DECRET 83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Preàmbul

La Llei 6/1998, de 13 de maig, va suposar una desregulació de l'activitat de les seccions de crèdit acollides a aquest marc legal en comparació amb la regulació que es preveia en la Llei 1/1985, de 14 de gener, i va concretar les funcions d'aquest òrgan com les pròpies d'un departament tresorer en el si d'un col·lectiu amb activitat cooperativa no financera, sense confusió possible amb el règim propi d'una entitat bancària. Les entitats bancàries amb forma jurídica de cooperativa, d'altra banda, ja estan regulades en la Llei de l'Estat 13/1989, de 26 de maig.

Tanmateix, l'experiència demostra que el desenvolupament efectuat pel Decret 280/2003, de 4 de novembre, conté algunes disposicions que no eviten amb claredat la possibilitat d'incórrer des d'aquest àmbit tresorer en situacions o operacions que constitueixen un risc excessiu per al bon funcionament de l'activitat principal de la cooperativa. Així mateix, uns límits poc adequats tècnicament per a una empresa amb activitat principal no financera, poden donar lloc a una percepció errònia de la funcionalitat d'aquesta activitat interna de les cooperatives per part de terceres persones.

En conseqüència, per evitar, d'una banda, errors de percepció de la funcionalitat d'aquests òrgans en relació amb la que és pròpia del sistema bancari i, de l'altra, per evitar tal com es desprèn de la Llei 6/1998 l'exposició del col·lectiu de socis cooperativistes a riscos excessius en l'àmbit de la seva activitat tresorera, cal modificar l'article 5 del Decret 280/2003, de 4 de novembre, establint uns límits més estrictes en la composició del balanç, en l'afectació dels actius i en la ponderació de l'activitat de la secció de crèdit en el conjunt de la cooperativa. A la vegada convé actualitzar les referències a òrgans de l'Administració i a la figura de soci col·laborador, definida en la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

A més, les modificacions esmentades s'han d'aplicar al més aviat possible per tal d'evitar situacions de risc financer que puguin perjudicar el bon funcionament de les cooperatives. Per tant, es considera necessari que aquest Decret entri en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. D'altra banda, però, cal també establir un règim transitori a fi de facilitar que les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA