DECRET 145/2003, de 10 de juny, pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 145/2003, de 10 de juny, pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

El Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC núm. 2294, de 18.12.1996), amb la modificació que estableix el Decret 308/2001, de 20 de novembre (DOGC núm. 3526, de 3.12.2001), ha definit el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria a partir de la correspondència entre les estructures de la xarxa i els nivells administratius i assistencials del sistema sanitari, amb l'objectiu que les administracions sanitàries puguin disposar de tota la informació epidemiològica necessària.

En el marc organitzatiu establert al Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000), es considera oportú atribuir a la Direcció General de Drogodependències i Sida les funcions de planificació, coordinació i control de les activitats assistencials i preventives sobre les infeccions de transmissió sexual a Catalunya i la tuberculosi, amb la finalitat d'aconseguir una millor coordinació en la resposta a aquests problemes de salut. En particular, s'encarrega al Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya, unitat operativa adscrita a l'esmentada Direcció General, la responsabilitat de la vigilància epidemiològica d'aquestes malalties mantenint, analitzant i divulgant els sistemes d'informació que constitueixen la declaració obligatòria i microbiològica de les infeccions de transmissió sexual i de la tuberculosi, així com d'altres estudis necessaris per al millor coneixement de l'epidemiologia en aquests àmbits.

Per aquesta raó, escau adaptar el circuit de notificació de les infeccions de transmissió sexual de declaració obligatòria i de la tuberculosi, establint que sigui el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya el destinatari de les notificacions relatives a les malalties d'aquesta naturalesa, amb l'objectiu que pugui disposar de tota la informació epidemiològica necessària per actuar com a òrgan responsable de la vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual i de la tuberculosi a Catalunya.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA