DECRET 173/2003, de 8 de juliol, de modificació de l'annex 1 del Decret 5/1986, de 16 de gener, de reestructuració dels partits oficials veterinaris a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 173/2003, de 8 de juliol, de modificació de l'annex 1 del Decret 5/1986, de 16 de gener, de reestructuració dels partits oficials veterinaris a Catalunya.

El Decret 5/1986, de 16 de gener, de reestructuració dels partits oficials veterinaris a Catalunya (DOGC núm. 646, de 7.2.1986), va establir els partits veterinaris que hi ha a Catalunya, alhora que va distribuir la plantilla de veterinaris de la manera que determinaven els seus annexos.

L'experiència en l'aplicació d'aquest Decret va fer necessària la modificació dels annexos relatius a la plantilla de veterinaris mitjançant el Decret 326/1986, de 23 d'octubre (DOGC núm. 770, de 24.11.1986), com també seva adequació a la realitat territorial determinada per l'organització comarcal de Catalunya, mitjançant el Decret 302/1987, de 23 de setembre (DOGC núm. 909, de 2.11.1987), que alhora va crear una nova plaça de coordinador amb destinació en el partit oficial veterinari del Barcelonès. Finalment, mitjançant Decret 34/1988, de 29 de gener (DOGC núm. 957, de 24.2.1988), se suprimí l'article 2.2 del Decret 5/1986, de 16 de gener, relatiu a la dependència orgànica dels veterinaris titulars.

En el moment actual, per raons organitzatives, escau el desdoblament en dos del partit veterinari del Barcelonès.

Atès el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels consellers d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Sanitat i Seguretat social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'apartat 6 de l'annex 1 del Decret 5/1986, de 16 de gener, de reestructuració dels partits oficials veterinaris a Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

".6 Barcelonès Nord que comprèn els municipis següents:

"Badalona

"Sant Adrià de Besòs

"Santa Coloma de Gramenet".

Article 2

S'afegeix un apartat 6 bis a l'annex 1 del Decret 5/1986, de 16 de gener, de reestructuració dels partits oficials veterinaris a Catalunya, que queda...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA