció següent: ""

 55. El mostreig, la caracterització i l'emissió del dictamen corresponent en relació amb un residu industrial a sol·licitud de l'interessat. ""

 56. La supervisió per la Junta de Residus de la Fitxa d'Acceptació i del Full de Seguiment, d'acord amb la legislació vigent en matèria de residus industrials.".

  -6 L'apartat a) de l'article 114 del Capítol 10 queda redactat de la manera següent: ""Article 114.a) ""

 57. En els supòsits a), b) i f) de l'article 113, els titulars de les autoritzacions d'instal·lacions de tractament de residus.".

  -7 S'afegeix un nou apartat d) a l'article 114 amb la redacció següent: ""

 58. En el supòsit e) de l'article 113, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis.".

  -8 L'article 115 del Capítol 10 queda redactat de la manera següent: ""Article 115 ""La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. Si es tracta dels fets imposables c), d) i e), és exigible a la bestreta en el moment de la sol·licitud"".

  -9 S'afegeixen dos nous apartats a l'article 116 del Capítol 10 amb la redacció següent: Pta ------------------------------------------------------- ""Fet imposable e): ""Pel mostreig 7.000 ""Per l'informe 7.000 ""A aquestes quotes s'han d'afegir els costos de les anàlisis efectuades d'acord amb les tarifes aplicades pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat. ""Fet imposable f): ""Per la Fitxa d'Acceptació 5.000 ""Pel Full de Seguiment 200""

  Cinquena Títol 8 Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  -1 El paràgraf primer de l'article 117 del Capítol 1 queda redactat de la manera següent: ""Article 117 ""Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació a instància dels interessats, pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, dels següents serveis, treballs i estudis, per tal d'adequar i promoure les indústries agràries i alimentàries.".

  -2 L'article 118 del Capítol 1 queda redactat de la manera següent: ""Article 118 ""Subjecte passiu ""Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació dels serveis, treballs o estudis assenyalats a l'article 117.".

  -3 El número 1 de l'article 119 del Capítol 1 queda redactat de la manera següent: ""

  -1 La taxa s'acredita per la prestació del servei. Tanmateix l'exigibilitat es pot avançar al moment de la seva sol·licitud.".

  -4 Els números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 de la tarifa 6 de l'article 128 del Capítol 3 queden redactats de la manera següent: Pta ------------------------------------------------------- ""

  -6 Determinacions generals en productes per a l'alimentació humana i animal. ""Humitat o matèria seca o cendres 580 ""PH o anàlisi qualitativa inorgànica d'anions i cations (cadascun) 295 ""Fibra bruta o fibra àcida detergent o fibra neutra detergent o cendres insolubles en àcid 1.155 ""N-total o proteïna bruta 1.155 ""Greix (extracte eteri) o acidesa del greix 580 ""Greix (hidròlisi prèvia) 1.155 ""Sucres totals o sucres reductors o midó 1.735 ""Cations i anions inorgànics (cadascun) 1.155 ""Mercuri 2.310 ""Conservadors (qualit.) o edulcorants art. (qualitativa) o colorants (qualitativa, Arata) 1.155 ""Aflatoxina Bl (quantitativa) o aflatoxines B1, B2, G1 i G2 (semiquantitativa) 5.775 ""Lisina (hidròlisi, HPLC) o vit. A 5.775 ""Urea o midó o sofre o vit. C (qualitativa) 295 ""Granulometria 1.155 ""

  -7 Pinsos, farratges, cereals i derivats i llegums ""Composició botànica dels farratges i estat de la mostra 295 ""Examen microscòpic (qualitativa) 580 ""Urea o licnina 1.155 ""N-proteic o peròxids 1.735 ""N-no proteic 2.890 ""Gluten o contingut en ou (pastes) 1.155 ""Extracció o tipus (farines) 580 ""Valor W i P/L (farines) 2.310 ""Carotens o xentofiles totals o nicarbacin 3.180 ""Carotens i xentofiles totals 4.045 ""Antitiroides (qualitativa) 2.310 ""Antitiroides (cadascun) o àcid nicotínic o alaquindox 3.465 ""Antitiroides (tiouracil, metiltiouracil, propiltiouracil, feniltiouracil i metizamol) 5.775 ""Carbadox o furazolidona 4.330 ""Carbadox i furazolidona 5.250 ""Àcids orgànics dels ensitjats 3.465 ""Quantitat mínima de grans sencers, sense defectes (arròs) 2.310 ""Acumulació de toleràncies de qualitat (llegums) 2.310 ""Acumulació de toleràncies de qualitat i calibre (llegums) 2.890 ""Ca+P o Na+K 1.730 ""Ca+P+Mg 2.310 ""Ca+P+Mg+Mn+Zn+Fe+Cu+Na+K 5.775 ""Humitat+cendres+greix+proteïna +fibra 2.890 ""

  -8 Olis i greixos, xocolates i torrons ""Densitat a 20 graus o prova del fred o índex de refracció o punt de fusió o índex d'acidesa 580 ""Índex de peròxids o de saponificació o d'hidroxil 865 ""Índex de iode o prova de tetrabromurs 865 ""Insaponificable o àcids grassos o presència d'antioxidants 2.310 ""Reconeixement d'oli de sansa 865 ""Absorció UV 810 ""Esterols 5.775 ""Eritrodiol 6.930 ""Anilines o anilides grasses 4.620 ""Impureses 1.155 ""% de fruit sec 1.155 ""Sucres (HPLC) 2.310 ""Lecitina 4.045 ""

  -9 Llets i productes lactis ""Greix o lactosa o caseïna 1.155 ""Extracte sec o densitat o índex d'acidesa o índex de refracció o presència de fenolftaleïna 580 ""Àcid sòrbic o benzoic 3.465 ""Àcids grassos 2.310 ""

  -10 Begudes alcohòliques i alcohols ""Densitat relativa 295 ""Extracte sec o extracte real o extracte sec primitiu o grau alcohòlic o grau Beaumé o grau de fermentació 580 ""Acidesa total o acidesa fixa o anhídric sulfurós total o anhídric sulfurós lliure 580 ""Metanol o glicerina o bases nitrogenades o àcid sòrbic 1.155 ""Sucres (HPLC) o acidesa volàtil (licors) o esters o aldehids o furfural o alcohols superiors 2.310 ""

  -11 Vinagres ""Acidesa total 295 ""Extracte sec total o acidesa fixa o índex d'oxidació o anhídrid sulfurós 580 ""Acidesa volàtil 865 ""Acetoïna o alcohol residual o metanol o prolina o àcid prolina o àcid tartàric (qualitativa) 1.155 ""

  -12 Sucs de fruita, nèctars, cremogenats, begudes refrescants, mosts, melmelades, confitures i mels ""Grau Brix o sòlids insolubles en aigua 580 ""Graus Beaumé 1.155 ""Acidesa total 580 ""Anhídrid sulfurós total 580 ""Sucres (HPLC) 2.310 ""Índex de formol o prolina o hidroximetil furfural 1.155 ""Cafeïna 2.310 ""Activitat diastàsica 3.465 ""Àcid ascòrbic 1.155 ""

  -13 Cafè, te, infusions, espècies i fruits secs ""Extracte aquós o extracte alcohòlic o extracte eteri 580 ""Calibre 295 ""Índex de color o índex de refracció 580 ""Acidesa del greix o examen microscòpic 580 ""Cafeïna 2.310 ""

  -14 Conserves vegetals, verdures i salses ""Pes escorregut o terbolesa o calibre 295 ""Grau Brix o unitats fibroses o acidesa o extracte sec 580 ""

  -15 Microbiologia ""Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis 1.365 ""Bacillus cereus o coliformes o E. colio enterobacteriàcies totals o St. aureus o St. D. de Lancefield o sulfito-reductors 1.575 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la 3.675 Gèrmens patògens 6.300 Estabilitat a l'etanol 68% 580 Prova de la fosfatasa 580 Anàlisi microbiològica d'aigües 5.250""

  -5 Els conceptes d'èquids i bovins de la tarifa 7 de l'article 133 del Capítol 4 queden redactats de la manera següent: ""Èquids, 75 Pta per animal. ""Bovins, 50 Pta per animal.""

  -6 L'article 136 del Capítol 5 queda redactat de la manera següent: ""Article 136 ""Subjecte passiu ""Són subjectes passius de la taxa les persones físiques, nacionals o estrangeres, que sol·liciten l'expedició dels permisos corresponents per a pescar en les zones de pesca controlada de la Direcció General de Política Forestal.""

  -7 L'article 138 del Capítol 5 queda redactat de la manera següent: ""Article 138 ""Tarifes. Permisos de Zones de Pesca Controlada Pta ------------------------------------------------------- ""-Classe A intensiva: ""Estrangers no residents 2.625 ""Estrangers residents i espanyols 1.315 ""Riberencs 520 ""-Classe B truitera 1.a: ""Estrangers no residents 1.315 ""Estrangers residents i espanyols 520 ""Riberencs 265 ""-Classe C truitera 2.a: ""Estrangers no residents 520 ""Estrangers residents i espanyols 265 ""Riberencs 125 ""-Ciprínids: ""Estrangers no residents 265 ""Estrangers residents i espanyols 125 ""Riberencs 50""

  -8 S'afegeix la tarifa 19 a l'article 142 del Capítol 6, amb la redacció següent: ""Tarifa 19. Permís de buscadors de tòfones. ""Per l'expedició del permís de buscador de tòfones: 1.315 pessetes.".

  -9 El fet imposable K de l'article 154 del Capítol 9 queda redactat de la manera següent: ""Fet imposable K) ""Llicències d'un any de duració 695 ""Llicències de dos anys de duració 1.390

  Sisena Títol 10 Taxes del Departament d'Indústria i Energia

  -1 La tarifa 2 de l'article 183 queda redactada de la manera següent: ""Article 183.2 ""

  -2 Resolució d'expedients de concessió i autorització d'activitats industrials i instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització. Inscripció al Registre Industrial i comprovació d'activitats ni instal·lacions que no requereixen autorització o concessió prèvies o l'atorgament de les quals no correspon a la Generalitat de Catalunya. ""2.1 Nova instal·lació o ampliació. Base: valor de la instal·lació o de l'ampliació. Pta --------------------------------------------------------- ""2.1.1 Fins a 100.000 pessetes 2.000 ""2.1.2 Més de 100.000 fins a 1 milió 7.000 ""2.1.3 Més d'1 milió fins a 5 milions 15.000 ""2.1.4 Més de 5 milions fins a 20 milions 32.000 ""2.1.5 Més de 20 milions fins a 5.000 milions 32.000+200 N ""2.1.6 Més de 5.000 milions 1.032.000+100 N

  (N=nombre de milions o fracció) ""2.2 Per la inscripció d'activitats subjectes al Decret d'alliberament industrial que per la seva escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la tarifa 2.1. ""2.3 Pel canvi de nom, les pròrrogues, les modificacions de la instal·lació i el canvi de condicions de l'activitat: ""2.3.1 Pel canvi de nom i les pròrrogues: 25% de la tarifa 2.1. ""2.3.2 Per les modificacions de la instal·lació i el canvi de condicions en l'activitat quan aquestes modificacions o canvis no pressuposen ampliació de les activitats inscrites en el Registre: 25% de la tarifa 2.1. La base, en aquest cas, és el valor de les modificacions o dels canvis. ""2.4 Quan l'expedient principal comporta, a més, la presentació de separata d'altres reglamentacions de seguretat, s'aplica, pel conjunt, el 150% de la tarifa 2.1. ""2.5 Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres: 150% de la tarifa 2.1.".

  -2 La tarifa 4.5 de l'article 183 queda redactada de la manera següent: ""Article 183, 4.5 ""4.5 Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les Seccions A), C) i D). La base és el valor del pressupost anual d'explotació. S'aplica el 150% de la tarifa 2.1.".

  Annex 2

  Zona 5 -Usos domèstics 19,80 Pta/m3 -Usos industrials 24,75 Pta/m3 -Matèries de suspensió 16,00 Pta/kg -Matèries oxidables 32,00 Pta/kg -Matèries inhibidores 2,15 Pta/equitox -Sals solubles 280,00 Pta/Sm3/cm

  Zona 2 i 3 -Usos domèstics 19,68 Pta/m3 -Usos industrials 23,62 Pta/m3 -Matèries de suspensió 16,00 Pta/kg -Matèries oxidables 32,00 Pta/kg -Matèries inhibidores 3,20 Pta/equitox -Sals solubles 255,00 Pta/Sm3/cm

  Zona 4 -Usos domèstics 17,51 Pta/m3 -Usos industrials 21,89 Pta/m3 -Matèries de suspensió 14,00 Pta/kg -Matèries oxidables 28,00 Pta/kg -Matèries inhibidores 2,80 Pta/equitox -Sals solubles 225,00 Pta/Sm3/cm

  Zona 12 -Usos domèstics 16,08 Pta/m3 -Usos industrials 19,30 Pta/m3 -Matèries de suspensió 13,00 Pta/kg -Matèries oxidables 26,00 Pta/kg -Matèries inhibidores 2,50 Pta/equitox -Sals solubles 200,00 Pta/Sm3/cm

  Zona 6 i 7 -Usos domèstics 15,83 Pta/m3 -Usos industrials 19,79 Pta/m3 -Matèries de suspensió 14,55 Pta/kg -Matèries oxidables 29,10 Pta/kg -Matèries inhibidores 1,50 Pta/equitox -Sals solubles 195,00 Pta/Sm3/cm

  Zona 14 -Usos domèstics 21,00 Pta/m3 -Usos industrials 25,70 Pta/m3 -Matèries de suspensió 14,10 Pta/kg -Matèries oxidables 26,70 Pta/kg -Matèries inhibidores 2,90 Pta/equitox -Sals solubles 211,50 Pta/Sm3/cm

  Zona 13 -Usos domèstics 15,75 Pta/m3 -Usos industrials 19,68 Pta/m3 -Matèries de suspensió 14,47 Pta/kg -Matèries oxidables 28,94 Pta/kg -Matèries inhibidores 2,89 Pta/equitox -Sals solubles 231,52 Pta/Sm3/cm -Increment de temperatura 0,0035 Pta/m3/ºC

  (Vegeu estat de despeses i estat d'ingressos a les pàgs. 4650-4748)