DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. És objecte d'aquest Decret la configuració de la normativa reglamentària de l'accés motoritzat al medi natural i el desplegament normatiu de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. Durant el període de vigència de l'esmentada Llei s'ha pogut constatar una notable disminució dels impactes produïts per la circulació motoritzada en els espais naturals i els terrenys forestals definits per la Llei 12/1985, de 13 de juny, i la Llei 6/1988, de 30 de març, respectivament, que també afecten negativament els drets i la qualitat de vida de la població rural. Alhora, l'experiència adquirida en els dos anys transcorreguts des de la seva promulgació permet desenvolupar amb més precisió algun dels seus preceptes i, en general, desplegar el seu contingut. De la mateixa forma que la Llei a la qual desenvolupa, aquest Decret s'estructura en quatre capítols dedicats, respectivament, a les disposicions generals, la circulació de vehicles, les competicions esportives i la disciplina. Del capítol 1 cal destacar, pel que fa a l'àmbit territorial d'aplicació de la norma, la definició dels diferents tipus de vial objecte del Decret. En relació a les normes relatives a la circulació de vehicles el capítol 2 del Decret desplega el que preveu la Llei sobre la base del desenvolupament del precepte relatiu a la delimitació dels vials en els quals s'autoritza la circulació motoritzada. En aquest mateix capítol s'especifica el procediment d'elaboració, aprovació i actualització de l'inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals, s'estableix el règim d'obertura de nous vials en terrenys forestals, es determina la composició i funcions de la Comissió Consultiva Comarcal, es regulen les anomenades àrees de circulació per al lleure i l'esport, els itineraris per a la pràctica de motociclisme de muntanya i els circuits permanents no tancats, així com les normes específiques per a la circulació motoritzada en grup. Al capítol 3, referent a les competicions esportives, es defineixen les diferents modalitats de competicions, s'estableix el procediment d'elaboració i aprovació del Catàleg i el calendari de proves, el règim de les autoritzacions, garanties, suspensió de les competicions, retirada de material i reparació del terreny i publicitat. El capítol 4, sobre la disciplina, conté 4 seccions relatives, respectivament, a la tipificació de les infraccions, el procediment, les sancions i, finalment, als agents de l'autoritat i mesures cautelars. Vist que la Comissió de Govern Local de Catalunya ha informat favorablement el projecte en data 18 de desembre de 1997. Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de 14 de maig de 1998. A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern, Decreto: Capítol 1 Disposicions generals Article 1 Objecte És objecte d'aquest Decret la regulació de l'accés motoritzat al medi natural i el desplegament normatiu de la Llei 9/1995, de 27 de juliol. Article 2 Àmbit territorial d'aplicació 2.1 L'àmbit territorial d'aplicació d'aquest Decret és constituït per: a) Els espais naturals definits per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. b) Els terrenys forestals definits per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. c) El conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols. d) Els llits de les corrents naturals d'aigua, contínues o discontínues i els dels llacs, llacunes i embassaments superficials en lleres públiques. 2.2 A efectes d'aquest Decret s'entén per: a) Camins forestals, les vies de terra o pavimentades de circulació permanent que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 metres, que formen la xarxa forestal bàsica. b) Pistes forestals, les vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, i de característiques similars, construïdes primordialment per al transport dels aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 3 metres, que formen la xarxa forestal secundària. c) Pistes de desembosc, les vies de terra i de circulació temporal exclusivament construïdes per al transport d'aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 2,5 metres. d) Camins rurals, les vies pavimentades o de terra de circulació permanent construïdes per a la millora de les infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d'unió entre infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d'unió entre localitats o d'accés a cases o nuclis de població situats en zones rurals. e) Camins ramaders, els camins seguits tradicionalment pel bestiar transhumant en els seus desplaçaments periòdics per a l'aprofitament de les pastures naturals. f) Camins de bast, els antics camins aptes per al pas d'animals de càrrega i no aptes actualment per a la circulació de vehicles de quatre rodes. g) Corriols i senders, vials únicament aptes per al pas de vianants. 2.3 Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret les carreteres i vies de comunicació regulades per la legislació de carreteres. Article 3 Competències L'aplicació d'aquesta normativa correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i als ajuntaments, sense perjudici de les competències que exerceixin els departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques d'acord amb la legislació de caràcter sectorial. Capítol 2 Circulació de vehicles Secció 1 Normes generals Article 4 Identificació dels vehicles i documentació per a la circulació D'acord amb el que estableix la legislació general sobre circulació, els vehicles de motor, els ciclomotors i els remolcs han d'anar sempre identificats amb plaques de matrícula reglamentàries. En qualsevol cas, per a la conducció de vehicles de motor s'exigeix disposar de permís de conducció i de circulació, de la llicència de conducció i del certificat de característiques pel que fa als ciclomotors. Els conductors han de facilitar la seva identificació a requeriment dels agents rurals i d'altres agents de l'autoritat. Article 5 Normes generals de circulació motoritzada per vials 5.1 En els terrenys forestals definits per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, regeixen les normes de circulació següents: a) La circulació motoritzada per camins o pistes forestals o per camins rurals pot ser prohibida pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o els ajuntaments en els supòsits previstos a la Llei 9/1995. b) La circulació de motocicletes i vehicles assimilats és prohibida amb caràcter general per les pistes i els camins d'amplada inferior a 2 m. c) La circulació d'automòbils i vehicles assimilats és prohibida amb caràcter general pels vials d'amplada inferior a 3 metres, excepte en les pistes de desembosc, en les quals és autoritzada per a la realització de treballs forestals. 5.2 En els espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural, sens perjudici de les normes establertes a l'apartat anterior, regeixen les normes establertes en els respectius plans o programes de gestió. 5.3 En els espais naturals declarats de protecció especial la circulació de vehicles motoritzats únicament s'autoritza pels vials delimitats i senyalitzats a aquest efecte en els plans o en els programes de gestió corresponents, d'acord amb el que preveu aquest Decret. Article 6 Prohibicions de caràcter general 6.1 Es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats: a) Camp a través, tant si és per terrenys agrícoles com forestals, per tots els terrenys als quals es refereix l'article 2 d'aquest Decret. b) Fora dels límits de les vies de circulació per les quals s'autoritza la circulació, excepte per efectuar maniobres d'aparcament al seu entorn immediat. c) Pels tallafocs expressament construïts amb aquest objectiu. d) Pels vials forestals d'accés a zones on es realitzin aprofitaments forestals, degudament senyalitzats, excepte per a l'execució d'accions relacionades amb aquestes activitats. e) Pels camins ramaders que no coincideixin amb vials de lliure circulació, excepte per a vehicles destinats a activitats ramaderes o a serveis públics. f) Pels llits de les corrents naturals d'aigua, contínues o discontínues i dels llacs, llacunes i embassaments superficials en lleres públiques, excepte quan formin part d'un vial que els travessi a gual, o que discorri tradicionalment per un tram dels esmentats llits. 6.2 La circulació amb caràcter esportiu o d'esbarjo de vehicles de motor adaptats per transitar per la neu resta prohibida fora de les àrees de les estacions d'esquí senyalitzades a l'efecte i fora dels vials aptes per a la circulació motoritzada. 6.3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, prèvia consulta als òrgans gestors i després d'haver consultat els ajuntaments respectius, pot prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i camins i pistes forestals dels espais naturals declarats de protecció especial. A la resta d'espais naturals protegits i amb el mateix procediment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot prohibir la circulació motoritzada en determinats sectors quan sigui imprescindible per a la preservació dels valors naturals dels espais afectats. Igualment, els departaments de Governació i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, prèvia comunicació als ajuntaments o bé aquests directament, poden prohibir temporalment en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret la circulació en el medi natural, en cas de risc elevat d'incendis, d'allaus i d'inundacions o desbordaments de rius, rieres o torrents o per efectuar tasques d'extinció d'incendis, de rescats i salvaments o de protecció de persones i béns davant els esmentats riscs. 6.4 En tots els casos les prohibicions adoptades es comunicaran als organismes afectats i hauran de figurar als inventaris comarcals de camins i pistes elaborats d'acord amb el que estableix l'article 11 d'aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA