DECRET 123/2009, de 28 de juliol, del Registre dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

123/2009, de 28 de juliol, del Registre dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya.

El Reglament (CE) núm. 882/2004, de 29 d'abril, que regula el control oficial en pinsos i aliments, és la normativa comunitària d'aplicació en matèria de control de la qualitat dels productes alimentaris i estableix l'exigència que els productors i productores i les indústries agroalimentàries, bé directament o mitjançant laboratoris d'anàlisi, portin a terme un control de qualitat dels productes que elaboren i dels mitjans de producció que utilitzen per a la seva elaboració.

L'article 12 del Reglament (CE) núm. 882/2004, de 29 d'abril, assenyala que les autoritats competents en matèria de control oficial poden designar laboratoris que puguin realitzar anàlisis de mostres sempre que estiguin acreditats d'acord amb la norma ISO UNE-EN 17025, que estableix els requisits generals relatius a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge, a més dels requisits que tots els laboratoris han de complir d'acord amb la norma UNE-EN14056, relativa a les condicions tècniques d'instal·lacions i equipament.

L'article 116.1.b) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de regulació i execució de la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles, i l'article 128.1 i 2 assenyala que correspon a la Generalitat, respectant el que disposa l'article 149.1.13 de la Constitució, la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat.

L'article 113 de l'Estatut d'autonomia assenyala que corresponen a la Generalitat el desplegament, l'aplicació i l'execució de la normativa de la Unió Europea; l'article 189.1 assenyala que la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències, i l'article 189.3 determina que la Generalitat pot adoptar la legislació de desplegament a partir de les normes europees.

La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, preveu a l'article 37 que els operadors agroalimentaris han d'establir un control de qualitat que disposi com a mínim els procediments, la periodicitat i la freqüència de les preses de mostres, i ha d'incloure l'obligatorietat o no que els operadors tinguin un laboratori de control.

La Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, assenyala a l'article 19.b), c) i f) que correspon al departament competent en matèria d'agricultura i a l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) evitar, en les fases de producció, elaboració i envelliment, les pràctiques prohibides o nocives per a la salut i el medi ambient, sens perjudici de les competències que corresponguin en aquests àmbits a altres departaments de la Generalitat o a altres administracions. També els correspon el control de la normativa vigent en matèria de producció, elaboració i envelliment dels productes vitivinícoles, que inclou la possibilitat de realitzar anàlisis oficials en aquests productes, i en els termes que la normativa sectorial determini.

L'article 57 i següents del Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desplega la Llei 15/2002, de 27 de juny, delimita les competències en funció inspectora que corresponen al departament competent en matèria d'agricultura, a l'INCAVI i als consells reguladors de les denominacions d'origen víniques.

La Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, determina que les normes dels estats membres no poden contenir disposicions que limitin l'accés a la prestació dels serveis dels operadors de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, a part de preveure una simplificació administrativa en els tràmits establerts. Aquestes previsions s'han tingut en compte en el text del Decret.

Quant als laboratoris acreditats, l'article 12.1 del Reglament CE 882/2004, de 29 d'abril, que regula el control oficial en pinsos i aliments, determina que els laboratoris han de ser designats per l'autoritat competent per realitzar anàlisis que tinguin la consideració de control oficial. Aquesta designació s'estableix per mitjà d'inscripció en el Registre que preveu aquest Decret.

Pel que fa als laboratoris reconeguts, la seva autorització i, per tant, la inscripció en el Registre, es fonamenta en l'article 9.1.b) en relació amb l'article 4.8 de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2008, que permet el règim d'autorització per raons imperioses d'interès general, fonamentades, entre d'altres, en la protecció dels consumidors i la lluita contra el frau, motius que justifiquen i fonamenten l'exercici de les competències del departament competent en l'àmbit de la qualitat alimentària.

Així mateix, i pel que fa a la simplificació administrativa, el Decret regula la possibilitat d'establir convenis o acords amb l'Administració local per tal que els representants dels laboratoris no hagin de presentar documentació ja existent en aquestes administracions, estableix la possibilitat d'intercanvi d'informació amb altres registres competents en la matèria, suprimeix part de la documentació prevista en la normativa actual, quant als laboratoris acreditats, i redueix el termini perquè l'Administració resolgui a un mes.

Actualment els laboratoris agroalimentaris estan regulats per l'Ordre d'11 de novembre de 1998, per la qual es regulen el reconeixement, l'acreditació i el control dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya, modificada per l'Ordre de 30 de gener de 2001. El Decret actualitza aquesta normativa i desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, en aquesta matèria.

Aquest Decret té com a objecte fixar la regulació tant dels laboratoris agroalimentaris que realitzen tasques relacionades amb el control oficial dels productes agroalimentaris com dels altres laboratoris agroalimentaris que, sense tenir la capacitat de realitzar controls oficials, realitzen igualment controls i anàlisis en l'àmbit agroalimentari, ja siguin laboratoris públics o privats.

Finalment, la disposició addicional primera preveu l'especificitat del Laboratori Agroalimentari de Catalunya, que depèn del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i de les estacions enològiques de Reus i Vilafranca del Penedès, que depenen de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, organismes oficials reconeguts per la Comissió Europea a través de la Comunicació 2003/C 37/01, per realitzar controls oficials en matèria vitivinícola d'acord amb l'article 34 bis del Reglament (CE) núm. 883/2001 de la Comissió, de 24 d'abril, pel qual s'estableixen les normes d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, de 17 de maig, pel que fa als intercanvis comercials de productes del sector vitivinícola amb països tercers.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i de conformitat amb l'article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol preliminar

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té com a objecte:

  1. La regulació dels laboratoris agroalimentaris que realitzin anàlisis i controls sobre la qualitat, la conformitat i la traçabilitat dels productes agroalimentaris.

  2. L'establiment de les condicions que han de complir els laboratoris, per al seu funcionament i per a la realització d'anàlisis en el marc del control agroalimentari.

  3. La regulació del Registre de laboratoris agroalimentaris de Catalunya.

Article 2

Àmbit

2.1 Aquest Decret s'aplica als laboratoris agroalimentaris, públics i privats, que realitzin anàlisis i controls sobre la qualitat, la conformitat i la traçabilitat dels productes agroalimentaris en el territori de Catalunya.

2.2 L'aplicació d'aquest Decret ho és sens perjudici de les competències que exerceixin altres departaments de la Generalitat o altres administracions públiques en matèria de laboratoris.

Article 3

Definicions

A efectes d'aquest Decret s'entén per:

Laboratori agroalimentari: el laboratori que realitza les actuacions a què fa referència l'article 1.a) i es troba inscrit a la secció corresponent del Registre que estableix l'article 8.

Control oficial: tota forma de control que efectuï l'autoritat competent per verificar el compliment de la legislació en matèria agroalimentària.

Autoritat competent: l'autoritat administrativa que té competències sobre l'organització dels controls oficials i és, a efectes d'aquest Decret, la direcció general competent en matèria d'agricultura i alimentació.

Verificació: la comprovació, per mitjà d'examen i estudi de proves objectives, de si s'han complert els requisits de la normativa agroalimentària.

Mostreig analític: presa de mostres relacionades amb la producció, la transformació i la distribució de productes agroalimentaris, per tal de verificar el compliment de la normativa en matèria de qualitat agroalimentària, per mitjà d'anàlisis.

Butlletí de resultats: document on consten les dades del laboratori, de la mostra, els paràmetres analítics, el resultat de l'anàlisi amb les unitats corresponents i, si escau, la referència a la metodologia emprada.

Entitat d'acreditació oficial: organisme designat per l'Administració per avaluar la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA