DECRET 190/1989, d'1 d'agost, d'aprovació de les normes reguladores dels procediments de designació dels membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis i de la convocatòria i el funcionament d'aquests. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1210, pàg. 4045, de 23.10.1989).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableixen els decrets 141/1994 i 172/1994.

La Llei 15/1985, d'1 de juliol, de caixes d'estalvis de Catalunya, encomanava al Govern de la Generalitat l'aprovació de les disposicions oportunes per al desplegament de la Llei i, de manera específica, la redacció de les normes de desplegament del règim de designació dels consellers generals i dels procediments d'elecció dels membres que han d'integrar els òrgans de govern.

Aquest reglament es limita a regular aquesta darrera qüestió, i també aquells aspectes de la composició i la designació dels òrgans de govern que la Llei 15/1985 determina que siguin objecte de concreció reglamentària. Amb les normes que aprova aquest Decret es pretén complir el principi que ha d'inspirar l'actuació del protectorat, que és, en especial, vetllar per la independència, el crèdit, el prestigi i l'estabilitat de les caixes. A la vegada, s'han regulat aspectes del procés electoral que garanteixen la correcció dels diferents processos d'elecció o designació.

Pel que fa al consell d'administració, s'ha posat especial cura en regular aquells aspectes formals que contribueixen a assegurar la continuïtat i l'estabilitat de la gestió i l'adequada representació dels sectors en què es divideix l'assemblea.

La definició, per part del Tribunal Constitucional, de la regulació aplicable a les caixes catalanes comporta, lògicament, la derogació de la normativa aprovada pel Decret 240/1986, el qual va ser dictat, com era explícit en la seva exposició de motius, sota el signe de la transitorietat, si bé molts dels preceptes d'aquell Decret, igualment vàlids per a la situació actual, s'han incorporat a les normes que ara s'aproven.

Per tant, escoltada la Comissió jurídica assessora, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 S'aproven les normes reguladores dels procediments de designació dels membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis i de la convocatòria i el funcionament d'aquests. 1.2 Aquestes normes són aplicables a les caixes amb domicili central a Catalunya.

Article 2

S'autoritza el Departament d'Economia i Finances per dictar les ordres i les instruccions de caràcter general que siguin convenients per al desplegament i la interpretació de les normes aprovades pel present Decret.

Article 3

3.1 Correspon al Conseller d'Economia i Finances l'aprovació dels estatuts i dels reglaments reguladors del sistema d'eleccions que aprovin les caixes d'estalvis esmentades, i de les seves modificacions. 3.2 Així mateix, el canvi de domicili central ha de ser aprovat pel Govern de la Generalitat. 3.3 Les sol·licituds d'aprovació dels estatuts i dels reglaments reguladors del sistema d'eleccions s'entendran desestimades si no hi ha resolució expressa en el termini de sis mesos des de la seva recepció. Altrament, la modificació dels estatuts i dels reglaments i el canvi de domicili central es tindran per aprovats si en el termini esmentat no hi ha resolució en contra.

Article 4

El Departament d'Economia i Finances pot demanar a les comissions de control de les caixes d'estalvis les informacions que consideri necessàries per tal de constatar el compliment de les normes legals i de les regles estatutàries relatives al procediment de designació o d'elecció dels membres dels òrgans de govern.

Article 5

Les relacions del Departament d'Economia i Finances amb les caixes d'estalvis basades en les normes aprovades per aquest Decret són competència de la Direcció General de Política Financera, si no es disposa cap altra cosa. Les resolucions de la direcció general esmentada, en matèria de naturalesa administrativa, poden ser objecte de recurs d'alçada davant el Conseller d'Economia i Finances.

Article 6

6.1 S'encomana a la Direcció General de Política Financera la constitució i la conservació del Registre de caixes d'estalvis. 6.2 Correspon també a la direcció general esmentada la pràctica de les comunicacions a què es refereixen els articles 13 i 43.1 de la Llei 15/1985, d'1 de juliol, aprovada pel Parlament de Catalunya.

Article 7

Es deroga el Decret 240/1986, de 4 d'agost.

Barcelona, 1 d'agost de 1989

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Trias i Fargas Conseller d'Economia i Finances

NORMES reguladores dels procediments de designació, convocatòria i funcionament dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis

Capítol 1 De l'aprovació i modificació dels estatuts i dels reglaments reguladors del sistema d'eleccions

Article 1

1.1 Les assemblees generals de les caixes d'estalvis, degudament convocades d'acord amb el que disposen les lleis i els seus estatuts, i fetes amb l'assistència que hi és prevista, són el òrgans competents per aprovar els estatuts i el reglament regulador del sistema d'eleccions de la respectiva entitat i les seves modificacions. 1.2 Els acords es prenen per majoria simple, si els estatuts que en aquell moment estiguin vigents no fixen altra cosa. 1.3 Els estatuts, el reglament regulador del sistema d'eleccions i les seves respectives modificacions s'han de fer constar en escriptura pública.

Capítol 2 De la composició, convocatòria i funcionament de l'assemblea general

Article 2

2.1 Els estatuts de cada caixa han d'establir el nombre dels membres de l'assemblea general entre un mínim de seixanta i un màxim de cent seixanta consellers generals. 2.2 També han de determinar concretament el percentatge o el nombre de places que s'assigni en l'assemblea a cadascun dels sectors, segons el que disposa l'article 17 de la Llei 15/1985.

SECCIÓ 1 Consellers generals representants de corporacions locals

Article 3

Les caixes que tinguin obertes sucursals en diferents comunitats autònomes atribuiran a les corporacions locals de cada comunitat un nombre de consellers generals proporcional al nombre ponderat d'oficines operatives en cada comunitat en relació amb la suma dels nombres ponderats de les oficines de totes les comunitats. Aquesta ponderació s'obtindrà per a cada territori autonòmic multiplicant el nombre d'oficines operatives pel quocient de dividir aquest pels respectius habitants, segons els censos oficials.

Article 4

Fora de Catalunya, la designació de les corporacions locals amb dret a nomenar consellers generals, segons el nombre que a cada comunitat correspongui, es pot fer segons criteris de proporcionalitat, o per ordre del nombre de sucursals obertes. En tot cas, s'ha d'intentar la màxima extensió territorial d'acord amb les característiques administratives o geogràfiques de cada comunitat autònoma.

Article 5

A Catalunya, el dret de designar consellers, en la proporció que correspongui, segons l'article 3, s'assignarà de la forma següent:

  1. Un mínim del cinquanta per cent seran designats pels consells comarcals creats d'acord amb la Llei d'ordenació territorial. Totes les comarques han de tenir el mateix nombre de representants. Els estatuts poden excloure aquelles en què algun o alguns dels seus ajuntaments haguessin obtingut representació segons el que estableix el paràgraf b) d'aquest article. Si el nombre de consellers d'aquest sector no fos suficient perquè totes les comarques d'implantació de la caixa siguin representades a l'assemblea, s'ha d'establir un torn rotatori per tal que totes elles, encara que sigui en successives renovacions, hi puguin obtenir representació.

  2. La resta es distribuirà entre ajuntaments i altres corporacions locals, ponderant conjuntament un criteri d'àmplia distribució geogràfica i el grau de presència de la institució a l'àmbit de la corporació corresponent.

Article 6

Com a excepció a les regles de l'article precedent, en les caixes d'origen comarcal, el consell comarcal on ragui la seu central i els ajuntaments de dita comarca poden tenir permanentment atribuïda la designació de consellers, àdhuc en nombre superior que no pot excedir del més alt d'aquest dos límits: del quaranta per cent dels que corresponguin al territori de Catalunya o del percentatge que representin les oficines obertes per la caixa a l'esmentada comarca sobre el total d'oficines de la caixa a Catalunya.

Article 7

D'acord amb el que disposa l'article 17.a) de la Llei 15/1985, cap corporació no pot designar més del vint per cent dels consellers generals en representació del sector de les corporacions locals. En cas d'obtenció d'un número decimal en l'aplicació d'aquest percentatge, sempre es prendrà el número enter que resulti d'arrodonir aquesta xifra per defecte.

Article 8

El nomenament dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA