DECRET 345/1989, de 19 de desembre, de modificació del Decret 380/1988, d'1 de desembre, de reestructuració de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Pel Decret 258/1988, de 19 de setembre, es va crear la Direcció General d'Atenció a la Infància, a la qual es va dotar de l'estructura orgànica necessària per a la realització de les seves funcions mitjançant el Decret 380/1988, d'1 de desembre.

L'assumpció de competències i funcions assignades abans al Departament de Justícia i a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, juntament amb la singularitat que acompanya el tractament de qualsevol matèria relacionada amb el món de la infància, van donar lloc a la creació d'una estructura que pogués afrontar de manera immediata totes les competències que li havien estat assignades a aquesta Direcció General.

L'experiència assolida amb l'aplicació del Decret 380/1988 al llarg de tot un any aconsella procedir, en aquests moments, a una reestructuració per tal d'adaptar la Direcció General d'Atenció a la Infància a les necessitats actuals, amb una estructura més reduïda que permeti agilitar els circuits actuals.

A proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Al Servei de Centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància li corresponen, sens perjudici de les que ja té assignades, les funcions següents: Prevenir i detectar situacions de risc social i promoure i coordinar actuacions generals encaminades a eliminar les causes que porten a la marginació en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Garantir l'avaluació dels casos i de les situacions atesos en aquest àmbit, l'elaboració de programes globalitzats d'intervenció i la seva valoració mitjançant els equips especialitzats (EAIA) i altres d'existents. Garantir la coordinació amb els serveis socials d'atenció primària. Dur a terme les relacions amb l'autoritat judicial i la fiscalia dins el marc de la legislació vigent. La formalització i custòdia dels expedients de situacions de guarda i tutela i la seva resolució. L'organització d'estudis, estadístiques, bases de dades, informació sobre recursos, recopilació de documentació, i també la formació del personal d'aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA