ORDRE ECO/434/2012, de 14 de desembre, per la qual es reconeix l'adscripció d'EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració, a la Universitat de Vic i es reconeix la implantació del màster en gestió empresarial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Fundació Privada Universitària EADA, titular d’EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració, es va constituir amb la finalitat principal de promoure i impartir formació en general i, en particular, formació de nivell superior i universitari en l’àmbit de la gestió i l’administració d’empreses i aquelles disciplines relacionades amb el funcionament de les organitzacions en el seu sentit més ampli.

La Fundació Privada Universitària EADA i la Universitat de Vic van signar el 3 de març de 2010 un conveni de col·laboració acadèmica per tal d’establir les condicions de l’adscripció d’EADA a la Universitat de Vic, amb la finalitat d’impartir ensenyaments universitaris oficials.

La Programació universitària de Catalunya per al període 2011-2013, aprovada per la Resolució de 5 de juny de 2012, inclou l’ estudi de màster universitari en gestió empresarial a EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, de creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris i les normes d’organització i funcionament de la Universitat de Vic, a sol·licitud del Consell de Direcció de la Universitat de Vic i amb l’informe favorable del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

Es reconeix l’adscripció d’EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració, a la Universitat de Vic, amb seu al carrer Aragó, número 204, de Barcelona.

Article 2

Es reconeix la implantació de l’estudi oficial de màster universitari en gestió empresarial a EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració, adscrita a la Universitat de Vic.

Article 3

EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració, s’ha de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA