ORDRE IRP/175/2010, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions per promoure la participació ciutadana adreçades a ens locals i consorcis, i se n'obre la convocatòria pública per al període 2010-2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IRP/175/2010, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions per promoure la participació ciutadana adreçades a ens locals i consorcis, i se n'obre la convocatòria pública per al període 2010-2011.

El Govern de la Generalitat de Catalunya vol contribuir a l'enfortiment d'una democràcia de qualitat, innovadora i propera, col·laborant amb els diferents ens locals i consorcis del país, per tal de realitzar més i millors experiències de participació ciutadana i complir, així, el mandat de l'article 43 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Vist l'Acord de Govern de despesa plurianual de 16 de desembre de 2009;

Vist el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació i de la Intervenció Delegada,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores d'aquesta convocatòria, que figuren en l'annex d'aquesta Ordre.

1.2 Obrir la convocatòria de les subvencions adreçades a ens locals i consorcis per promoure la participació ciutadana.

Article 2

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitzarà en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.

Article 3

Aplicació pressupostària i import màxim previst per a la convocatòria

La quantia total màxima que es destinarà a aquestes subvencions serà d'1.800.000 euros, distribuïts en les anualitats següents: any 2010, 1.080.000 euros; any 2011, 720.000 euros. L'anualitat de 2010 es distribueix a càrrec de les partides pressupostàries següents o les partides equivalents del pressupost del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació per a l'any 2011, i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió:

IT0502D/460000100/1310/0000.

IT0502D/461000100/1310/0000.

Article 4

Publicitat de les subvencions

D'acord amb el que disposa l'article 18 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'òrgan concedent donarà publicitat de les subvencions atorgades mitjançant la seva exposició en el taulell d'anuncis de la Direcció General de Participació Ciutadana i, en el supòsit de subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros, a més, es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tot indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha d'imputar, el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

Article 5

Bases reguladores

La subvenció prevista en aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores que es publiquen en l'annex d'aquesta Ordre, pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de març de 2010

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior,

Relacions Institucionals i Participació

Annex

Bases

-1 Objecte

Promoure la realització d'experiències de participació ciutadana en els afers públics per millorar la relació de la ciutadania amb les institucions i col·laborar en la millora de la qualitat democràtica.

-2 Ens beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions.

2.2 Els requisits per tenir la condició de beneficiari són:

 1. No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de l'Administració de l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.

 3. Estar al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin reglamentàriament.

 4. Complir els requisits que s'estableixen en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998)

 5. Donar compliment, si escau, de l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

  2.3 El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions i la documentació corresponent previstes en la base 8.2.

  -3 Modalitats

  Aquestes subvencions volen donar suport a les activitats que es duguin a terme entre el dia 1 de gener de 2010 i el 30 d'octubre de 2011, referents a:

  3.1 Processos participatius.

  Els processos participatius designen projectes que, emprant metodologies diverses, pretenen generar debats socials i espais per recollir les aportacions ciutadanes destinades a millorar tant el contingut com l'aplicació de les diverses polítiques locals.

  Aquests processos es poden referir tant a les polítiques que afecten uns àmbits territorials específics (per exemple: barris, districtes, ciutat, comarca, etc.) com els diversos àmbits sectorials de les polítiques locals (per exemple: urbanisme, medi ambient, educació, desenvolupament econòmic, mobilitat, polítiques socials, etc.) o, evidentment, una combinació d'ambdós àmbits.

  3.2 Desenvolupament institucional d'espais i òrgans per a la participació.

  Per espais i òrgans de participació s'entenen tots els recursos organitzatius o procedimentals que, de manera estable i continuada, articulen la participació regular de la ciutadania a l'hora de formular i executar les diverses polítiques locals. Es tracta, entre d'altres, de:

 6. L'elaboració dels reglaments de participació ciutadana o d'altres instruments normatius adreçats a promoure i millorar els canals de participació dels municipis.

 7. La posada en marxa dels òrgans de participació de caràcter territorial (com els consells de barri, poble o ciutat) o sectorial (consells de benestar, meses per la immigració, consells econòmics i socials, etc.). S'inclouen en aquest apartat els programes per millorar el funcionament i l'eficàcia d'aquests òrgans si ja estan constituïts, però no se'n considera subvencionable el manteniment ordinari.

 8. El desplegament de canals específics per recollir les opinions i les aportacions de la ciutadania, com audiències públiques, consultes populars i sistemes de recollida de suggeriments i similars. En cas de consultes a la ciutadania, només es podrà utilitzar el terme consulta popular municipal si aquesta es du a terme d'acord amb la regulació específica de la matèria.

  3.3 Plans de participació.

  Els plans de participació són les actuacions que, de manera conjunta, sistemàtica i coordinada, pretenen ordenar les accions que cal que realitzin els ens locals i els consorcis per fer més eficaç i efectiva la participació ciutadana en el seu àmbit d'actuació.

  Els plans de participació poden adoptar diferents formes i, per tant, aquesta convocatòria no determina cap tipus de pla específic.

  3.4 Estructures tècniques de suport a la participació.

  Les estructures tècniques de suport permeten, a través de la contractació de professionals, disposar dels recursos humans necessaris per afavorir les polítiques de participació ciutadana eficaces. No formen part d'aquest apartat l'increment del personal ja existent ni la contractació de les persones destinades a altres polítiques o programes.

  Tenint en compte la naturalesa d'aquesta modalitat, només seran objecte de valoració les sol·licituds presentades pels consells comarcals o les agrupacions de municipis que pretenguin dotar-se d'aquesta estructura per donar suport als municipis del territori de la seva competència.

  -4 Actuacions excloses

  4.1 Les activitats lúdiques, festives, culturals, de dinamització social, o les anomenades mostres d'entitats que no siguin accessòries als processos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA