ORDRE AAR/400/2010, de 22 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ARP/62/2006, de 16 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Penedès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/400/2010, de 22 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ARP/62/2006, de 16 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Penedès.

L'article 7 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola preveu les modificacions en els reglaments de les denominacions d'origen vitivinícoles.

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès ha considerat convenient sol·licitar la modificació de diferents articles del seu Reglament, per tal de clarificar en algun cas la redacció d'algun article i en altres casos d'introduir en el Reglament algunes demandes del sector relatives a varietats admeses i a nous mètodes d'elaboració de vi. Igualment la modificació abasta algun canvi en el sistema de determinació de les quotes que serveixen per al finançament del Consell Regulador.

Valorada la sol·licitud del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès i vistos els informes tècnics emesos sobre aquesta modificació proposada pel propi Consell Regulador i per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i havent-se seguit el procediment de tramitació de la modificació previst a l'article 7 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, que desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola;

D'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

D'acord amb la proposta del titular de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 1 de l'article 11 de l'Ordre ARP/62/2006, de 16 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Penedès, el qual queda redactat de la manera següent:

“11.1 En la producció de vi se seguiran les pràctiques tradicionals aplicades amb una tecnologia moderna orientada a la millora de la qualitat dels vins.

”S'aplicaran pressions adequades per a l'extracció del vi, de manera que el seu rendiment no sigui superior a 66 litres de vi per a varietats blanques i 70 litres de vi per a varietats negres per cada 100 kg de verema. El Consell Regulador podrà modificar, en més o en menys i d'acord amb la legislació vigent, el límit de litres de most per cada 100 kg de verema amb un marge màxim de 8 punts percentuals per als blancs i 4 punts percentuals per als negres, en determinades campanyes i per determinades zones, per pròpia iniciativa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA