LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de

Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el

que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de

Catalunya, promulgo la següent

LLEI

El fort increment de la circulació de vehicles motoritzats

els darrers anys ha comportat un augment considerable de la

pressió humana sobre els espais naturals. La potència i la

maniobrabilitat dels vehicles i, d'altra banda, el

progressiu accés de la població a indrets fins fa poc

preservats de l'acció humana, on habiten espècies animals i

comunitats vegetals d'interès natural, constitueixen una

amenaça que de vegades posa en perill el manteniment de

l'equilibri ecològic i la conservació dels sistemes

naturals i afecta negativament els drets i la qualitat de

vida de la població rural.

Conscient d'aquest fet, el Govern de la Generalitat va

promulgar el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es

regula la circulació motoritzada per a la protecció del

medi natural, que substituïa i alhora complementava les

mesures establertes prèviament per l'Ordre del Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del 9 de juliol de 1987,

per la qual es regula la pràctica de proves i competicions

esportives motoritzades al medi rural.

Les mesures de regulació establertes pel Decret 59/1989 han

esdevingut insuficients per a conciliar la pràctica de la

circulació motoritzada amb la conservació del patrimoni

natural de Catalunya. Cal, doncs, adoptar noves mesures de

protecció del medi natural. Un primer pas en aquest sentit

ha estat la regulació de la circulació motoritzada en els

espais d'interès natural, establerta per les normes del Pla

d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992,

del 14 de desembre, que cal concretar i estendre a tots els

espais naturals i als terrenys agrícoles i forestals de

Catalunya.

Aquesta Llei s'estructura en quatre capítols.

El capítol I conté les disposicions generals referents a la

finalitat de la Llei, el seu àmbit d'aplicació i els

principis de coordinació, col·laboració i respecte mutu que

han de regir les actuacions de les diverses administracions

públiques que tenen competències relacionades amb la

matèria regulada per aquesta Llei.

El capítol II és integrat per dues seccions, que contenen,

respectivament, normes generals per a la circulació de

vehicles i normes específiques per a la circulació

motoritzada en grup.

Les competicions esportives són objecte del capítol III,

que s'estructura en tres seccions, en les quals es

delimiten els vials en què es poden dur a terme les

competicions, les condicions generals de circulació

aplicables a aquest tipus d'activitat esportiva i el règim

de les autoritzacions administratives.

Tanca aquesta Llei el capítol dedicat a la disciplina, del

qual cal destacar la previsió d'immobilització de vehicles

si, com a conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb

incompliment dels preceptes de la Llei, pogués derivar-ne

un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes

naturals.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Finalitat

Aquesta Llei té per finalitat establir normes de regulació

de l'accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la

circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa

a les competicions esportives, amb l'objectiu últim de

garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya,

assegurant, alhora, el respecte a la població i la

propietat pública i privada del món rural.

Article 2

Àmbit d'aplicació

 1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei és constituït pels

  espais naturals i els terrenys forestals definits per la la

  Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals, i la Llei

  6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, pel conjunt

  de pistes i de camins asfaltats que els recorren i per tot

  el conjunt de camins rurals, de bast i ramaders, senders i

  corriols i pistes forestals de terra.

 2. Els preceptes d'aquesta Llei s'apliquen sens perjudici

  de l'existència de servituds públiques, que es regulen

  d'acord amb la normativa específica aplicable.

Article 3

Coordinació

 1. Les actuacions de les diverses administracions públiques

  que tenen competències relacionades amb la matèria regulada

  per aquesta Llei s'han de fer d'acord amb els principis de

  coordinació, col·laboració i respecte mutu en l'àmbit

  competencial.

 2. Els departaments competents de la Generalitat, en el

  marc dels principis a què es refereix l'apartat 1, poden

  proposar a les diferents administracions públiques

  competents en matèria de carreteres, trànsit i circulació

  de vehicles amb motor i seguretat vial l'adopció de

  mesures específiques per a garantir el compliment del que

  estableix aquesta Llei.

 3. Les diverses administracions han de vetllar sempre pel

  compliment de les normes sobre trànsit, característiques

  tècniques de cada tipus de vehicle, circulació de vehicles

  amb motor i seguretat vial.

 4. Els requisits establerts per aquesta Llei s'han de

  complir sens perjudici de les autoritzacions necessàries

  d'acord amb les normatives sectorials, en especial la

  relativa a espectacles i activitats recreatives. Les

  autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i

  Pesca a què es refereix aquesta Llei han d'ésser condició

  imprescindible per a poder iniciar la tramitació

  administrativa de les altres autoritzacions de naturalesa

  sectorial.

  Capítol II

  Circulació de vehicles

  Secció primera

  Normes generals per a la circulació de vehicles

Article 4

Respecte al medi, als béns i als drets

La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com

els béns i els drets dels titulars dels terrenys i els

drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats, i no ha

de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a

les persones i als ecosistemes naturals.

Article 5

Identificació

D'acord amb el que estableix la legislació general sobre

circulació, els vehicles amb motor i els remolcs han d'anar

sempre dentificats amb plaques de matrícula reglamentàries.

Article 6

Delimitació dels vials

 1. En els espais naturals declarats de protecció especial

  d'acord amb la Llei 12/1985 únicament s'autoritza la

  circulació de vehicles motoritzats per les pistes

  forestals i els camins rurals delimitats a aquest efecte

  en els plans o en els programes de gestió corresponents.

 2. En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès

  natural no declarats de protecció especial i en els

  terrenys forestals s'autoritza la circulació per les pistes

  i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o

  superior a quatre metres.

Article 7

Prohibició de circular camps a través i fora de camins i de

pistes

Els vehicles motoritzats únicament poden circular per

camins o pistes aptes per a la circulació, d'acord amb el

que estableix aquesta Llei i la normativa específica que hi

sigui aplicable. En conseqüència, es prohibeix la

circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora de

les pistes o dels camins delimitats a aquest efecte i pels

tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta i els

camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d'aigua

dels rius, els torrents i tota mena de corrents d'aigua.

Article 8

Limitacions i prohibicions

 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel que

  fa als espais naturals declarats de protecció especial,

  d'acord amb la Llei 12/1985, les reserves nacionals de

  caça, les reserves naturals i els refugis de fauna

  salvatge, pot:

  1. Establir-hi limitacions específiques, després d'haver

   consultat els òrgans gestors dels espais, referides a

   l'època de l'any en què s'admet la circulació, la velocitat

   màxima, les característiques dels vehicles i qualsevol

   altra limitació que es consideri necessària per a preservar

   els espais.

  2. Prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i

   pistes forestals, per a preservar els valors naturals dels

   espais afectats, després d'haver consultat els ajuntaments

   respectius.

 2. Les limitacions que afectin camins de titularitat dels

  ens locals situats fora dels espais a què es refereix

  l'apartat 1 han d'ésser establertes per les entitats locals

  respectives, directament o a requeriment del Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o del Departament de

  Governació, després d'haver consultat la comissió comarcal

  corresponent, a què es refereix la disposició addicional

  tercera.

 3. Els acords dels ens locals a què es refereix l'apartat 2

  han d'ésser notificats al Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca perquè en faci la senyalització i la

  publicitat corresponents.

 4. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el

  Departament de Governació i els ajuntaments poden prohibir

  la circulació en el medi natural en cas de risc elevat

  d'incendi forestal o per tasques d'extinció.

 5. Les limitacions i les prohibicions especificades en

  aquest Article s'apliquen sens perjudici de les que hagi

  establert amb caràcter més restrictiu la normativa

  urbanística vigent.

Article 9

Usos i activitats tradicionals

Les limitacions a què es refereixen els articles 6, 7 i 8,

si la normativa pròpia de l'espai no ho prohibeix

expressament, no són aplicables a l'accés dels propietaris

a llurs finques ni a la circulació motoritzada relacionada

amb el desenvolupament de les activitats i els usos

agrícoles, ramaders o forestals dels espais afectats o amb

la prestació de serveis de naturalesa pública.

Article 10

Limitacions per a la preservació dels terrenys de propietat

privada

 1. Les prohibicions i les limitacions de la circulació

  motoritzada pels camins o les pistes forestals que passen

  íntegrament per terrenys de propietat privada, fixades pels

  propietaris o els titulars de drets, es regeixen pel que

  estableix la legislació general aplicable.

 2. L'adopció de les mesures a què fa referència l'apartat 1

  s'ha de notificar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i

  Pesca, el qual pot imposar, a proposta dels òrgans de

  gestió dels espais naturals de protecció especial, si

  aquests en resulten afectats, condicionants específics per

  tal de salvaguardar-ne els valors naturals o per tal de

  garantir la prestació de serveis de naturalesa pública. En

  tots els casos s'ha de garantir l'audiència als propietaris

  o als titulars dels terrenys en qüestió.

Article 11

Senyalització i inventari

 1. L'administració que hagi establert les limitacions i les

  prohibicions a què fan referència elsArticles d'aquesta

  secció ha d'adoptar les mesures que calguin per a la

  senyalització adequada dels vials que tenen limitacions

  específiques i dels vials en què es prohibeix la circulació

  i ha d'assegurar-ne la publicitat.

 2. Els camins i les pistes objecte de limitacions o de

  prohibicions de pas han d'estar convenientment senyalitzats

  al començament, a l'acabament i, si escau, als accessos

  intermedis.

 3. Els consells comarcals, d'acord amb els municipis

  afectats, han d'elaborar un inventari dels camins i de les

  pistes que hi ha en els termes municipals de llurs

  comarques, en el qual ha de constar la titularitat, pública

  o privada, les servituds que tenen i la possibilitat

  d'utilització de cadascun d'ells.

 4. És condició indispensable per a incloure un camí no

  asfaltat en la xarxa de vies obertes al trànsit el

  compromís formal de l'administració competent sobre el

  manteniment del camí.

 5. La senyalització dels camins i els mapes comarcals de

  camins i pistes que resultin dels inventaris corresponents

  s'han d'homologar segons uns criteris de denominació,

  representació i simbologia comuns, d'acord amb el que

  s'estableixi per reglament.

Article 12

Circuits específics per a la circulació motoritzada

 1. Es faculta els ajuntaments per a establir, d'ofici o a

  petició dels propietaris de terrenys del terme municipal,

  circuits específics adequats a les característiques de

  determinats tipus de vehicles motoritzats. L'establiment

  d'aquest tipus de circuits, que no poden afectar terrenys

  inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, ha d'ésser

  sotmès a consideració del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca, d'acord amb els tràmits que

  s'estableixin per reglament, sens perjudici de

  l'autorització que correspon al Departament de Governació,

  segons la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de

  l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments

  públics.

 2. L'establiment dels circuits a què es refereix l'apartat

  1 ha d'ésser sotmès al tràmit d'avaluació de l'impacte

  ambiental.

Article 13

Velocitat màxima

La velocitat màxima de circulació per camins i pistes de

terra és de trenta quilòmetres per hora.

Article 14

Publicitat en matèria de circulació

La publicitat referida a la circulació en el medi natural

s'ha de regir pels principis de protecció de la natura i de

respecte a la població rural i a la propietat pública i

privada, que inspiren aquesta Llei.

Secció segona

Normes específiques per a la circulació motoritzada en

grup

Article 15

Definicions

 1. S'entén per «circulació motoritzada en grup» la

  circulació de diversos vehicles motoritzats que, de mutu

  acord i sense finalitat competitiva, segueixen el mateix

  itinerari.

 2. S'entén per «circulació motoritzada organitzada» la que

  és promoguda sense finalitat competitiva per una entitat o

  un particular que en són els responsables.

Article 16

Circulació motoritzada en grup

 1. La circulació motoritzada en grup no organitzada es

  regeix per les normes establertes en la secció primera.

 2. Es prohibeix la circulació motoritzada en grup en els

  espais naturals de protecció especial si són més de set

  vehicles, en el cas de motocicletes o ciclomotors, o més de

  quatre vehicles, si es tracta d'altres automòbils.

 3. Es prohibeixen les concentracions de més de quinze

  vehicles en la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais

  d'interès natural o en els terrenys forestals. No obstant

  això, si la necessitat de preservació dels valors naturals

  ho fa aconsellable, el Departament d'Agricultura, Ramaderia

  i Pesca pot reduir el nombre màxim de vehicles o

  prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.

Article 17

Activitats organitzades

 1. Per a fer activitats organitzades de circulació

  motoritzada en grup cal l'aprovació prèvia del recorregut

  corresponent, sens perjudici de les condicions específiques

  establertes per altres normatives sectorials. Aquesta

  aprovació correspon, amb l'autorització prèvia de les

  federacions catalanes d'automobilisme i de motociclisme,

  segons escaigui, a l'ajuntament corresponent, si

  l'activitat afecta un sol municipi, o als consells

  comarcals, després d'haver estat delegats pels ajuntaments

  afectats, en el cas que afecti dos o més municipis o

  comarques. En tots els casos cal notificar-ho al

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 2. Si el recorregut a què es refereix l'apartat 1 passa per

  un espai natural de protecció especial, l'aprovació

  correspon, pel que fa a aquest tram, a l'òrgan gestor de

  l'espai. En qualsevol cas, l'administració que autoritzi el

  recorregut pot introduir-hi modificacions o limitacions i

  incorporar-hi els condicionants específics que consideri

  necessaris per a evitar danys al medi natural.

 3. Els ajuntaments, els consells comarcals i el Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en les condicions

  establertes pels apartats 1 i 2, a proposta dels òrgans de

  gestió dels espais naturals de protecció especial, si

  escau, poden suspendre provisionalment activitats ja

  autoritzades o part d'aquestes per circumstàncies

  meteorològiques, per incendis o per altres supòsits

  justificats per a la preservació del medi. Aquesta

  suspensió es pot ordenar amb caràcter definitiu si

  l'activitat comporta alteracions en el medi natural de

  reparació impossible o difícil. L'administració que acordi

  la suspensió de les activitats ho ha de comunicar als

  òrgans que hagin donat les autoritzacions corresponents,

  d'acord amb la normativa sectorial vigent.

 4. Tots els vehicles participants en l'activitat

  organitzada han de disposar d'una còpia de l'autorització

  expedida per l'administració que aprovi el recorregut, la

  qual han de mostrar als agents de l'autoritat si aquests

  els la demanen en el transcurs del trajecte.

Article 18

Limitació de l'horari de circulació

No es permet la circulació motoritzada organitzada en grup

en horari nocturn, entès aquest des de l'hora en què es pon

el sol fins una hora després que surt, llevat de la

circulació per les pistes que tenen la consideració de

vials d'unió entre localitats rurals o de comunicació amb

cases o nuclis de població situats en zones rurals.

Capítol III

Competicions esportives

Secció primera

Normes generals

Article 19

Definició

Als efectes d'aquesta Llei, constitueixen competicions

esportives la pràctica de proves esportives amb vehicles

motoritzats amb finalitats competitives reconegudes per la

legislació vigent.

Article 20

Delimitació dels vials

 1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l'interior

  dels espais naturals de protecció especial, a les reserves

  de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge.

 2. En la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais

  d'interès natural les competicions esportives només es

  poden fer en carreteres i pistes asfaltades.

 3. No obstant el que estableixen els apartats 1 i 2, els

  trams d'enllaç no cronometrats poden passar per vies

  asfaltades sempre que es tracti de vials aptes per a la

  circulació motoritzada i es compleixin les condicions de

  circulació que estableix aquesta Llei.

  Secció segona

  Condicions generals de circulació

Article 21

Circuits tancats

Les competicions esportives que es facin en circuits

tancats permanents s'han de situar en terrenys que la

normativa urbanística hagi destinat expressament a

instal·lacions i equipaments esportius.

Article 22

Soroll

S'han d'establir per reglament els nivells màxims

admissibles de soroll en les competicions esportives i

altres condicionants específics per a salvaguardar els

valors naturals dels espais.

Secció tercera

Autoritzacions

Article 23

Catàleg de circuits i calendari de proves

 1. Les competicions esportives únicament es poden fer en

  circuits catalogats.

 2. Correspon a les federacions catalanes de motociclisme i

  d'automobilisme d'elaborar anualment el catàleg de circuits

  i el calendari de les competicions previstes, els quals han

  d'ésser aprovats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i

  Pesca, amb l'audiència prèvia de les entitats locals, de

  les comissions consultives creades per la disposició

  addicional tercera i dels titulars de les carreteres i dels

  camins que en resulten afectats.

Article 24

Règim de les autoritzacions

 1. Per a fer les competicions esportives cal l'autorització

  prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,

  amb la conformitat expressa dels ajuntaments afectats i

  dels propietaris dels terrenys per on passi la prova,

  d'acord amb el tràmit que s'estableixi per reglament.

 2. L'autorització a què es refereix l'apartat 1 pot

  comportar modificacions o limitacions en el recorregut de

  les proves i pot incorporar els condicionants específics

  que es considerin necessaris per a garantir la preservació

  del medi natural, els quals han d'ésser comunicats a les

  entitats locals i als titulars afectats.

 3. Per tal de garantir la reparació de possibles danys o

  perjudicis al medi natural durant les competicions

  esportives, l'ajuntament respectiu o, si hi escau, el

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb

  el tràmit que s'ha d'establir per reglament, ha d'exigir el

  dipòsit d'una fiança prèvia.

Article 25

Suspensió de les competicions esportives

 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot

  suspendre provisionalment proves esportives ja autoritzades

  o part de les proves per circumstàncies meteorològiques,

  per incendis o per altres supòsits justificats. Aquesta

  suspensió es pot ordenar amb caràcter definitiu si la prova

  pot comportar alteracions substancials en el medi natural.

 2. La suspensió de les proves esportives ha d'ésser

  comunicada a les entitats locals i als titulars a què fa

  referència l'article 23.2.

Article 26

Retirada del material i reparació del terreny

 1. Un cop finalitzada la competició esportiva, l'entitat

  organitzadora està obligada a retirar en un termini màxim

  de set dies tot el material de senyalització i de protecció

  que s'hagi instal·lat per a fer la prova. La retirada

  d'aquest material s'ha de fer sota el control de

  l'ajuntament respectiu.

 2. El material de senyalització ha d'ésser sempre

  totalment desmuntable. Es prohibeix expressament d'emprar

  pintura i de clavar cartells indicadors en els arbres per

  a senyalitzar.

 3. L'entitat organitzadora de la competició està obligada a

  reparar, en un termini màxim de trenta dies, els danys

  produïts en les carreteres, les pistes i els camins per on

  ha passat la prova.

 4. La fiança a què fa referència l'article 24.3 ha d'ésser

  retornada totalment o parcialment després que

  l'administració que hagi autoritzat la competició

  certifiqui que no hi ha hagut danys o, si n'hi ha hagut,

  que s'han corregit en part o del tot.

  Capítol IV

  De la disciplina

  Secció primera

  Infraccions

Article 27

Tipificació

 1. La vulneració de les prescripcions d'aquesta Llei té la

  consideració d'infracció administrativa.

 2. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus,

  greus i molt greus.

 3. Són infraccions lleus:

  1. Superar els límits de velocitat establerts per aquesta

   Llei o per la normativa que la desenvolupi.

  2. Circular de nit, si és prohibit.

  3. Fer concentracions de vehicles superiors a les permeses

   per l'article 16.

 4. Són infraccions greus:

  1. Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements

   de senyalització de la circulació motoritzada.

  2. Circular, sense causa justificada, per vials no aptes

   per a la circulació motoritzada.

  3. Circular camps a través o fora de camins o pistes aptes

   per a la circulació.

  4. Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials

   agrícoles, ramaders o forestals.

  5. Incomplir les limitacions i les prohibicions a què fa

   referència l'article 8.

  6. Participar en activitats organitzades per a la

   circulació motoritzada sense autorització o incomplint les

   condicions que s'imposin.

  7. No retirar el material de senyalització i de protecció i

   no reparar els danys causats, en els terminis fixats per

   l'article 26.

  8. Estacionar vehicles que impedeixen l'accés a camins

   forestals d'ús exclusiu per a vehicles de serveis

   d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, degudament

   senyalitzats, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi.

  9. Circular per les vies esmentades per l'apartat h, sense

   autorització, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi, i

   per la resta de vies o camins en què, per raons de

   prevenció i extinció d'incendis forestals o de preservació

   de valors naturals, sigui prohibit de circular-hi de manera

   temporal o permanent, quan es puguin ocasionar danys greus

   a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals.

  10. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

 5. Són infraccions molt greus:

  1. Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió

   que incitin a no respectar la legislació vigent en matèria

   de circulació motoritzada en el medi natural o contraris

   als principis que la inspiren.

  2. Fer competicions esportives sense autorització o

   incomplint les condicions que s'imposin.

  3. Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

 6. L'abandonament de deixalles o d'escombraries té la

  qualificació d'infracció lleu, greu o molt greu segons la

  naturalesa i el volum de l'abocament, d'acord amb la

  legislació vigent.

Article 28

Prescripció

Els terminis de prescripció de les infraccions és de tres

anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i sis

mesos per a les lleus, a comptar des de la data de comissió

de la infracció o, si aquesta és continuada, des de la data

en què es comet la darrera acció constitutiva d'infracció.

Secció segona

Procediment

Article 29

Tramitació

 1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment

  vigent.

 2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient

  sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta,

  l'administració actuant ha de traslladar les actuacions a

  l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el

  procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï.

  Aquesta suspensió no afecta l'expedient incoat per al

  restabliment de la situació anterior a la comissió de la

  infracció o, si escau, per a l'abonament de les

  indemnitzacions pels danys i els perjudicis ocasionats.

 3. La sanció de l'autoritat judicial a què es refereix

  l'apartat 2 exclou la imposició de multa administrativa. Si

  la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot

  continuar la tramitació de l'expedient sancionador,

  respectant els fets que els tribunals hagin declarat

  provats.

  Secció tercera

  Sancions

Article 30

Graduació

 1. Les infraccions del que disposa aquesta Llei són

  sancionades amb les multes següents, que s'han

  d'incrementar fins al total del benefici obtingut per

  l'infractor, en el cas que n'hi hagi hagut:

  1. Les infraccions lleus, amb una multa de 10.000 a 50.000

   pessetes.

  2. Les infraccions greus, amb una multa de 50.001 a 500.000

   pessetes

  3. Les infraccions molt greus, amb una multa de 500.001 a

   5.000.000 de pessetes.

 2. Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat

  del fet constitutiu de la infracció, tenint en compte els

  danys i els perjudicis produïts, si hi havia

  intencionalitat i la dificultat en la identificació de

  l'infractor.

Article 31

Competència

 1. Són competents per a acordar la incoació dels

  procediments sancionadors i designar instructor els òrgans

  que determina en cada cas la legislació sobre espais

  naturals.

 2. Són competents per a la imposició de les sancions els

  òrgans següents:

  1. Els delegats territorials del Departament d'Agricultura,

   Ramaderia i Pesca o l'alcalde, per a les lleus.

  2. El director general del Medi Natural o el Ple de

   l'Ajuntament afectat, per a les greus.

  3. El titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i

   Pesca, per a les molt greus.

  4. El Govern de la Generalitat, per a les sancions de

   quantia superior, com a conseqüència del benefici més

   elevat que hagi obtingut l'infractor, si s'escau.

Article 32

Exigibilitat

L'import de les multes i de les despeses ocasionades per

l'execució subsidiària de les actuacions de restitució dels

béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció pot

ésser exigit per la via administrativa de constrenyiment.

Article 33

Multes coercitives

 1. Es poden imposar multes coercitives, d'acord amb el que

  disposa el procediment sancionador administratiu general,

  amb el requeriment i l'advertència previs corresponents,

  per a restaurar la realitat física alterada o transformada

  com a conseqüència d'una actuació il·legal.

 2. Les multes coercitives, que poden ésser reiterades, no

  poden superar la quantia de 100.000 pessetes cada una.

 3. La imposició de multes coercitives i la imposició de

  multes en concepte de sanció són independents i

  compatibles.

Article 34

Restitució del medi a l'estat anterior

 1. La imposició de sancions és independent de l'obligació,

  exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a

  l'estat anterior a la comissió de la infracció i de

  l'obligació d'indemnitzar pels danys i els perjudicis

  ocasionats.

 2. Correspon a l'Administració de fixar, mitjançant la

  resolució corresponent, el termini en què l'infractor ha de

  procedir a la restitució dels béns a l'estat anterior a la

  comissió de la infracció i l'import de la indemnització

  pels danys i els perjudicis ocasionats.

 3. En el cas que la infracció comesa hagi causat perjudicis

  greus a exemplars d'espècies de fauna o de flora

  protegides, la indemnització s'ha de calcular d'acord amb

  els barems vigents de valoració de les espècies.

  Secció quarta

  Mesures cautelars

Article 35

Immobilització de vehicles

Els membres del cos d'agents rurals i, en general, els

agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions,

poden procedir a la immobilització de vehicles si, com a

conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb incompliment dels

preceptes d'aquesta Llei, pogués derivar-ne un risc greu

per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals.

Disposicions addicionals

Primera

S'autoritza el Govern de la Generalitat a actualitzar,

mitjançant decret, les quanties de les sancions i les

multes coercitives fixades per aquesta Llei, d'acord amb

les variacions de l'índex de preus al consum.

Segona

Les organitzacions professionals agràries i les federacions

catalanes d'automobilisme i de motociclisme tenen la

consideració d'entitats col·laboradores als efectes de

l'aplicació d'aquesta Llei.

Tercera

Es crea en cada comarca una comissió consultiva formada

pels representants del Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca, del consell comarcal, dels ajuntaments i

dels propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions

professionals agràries o sectorials o del Centre de la

Propietat Forestal, amb la finalitat d'informar de les

limitacions i les prohibicions a què es refereix l'article

8.2.

Disposició transitòria

Les prohibicions i les limitacions concretes que afecten la

circulació motoritzada per camins i pistes forestals

establertes pels articles 6, 8 i 10.2 no s'aplicaran fins

que les administracions competents no efectuïn les

senyalitzacions corresponents, que han de fer- se en el

termini de dos anys.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es

regula la circulació motoritzada per a la protecció del

medi natural.

Disposició final

Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dictin les normes

necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui

d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que

els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin

complir.

Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 1995

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Xavier Marimon i Sabaté

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca