DECRET 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

Secció:Concursos i Anuncis
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

El present Decret es dicta en desenvolupament de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció. Aquesta Llei va respondre, bàsicament, a la necessitat de proporcionar una protecció al menor, especialment quan es troba en una situació de desemparament. Fins aleshores, la protecció dels menors desemparats estava regulada per la Llei 11/1985, de 13 de juny, de protecció de menors. La Llei 37/1991 deroga expressament el títol VI de l'esmentada Llei 11/1985, relatiu a la tutela de menors per defecte o per inadequat exercici de la pàtria potestat o del dret de guarda i educació

Posteriorment, la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, va suposar no només la modificació de determinats articles de la Llei 37/1991, sinó l'addició de nous. En aquest sentit, s'estableix la possibilitat que pugui ésser adoptat el menor que estigui sotmès a la mesura d'acolliment simple dels qui el pretenen adoptar, quan no sigui previsible el retorn d'aquell a la seva família, i no només el que es trobi en situació d'acolliment preadoptiu. També, l'esmentada Llei 8/1995 incorpora al capítol II de la Llei 37/1991, mitjançant la seva disposició addicional setena, apartat 5, una secció cinquena amb el títol "Adopció internacional"

Finalment, l'Acord de 21 de setembre de 1995 del Ple del Parlament de Catalunya va establir la redacció harmònica de la Llei d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i va modificar la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció

La Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, a la seva disposició final primera, faculta el Govern de la Generalitat i els consellers competents per raó de la matèria, en el que correspongui per a dictar les disposicions reglamentàries per al desenvolupament d'aquesta Llei

D'altra banda, determinats articles de la Llei contenen manaments específics de desenvolupament reglamentari, alguns dels quals ja es van materialitzar en el Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l'acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional, i en el Decret 313/1996, de 17 de setembre, pel qual es determina la capacitat sancionadora en l'àmbit d'atenció i protecció de la infància i l'adolescència

Amb el present Reglament, per tant, es compleixen els manaments de la Llei 37/1991 amb l'exercici de les facultats atorgades per la disposició final primera

Pel que fa a l'aspecte estructural d'aquest Reglament, hem de dir que l'integren quatre títols. El primer d'aquests, dividit en quatre capítols, comença amb unes disposicions comunes i passa, a continuació, a establir el procediment per a l'assumpció de funcions tutelars, l'exercici de la tutela i la guarda administrativa

El segon títol, ordenat en tres capítols, estableix una acurada classificació dels centres d'atenció a la infància, entre centres d'acolliment i centres residencials d'acció educativa, els quals poden ser propis o col·laboradors

Aquest títol té el marc normatiu donat pel Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual es va aprovar la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, i del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials

Un tercer títol, anomenat de forma genèrica "Del procediment de l'acolliment familiar", inclou en primer lloc l'acolliment simple en família i el procés de selecció de la persona o família, així com el Registre de Famílies per a l'Acolliment Simple. Després preveu l'acolliment preadoptiu i el procés de selecció de la persona o família per a l'esmentat acolliment i per a l'adopció i el Registre de Famílies per a l'Acolliment Preadoptiu i per a l'Adopció. Un tercer capítol d'aquest tercer títol són disposicions comunes a l'acolliment simple en família i a l'acolliment preadoptiu

El quart i últim títol del present Reglament està dedicat a l'adopció internacional que, com ja hem dit abans, va ser incorporada a la Llei 37/1991, mitjançant un article 31 bis, previst a la Llei 8/1995

Per tant, a proposta de la consellera de Justícia, consultada la sectorial d'infància del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva completa publicació al DOGC

Barcelona, 7 de gener de 1997

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia

REGLAMENT

de protecció dels menors desemparats i de l'adopció

Títol I

Normes generals

Capítol I

Disposicions comunes

Article 1

La Direcció General d'Atenció a la Infància té atribuïdes, dins l'àmbit territorial de Catalunya, l'exercici de les competències sobre protecció dels menors desemparats i sobre l'adopció que atorga la Llei 37/1991, de 30 de desembre

Article 2

-1 La Direcció General d'Atenció a la Infància exerceix les funcions tutelars dels menors en situació de desemparament i la guarda dels menors en els termes establerts en la legislació civil catalana

-2 La representació dels menors desemparats és exercida per la Direcció General d'Atenció a la Infància, mitjançant el subdirector general d'Atenció a la Infància dins l'àmbit territorial de Barcelona, i els caps d'Atenció a la Infància en els àmbits territorials de Girona, Lleida i Tarragona

Article 3

La competència territorial, als efectes de l'assistència i protecció de la infància i adolescència, vindrà determinada pel lloc de residència dels pares, o del pare o de la mare que tingui la guarda del menor, o pel lloc de residència dels representants legals o guardadors del menor

Quan la competència territorial no es pugui determinar d'acord amb allò que estableix el paràgraf anterior, aquesta vindrà determinada inicialment pel lloc on es trobi el menor, sense perjudici del seu reintegrament ulterior al lloc de residència dels familiars que puguin fer-se'n càrrec o a l'organisme de protecció competent del lloc on el menor tingui establertes les seves relacions familiars i socials

Article 4

Al menor estranger que es trobi a Catalunya en situació de desemparament, se li aplicarà la legislació civil catalana sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, i la Direcció General d'Atenció a la Infància acordarà les mesures de protecció adients en interès del menor. Es tindran en compte, si escau, les disposicions en relació als menors estrangers contingudes a la Llei orgànica 7/1985, d'1 de juliol, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i en les normes reglamentàries que la desenvolupen

En els casos d'adopció de menors originaris de l'estranger, en els supòsits del paràgraf anterior, s'aplicaran, quan sigui possible, les disposicions generals de l'article 31 bis sobre adopció internacional de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció de menors vigent a Catalunya

Article 5

La Direcció General d'Atenció a la Infància adoptarà les mesures més adients per assolir la protecció efectiva dels menors desemparats, comptant amb l'ajut i col·laboració de les entitats públiques i de les privades, relacionades amb infància i adolescència, degudament autoritzades. La Direcció General d'Atenció a la Infància coordinarà les actuacions pertinents a efecte d'assolir l'eficiència i eficàcia necessàries

Article 6

Qualsevol persona, especialment els professionals de la sanitat i els serveis socials, que tinguin coneixement d'una situació de desemparament o en què es prevegi raonablement la situació de desemparament d'un futur nadó, ho ha de comunicar de forma immediata a la Direcció General d'Atenció a la Infància, a fi d'efectuar la coordinació oportuna amb la xarxa sanitària i de serveis socials, si escau, i poder adoptar les mesures procedents per fer efectiva la seva protecció

Article 7...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA