ORDRE TIC/129/2003, de 17 de març, per la qual es dóna publicitat informativa a la relació de les taxes vigents del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TIC/129/2003, de 17 de març, per la qual es dóna publicitat informativa a la relació de les taxes vigents del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Mitjançant el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de creació i reorganització de diferents departaments, de modificació de les comissions de Govern i la seva composició i de determinació del nombre de departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat (DOGC núm. 3754, de 5.11.2002), es crea el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, que assumeix la totalitat de funcions i competències que, fins ara, estaven atribuïdes als respectius departaments que l'integren.

D'altra banda, l'apartat 1 de la disposició addicional 2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002), estableix que "durant el primer trimestre de 2003 cada un dels departaments de la Generalitat ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent, i només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen en què s'identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent".

Per això, i d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Donar publicitat, només amb efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, i que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Barcelona, 17 de març de 2003

Antoni Fernàndez Teixidó

Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme

Annex

Taxes del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Regulades als títols X i XII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives; per la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives; per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i actualitzades per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001; per la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002, i per la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003.

 1. Taxa del títol X de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (articles 320 al 324).

  Taxa pels drets d'inscripció a les proves d'accés al certificat de professionalitat: 19,40 euros.

 2. Taxes de l'article 333 del títol XII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  -1 Metrologia.

  1.1 Aprovació de model, modificació de l'aprovació de model, autorització d'ús metrològic, autorització o habilitació de laboratoris o altres organismes de control, pròrrogues d'aprovació de model d'aparells metrològics, certificats d'ús metrològic i certificats d'assaigs metrològics: la quota per a la tramitació és de 96,60 euros per model o família de tipus.

  1.1.1 Trasllats, ampliacions i modificacions de laboratoris, autoritzats o habilitats, i també la inscripció en el registre de control metrològic: la quota de tramitació és de 48,35 euros.

  1.2 Verificació primitiva, verificació de la Comunitat Europea i primeres verificacions:

  1.2.1 Fetes per l'Administració: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

  1.2.2 Fetes per un laboratori habilitat o per una empresa amb certificació de la Comunitat Europea: la quota de tramitació és d'1,30 euros per aparell.

  1.3 Verificació després de reparació o modificació:

  1.3.1 Feta per l'Administració: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

  1.3.2 Feta per un laboratori habilitat o una entitat verificadora autoritzada: la quota de tramitació és d'1,30 euros per aparell.

  1.4 Verificació periòdica:

  1.4.1 Feta per l'Administració: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

  1.4.2 Feta per un laboratori habilitat o una entitat verificadora autoritzada: la quota de tramitació és d'1,30 euros per aparell o com a màxim el 3% de la tarifa aplicada per l'entitat verificadora autoritzada.

  1.5 Verificacions per motius de reclamació: la quota per aquestes comprovacions és la corresponent a l'apartat 3.1.1 per cada reclamació.

  -2 Resolució d'expedients de concessió i autorització d'activitats industrials i instal-lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització, inscripció en el Registre d'establiments industrials de Catalunya i comprovació d'activitats i instal-lacions que no requereixen autorització o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA