DECRET 214/1992, de 25 de setembre, de reconeixement de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat Ramon Llull.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 12/1991, de 10 de maig (DOGC núm. 1445, de 22.5.1991), de reconeixement de la Universitat Ramon Llull, estableix en el seu article 2.1 els centres de què consta inicialment aquesta Universitat. A la vegada, aquest mateix article, en el seu apartat 3, disposa que per a la implantació de noves titulacions oficials s'ha de seguir el procediment establert reglamentàriament.

D'acord amb això, l'equip rector de la Universitat Ramon Llull ha fet la sol·licitud de reconeixement oficial d'una Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia en aquesta Universitat, com a centre universitari per impartir els estudis corresponents a ambdues diplomatures, tenint en compte la gran demanda social d'aquests professionals sanitaris i la consideració a la seva aportació en l'àmbit de la salut.

Per tant, i de conformitat amb el que preveuen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària; la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials; el Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris i la Llei 12/1991, de 10 de maig, de reconeixement de la Universitat Ramon Llull, amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del conseller d'Ensenyament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA