ORDRE EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'article 171.f), en relació amb el 114, estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, a través dels seus òrgans competents, la fixació dels criteris, la regulació de les condicions, i l'execució i el control de les línies públiques de suport i de promoció del turisme.

Es proposa un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.

En aquest sentit, es posa al servei dels diferents agents públics del sector turístic català un programa de subvencions individuals per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

 1. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

 2. Fer pública la convocatòria anticipada per a l’any 2014 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6.455.000 € amb càrrec a la partida pressupostària IU1503D/760000100/6510 del pressupost de la Direcció General de Turisme, desglossats de la manera següent: 5.164.000,00 euros per a l’any 2014, i 1.291.000,00 euros per a l’any 2015, de la partida esmentada o equivalent.

2.2 La concessió de subvencions prevista en aquesta convocatòria està condicionada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2014 i a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució del conseller d’Empresa i Ocupació.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 5 de l’annex d’aquesta Ordre.

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos s’estableixen a la base 8 de l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex

Bases reguladores

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a ens locals per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

Base 2. Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments i ens vinculats o dependents, sigui de forma agrupada o consorciada, els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.

Base 3. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment. en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

 3. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

  3.2 El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix la base 5 de l’annex d’aquesta Ordre.

  Base 4. Actuacions i despeses subvencionables

  4.1 Són subvencionables aquelles actuacions, dins d’un únic projecte consolidat, que tingui per objecte:

 4. La construcció d’aparcaments dissuasius i altres projectes que millorin la mobilitat en l’ espai turístic de referència.

 5. La millora de l’accessibilitat als recursos turístics.

 6. La millora de la senyalització turística urbana.

 7. Les actuacions que comportin una millora del nucli urbà de les poblacions, així com la recuperació d’espais públics que redundi en una millora de la qualitat de la destinació.

 8. Les noves instal·lacions o la millora dels equipaments, les instal·lacions i els serveis públics municipals que constitueixen requisits necessaris per a l’obtenció de les marques de destinacions de turisme esportiu o familiar (certificats o en procés).

 9. Les inversions destinades a la millora de l’eficiència energètica, amb una finalitat clarament turística, i les inversions en infraestructures tecnològiques orientades a l’assoliment d’un model de destinació turística intel·ligent. g) La implantació d’un projecte turístic innovador que serveixi de dinamització d’un territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzi l’oferta existent.

  La naturalesa de les obres projectades no ha de respondre a actuacions de manteniment o conservació d’instal·lacions.

  Totes les actuacions presentades han d’adequar-se a les directrius i als programes d’actuació contingudes en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius nacionals 2020, i han de comportar una millora en la qualitat de l’experiència turística.

  4.2 Als efectes d’aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la presentació de la justificació econòmica.

  Només és subvencionable l’IVA que grava el valor de les despeses, en el cas que el beneficiari/ària de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.3 Als efectes d’aquesta Ordre consideraran despeses no subvencionables les següents:

 10. Les despeses financeres.

 11. Les despeses generals o de funcionament propi de l’ens local.

 12. Les despeses de personal propi de l’ens local.

 13. Les despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament a les actuacions

  4.4 Els projectes presentats han de ser com a mínim de 450.000,00 euros, IVA inclòs. La quantia dels ajuts serà com a màxim el 60% de l’import total, IVA inclòs, de l’actuació subvencionable.

  La quantia màxima de la subvenció concedida a cada projecte no serà superior a 600.000 euros, IVA inclòs.

  4.5 Les actuacions objecte de subvenció s’han d’haver iniciat a partir de l’1 de juliol de 2013 o com a màxim en el curs de l’any 2014 i hauran d’estar finalitzades el 31 d’octubre de 2015.

  Base 5. Sol·licituds i documentació

  5.1 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT ( http://www.eacat.cat ).

  5.2 Els formularis de sol·licitud i la informació per trametre les sol·licituds són disponibles a la plataforma EACAT.

  La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Les sol·licituds presentades fora del termini previst a la convocatòria no seran admeses a tràmit. L’òrgan competent per resoldre el procediment dicta la resolució corresponent, que es pot recórrer en alçada davant l’òrgan jeràrquicament superior.

  Cal emplenar un únic formulari per sol·licitud, en el qual es pot sol·licitar la subvenció per a més d’una actuació.

  5.3 La sol·licitud ha d’incloure la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

 14. Requisits als quals fa referència la base 3 d’aquest annex, si escau.

 15. Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu, cal indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que signifiquen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió, i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

 16. Conforme l’òrgan competent de l’ens local ha adoptat l’acord de govern per sol·licitar la subvenció, així com el compromís, en cas de ser beneficiari, de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció.

 17. Conforme l’òrgan competent de l’ens local acrediti que en el seu pressupost hi ha...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA