ORDRE AAM/211/2011, de 19 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment d'actuacions de projecció, difusió, promoció i internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/211/2011, de 19 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment d'actuacions de projecció, difusió, promoció i internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té com a objectiu, entre d'altres, fomentar la realització d'actuacions que tinguin com a finalitat promoure les activitats que facilitin la projecció, difusió, promoció i internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari.

Per tal d'aconseguir aquest objectiu, es considera convenient establir una línia d'ajuts per donar suport a aquest tipus d'actuacions.

Donat que s'ha pogut constatar que per aquests ajuts, algunes de les possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar-ne la tramitació electrònica de la sol·licituds, es fa palès i és factible la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. No obstant això, es manté l'opció de la tramitació presencial per aquelles persones que no disposin d'aquests mitjans, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció de Serveis, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d'actuacions de projecció, difusió, promoció i internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar per a 2011 els ajuts destinats al foment d'aquestes actuacions (projecció, difusió, promoció i internacionalització del sector agrari, pesquer, forestal i alimentari), d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre seran a càrrec de les partides pressupostàries AG01 D/460000100/6120/0000, per un import de 75.000,00 euros, AG01 D/470000100/6120/0000 per un import de 50.000,00 euros, AG01 D/480000100/6120/0000 per un import de 3.000,00 euros, i la AG01 D/482000100/6120/0000 per un import de 372.000,00 euros, dels pressupostos del DAAM per a l'any 2011, amb un import total màxim de 500.000,00 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ajuts i Organisme Pagador.

2.5 L'òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A aquests efectes es nomena una Comissió de Valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la director/a de serveis que actua com a president/a i té vot de qualitat, el/la director/a general de Desenvolupament Rural, el/la director/a general d'Agricultura i Ramaderia, el/la director/a general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, el/la director/a general de Pesca i Afers Marítims i el/la director/a general del Medi Natural i Biodiversitat.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de tres mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la notificació de la resolució.

En cas de silenci administratiu es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos comptat a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar que estableix l'apartat anterior.

Tanmateix les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en el web htt//:www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 3

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre, per aquelles persones que optin per aquesta via de tramitació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 19 d'agost de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

1.1 L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el foment d'actuacions de projecció, difusió, promoció i internacionalització del sector agrari, pesquer, forestal i alimentari per entitats locals i entitats sense ànim de lucre.

—2 Actuacions subvencionables

2.1 Seran subvencionables les actuacions consistents en la realització d'activitats de projecció, difusió, promoció i internacionalització del sector agrari, pesquer, forestal i alimentari.

2.2 Queden excloses de l'ajut les actuacions següents:

 1. Les actuacions que comportin inversions.

 2. Les actuacions que es facin amb la col·laboració del DAAM dins del marc del Pla anual de transferència tecnològica, el Programa de formació agrària i el Programa d'assessorament del Departament.

  —3 Persones beneficiàries

  3.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats locals, les entitats sense ànim de lucre i, excepcionalment, les persones que amb iniciatives de caràcter privat realitzin actuacions subvencionables en les quals s'evidenciï que suposen un benefici col·lectiu, tant a nivell social com sectorial.

  3.2 Per adquirir la condició de persona beneficiària, la persona sol·licitant no ha d'estar inclosa en cap dels supòsits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

  —4 Tipus i quantia dels ajuts

  4.1 Aquests ajuts tenen caràcter de subvenció aplicable a les despeses ocasionades pel foment d'actuacions relacionades a l'apartat 2.1 d'aquestes bases reguladores, per un import màxim per persona beneficiària de 30.000,00 euros.

  4.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determina en la convocatòria corresponent.

  4.3 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores.

  —5 Criteris d'atribució i prioritats

  5.1 En la concessió dels ajuts es tindran en compte els criteris de preferència que es detallen a continuació:

 3. Les actuacions que fomentin la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA