DECRET 163/1982, de 10 de juny, que regula la quota de pantalla i de distribució cinematogràfica.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vist el Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis del Ministerio de Cultura a la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Disposició transitòria segona de l'Estatut d'Autonomia, segons la qual, mentre el Parlament de Catalunya no legisli sobre les matèries de la seva competència, continuaran en vigor les Lleis de l'Estat que es refereixen a les esmentades matèries;

Atesa la Llei 3/1980, de 10 de gener, de regulació de quotes de pantalla i de distribució cinematogràfica;

A proposta del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

- El Departament de Cultura i Mitjans de

Comunicació tindrà cura del compliment, respecte a les empreses domiciliades a Catalunya, del que disposa la Llei 3/1980, de 10 de gener, relativa a les quotes de pantalla i de distribució cinematogràfica.

Article segon

- Als efectes del que disposa l'article 1.3

de la Llei 3/1980, tindran la consideració de pel·lícules especialment adequades per a la infància aquelles pel·lícules espanyoles que siguin qualificades com a tals pels òrgans competents.

Article tercer

- Tindran la consideració d'espanyoles les

pel·lícules que compleixin els requisits exigits per la normativa vigent. La Direcció General d'Activitats Artístiques i Literàries podrà autoritzar excepcions als requisits a què fa referència el paràgraf anterior, en casos justificats i a la vista de petició suficientment raonada, que haurà de ser formulada abans de l'inici del rodatge de la pel·lícula.

Article quart

- La concessió de llicència de doblatge de

pel·lícules estrangeres a les empreses distribuïdores domiciliades a Catalunya correspon al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, sens perjudici de les competències que incumbeixin a d'altres Departaments o Ministeris per raó de la importació de les pel·lícules.

Article cinquè

- Correspon a la Direcció General

d'Activitats Artístiques i Literàries d'apreciar la concurrència de valors artístics o culturals en les pel·lícules realitzades per empreses domiciliades a Catalunya amb material d'arxiu o filmat anteriorment, en una proporció superior a la meitat de la seva durada, als efectes del que preveu l'article 4.e) de la Llei 3/1980, de 10 de gener.

Article sisè

- Correspon a la Direcció General d'Activitats

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA