DECRET 271/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

271/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

El Decret 569/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, va integrar els òrgans i àrees funcionals previstos al Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura, i els previstos al Decret 177/2006, de 23 de maig, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència, per a l'exercici de les competències atribuïdes en matèria de mitjans de comunicació.

La dimensió que el Departament ha adquirit amb aquesta integració i l'establiment d'objectius de millora específics en cadascun dels àmbits d'actuació obliguen a replantejar el model organitzatiu i a establir-ne un que s'adapti a les finalitats que es persegueixen.

El Decret manté la distribució orgànica i funcional en tres secretaries prevista pel Decret 569/2006, de 19 de desembre, però presenta canvis importants en les unitats que en depenen.

La present ordenació desplega l'estructura de la Secretaria de Mitjans de Comunicació amb l'objectiu de dibuixar un bon encaix amb el Departament, tenint present que provenia del Departament de la Presidència amb una mínima estructura que no és adequada per endegar les polítiques sectorials de mitjans de comunicació. Amb aquesta reestructuració sí que es podrà afrontar amb garanties tècniques i polítiques. Amb aquest desplegament el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació fa que les polítiques de mitjans de comunicació siguin part de les polítiques culturals.

Per altra banda, aquesta reestructuració enforteix el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, donant compliment als objectius i les línies d'acció marcades pel Govern. De manera continguda però decidida, es reforça també l'estructura de la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal d'enfortir les polítiques patrimonials i dotar-les d'estructures més adequades a les necessitats.

Amb aquests canvis es pretén adequar l'organització de les diferents unitats orgàniques per tal d'assolir una major eficàcia en la realització de les competències i funcions que aquestes tenen assignades.

La nova estructura potencia la presència del Departament al territori mitjançant l'atribució de noves competències als serveis territorials pel que fa a la coordinació de l'acció del Departament, del personal i dels procediments administratius del seu àmbit territorial. Els serveis territorials assumeixen així una posició proactiva en la generació i execució de les polítiques públiques del Departament. La nova organització els ha de situar com a referent principal al territori en les seves relacions amb la ciutadania i els diferents sectors.

Un altre dels aspectes rellevants en què s'ha fet especial incidència és la coordinació entre les unitats i òrgans del Departament per a l'aplicació de polítiques de caràcter transversal. Tant la Secretaria General com el Gabinet del/de la Conseller/a podran establir criteris i directrius a la resta d'unitats del Departament per a l'exercici adequat de les funcions que tenen atribuïdes.

En la mateixa línia, s'ha volgut estimular la coordinació entre unitats en el desenvolupament de les polítiques culturals mitjançant la creació d'òrgans col·legiats de suport i assessorament per a la presa de decisions en àmbits específics. En aquest sentit, es crea la Comissió de Coordinació del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals i el Consell de Direcció Territorial en el si dels quals s'establiran altres comissions i grups de treball que han de permetre una major agilitat i eficàcia en l'aplicació de les línies d'acció del Departament.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Estructura del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 1

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

1.1 El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats i els òrgans següents:

 1. El Gabinet del/de la Conseller/a.

 2. La Secretaria General.

 3. La Secretaria de Cultura.

 4. La Secretaria de Mitjans de Comunicació.

  1.2 Romanen adscrites al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, en els termes que estableix aquest Decret, les entitats públiques següents:

 5. L'Institut Català de les Indústries Culturals.

 6. L'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

 7. La Institució de les Lletres Catalanes.

 8. La Biblioteca de Catalunya.

 9. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

 10. L'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia.

  1.3 La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals resta formalment adscrita al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  1.4 El Consell de l'Audiovisual de Catalunya es relaciona amb el Govern o l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Article 2

Consell de Direcció

És presidit pel/per la conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicació i integrat, a més, pel/per la secretari/ària general, els/les secretaris/àries sectorials, els/les directors/res generals, els/les directors/res dels serveis territorials i la resta de persones que el/la conseller/a designi. Té com a funció assistir el/la conseller/a en l'elaboració de la política del Departament i en el seguiment de l'execució d'aquesta política.

Capítol 2

Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

3.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a, del qual depenen:

 1. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 2. L'Oficina de Comunicació i Premsa.

 3. L'Oficina de Protocol.

 4. La Secretaria del/de la Conseller/a.

  3.2 Corresponen al Gabinet del/de la Conseller/a les funcions següents:

 5. Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

 6. Coordinar i supervisar les tasques administratives de suport al/a la conseller/a.

 7. Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i els actes en què aquest participa.

 8. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària i assessorar al/a la conseller/a sobre l'adequació de les iniciatives parlamentàries del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals a les línies d'actuació definides pel Govern.

 9. Dirigir la comunicació externa del Departament.

 10. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.3 Corresponen a l'Oficina de Relacions Institucionals les funcions següents:

 11. Assessorar el/la conseller/a en matèria de relacions institucionals en l'àmbit de les competències del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i establir la coordinació necessària amb els diferents organismes i institucions públiques i privades per tal de mantenir les relacions adients.

 12. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals i de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes i preparar els instruments necessaris per a respondre les iniciatives de control i impuls de l'acció del Govern.

 13. Donar suport a l'organització de les activitats del/de la conseller/a, amb assistència als actes públics que pertoquin per raó de la matèria.

 14. Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determini.

 15. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.4 Corresponen a l'Oficina de Comunicació i Premsa les funcions següents:

 16. Planificar la política comunicativa externa del Departament.

 17. Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació en allò relatiu a la difusió i comunicació de l'acció del Departament.

 18. Elaborar i trametre notes de premsa i preparar entrevistes, rodes de premsa i qualsevol intervenció de càrrecs del Departament en mitjans de comunicació.

 19. Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament.

 20. Assessorar el/la conseller/a en la matèria que li és pròpia.

 21. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.5 Corresponen a l'Oficina de Protocol les funcions següents:

 22. Donar suport al Gabinet del/de la Conseller/a pel que fa a les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i els actes en què participa.

 23. Assistir amb el/la conseller/a als actes públics que escaigui.

 24. Assessorar en qüestions de protocol per a l'organització d'actes, congressos, simposis i jornades del Departament, i gestionar-ne la infraestructura.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.6 Corresponen a la Secretaria del/de la Conseller/a les funcions següents:

 26. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA