DECRET 166/1981, de 25 de juny, de reglamentació parcial de la Llei 4/1981, de 4 de juny, de mesures urgents sobre la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 336/1982.

La Llei 4/1981, de 4 de juny, de mesures urgents sobre la Funció Pública de la Generalitat, aprovada pel Parlament de Catalunya en la seva sessió del dia 26 de maig de 1981, autoritza, a la seva Disposició final primera, el Consell Executiu per al seu desplegamnet reglamentari.

La complexitat i les implicacions de l'esmentada norma legal, que afecta aspectes tan vitals per al funcionament dels serveis de la Generalitat com són la contractació del personal i la cobertura de determinats llocs de comandament -a tenor del que disposen els articles 4 i 5, s'ha d'efectuar mitjançant concurs de mèrits-, determina l'exigència que la regulació d'aquests aspectes s'efectuï amb caràcter immediat, sens perjudici que altres qüestions menys urgents es vagin regulant progressivament, d'acord amb els terminis que la mateixa llei estableix.

D'altra banda, el tema de l'estabilitat del personal, que a tenor de l'exposició de motius, constitueix un dels objectius de la Llei, requereix igualment l'adopció de les mesures reglamentàries adients per tal de garantir, paral·lelament, la continuïtat dels serveis mitjançant el mateix personal que actualment els presta, en els termes previstos a la disposició transitòria única de la mateixa Llei.

Conseqüentment, en ús de la facultat reglamentària que correspon al Consell Executiu de la Generalitat, de conformitat amb la Disposició final primera de la Llei, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Cap. I.

- Forma i contingut dels contractes.

Article primer

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 4/1981, de 4 de juny, de mesures urgents sobre la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, el règim general de contractació del personal sotmès al Dret Administratiu, per part dels Departaments de la Generalitat -i mentre la futura Llei de la Funció Pública de Catalunya no creï els cossos de funcionaris de la Generalitat i extableixi les formes d'accés del seu personal a la condició de funcionari de carrera de la Generalitat-, revestirà la forma de contractes administratius transitoris, que es regularan a tenor del que es disposa als articles següents, sens perjudici de la contractació excepcional, en aquells casos que s'escaigui, pels procediments establerts a la legislació estatal d'aplicació supletòria. En aquests casos no serà obligat el procés de selecció a què es refereix el Capítol II del present Decret.

Article segon

Els esmentats contractes tindran una durada limitada en el temps i s'extingiran, en tot cas, en el moment i en els termes que determini la Llei que al seu dia establirà la forma d'accés a la condició de funcionari de carrera de la Generalitat.

Article tercer

El contingut dels contractes s'ajustarà al model que figura com a annex I del present Decret.

Article quart

Els contractes podran ésser resolts per incompliment per part del contractat dels seus deures contractuals, a tenor del que disposi el Reglament de Règim Disciplinari que al seu moment aprovarà el Consell Executiu.

Article cinquè

El personal contractat amb caràcter administratiu serà afiliat a la Seguretat Social i Mutualisme Laboral, i li seran deduïdes de les retribucions les quotes corresponents.

Cap. II.

- Procediment per a la contractació de personal.

Article sisè

De conformitat amb el que disposa l'article 4 de la Llei, els contractes administratius transitoris que constitueixen el règim general de contractació requeriran convocatòria pública prèvia, la qual s'ajustarà al que es disposa en els articles següents.

Article setè

-1. Les convocatòries s'aprovaran per Ordre del Conseller corresponent. Es tramitaran a través de la Direcció General d'Organització Administrativa i de la Funció Pública, a efectes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i informació a les centrals sindicals i organitzacions de funcionaris.

-2. Les convocatòries inclouran les bases corresponents, les quals vincularan l'Administració, els òrgans de naturalesa tècnica als quals correspon la seva resolució i els candidats. Les bases de la convocatòria inclouran, en tot cas, els punts següents:

  1. Condicions que hauran de reunir els aspirants.

  2. Composició de l'òrgan tècnic encarregat de la resolució de la convocatòria. En tot cas, i com a mínim, integraran l'esmentat òrgan...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA