DECRET 92/1987, de 4 de març, pel qual es reestructura el Servei de Capacitació Agrària de la Direcció General de Promoció i Desenvolupament. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 877, p. 3270, de 14.8.1987).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableixen els decrets 165/1992 i 220/1993.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través del seu Servei de Capacitació Agrària, disposa d'unes unitats, denominades centres i escoles de capacitació agrària, que despleguen funcions de capacitació adreçades al sector agrari en el marc dels programes d'actuació del Departament, amb l'objectiu de preparar la incorporació dels futurs empresaris agraris i millorar la qualificació professional dels agricultors.

Atès que, a més de les funcions de formació de caràcter reglat, aquestes unitats en tenen assignades d'altres com l'experimentació i la demostració de tècniques agràries, i alhora gestionen serveis i instal·lacions que ultrapassen l'àmbit docent, convé salvaguardar la seva singularitat adequant la seva estructura i funcionament a la nova situació derivada de la promulgació de la Llei Orgànica 8/1985, reguladora del Dret a l'Educació;

D'altra banda es fa necessari també dotar el Servei de Capacitació Agrària i els centres i les escoles de capacitació agrària d'un model organitzatiu que s'adapti a les directrius que sobre capacitació professional agrària ha dictat la CEE a través del Reglament 797 d'Estructures Agràries, a fi que el sistema de capacitació professional agrària respongui a les necessitats de l'agricultura moderna.

En conseqüència, a proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Són funcions del Servei de Capacitació Agrària: 1.1 La capacitació professional dels joves, cercant la seva futura incorporació al sector agrari en els diferents nivells en què aquesta es pugui produir, tot contribuint a llur formació integral. 1.2 Contribuir al reciclatge de coneixements i la formació permanent dels agricultors, tot participant en els programes i activitats orientades a aquest fi i en col·laboració amb els altres Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 1.3 La preparació i l'execució dels plans i programes de capacitació professional agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, del seguiment i l'avaluació de la seva marxa i de la coordinació amb els altres Serveis del Departament.

Article 2

2.1 El Servei de Capacitació Agrària s'estructura en les Seccions següents: Secció d'Estudis i Procediments. Secció de Gabinet Tècnic. 2.2 La Secció d'Estudis i Procediments tindrà al seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA