ORDRE PRE/4/2006, de 4 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es facin a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE PRE/4/2006, de 4 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es facin a Catalunya.

Pel Decret 193/2004, de 20 de febrer, de segona modificació del Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es van atribuir al Departament de la Presidència les funcions relacionades amb la joventut. D'acord amb el Decret 195/2004, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria General de Joventut s'adscriu a la Secretaria General del Conseller Primer.

El Decret 239/2005, de 8 de novembre, de reestructuració de la Secretaria General de Joventut, atribueix a la Secretaria General de Joventut les funcions de disseny, execució i avaluació dels programes d'actuació del Departament de la Presidència en matèria de joventut i el disseny, la coordinació, l'impuls i el seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

Atès que la realització de camps de treball com a activitat de lleure facilita, entre altres instruments, la integració dels joves en la societat;

D'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les facultats que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es facin a Catalunya, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Aquesta Ordre deroga l'Ordre PRE/19/2005, de 9 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es facin a Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre o les seves bases les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 4 de gener de 2006

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte

1.1 L'objecte de les subvencions que es regeixen per aquestes bases és el foment i la promoció de camps de treball que es facin a Catalunya com a instrument que facilita la integració de les persones joves en la societat i que promociona l'associacionisme juvenil.

1.2 Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions que els subjectes sol·licitants hagin demanat per a la mateix finalitat.

.2 Període

Les bases específiques de cada subvenció, regulades als annexos successius, determinen el període en què s'han de realitzar les actuacions que són objecte de subvenció.

.3 Destinataris

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats que es relacionen a continuació:

 1. Les associacions juvenils de base associativa, participativa i democràtica.

 2. Les seccions juvenils que tinguin, en el si de l'entitat a la qual pertanyen, un funcionament autònom degudament reglamentat i una base associativa, participativa i democràtica. Aquestes han de fer la sol·licitud a través de la persona jurídica de què depenen.

 3. Les federacions o coordinadores de les anteriors i les seves entitats membres.

 4. Els consells i plataformes locals de joventut.

 5. Les fundacions, cooperatives i altres entitats prestadores de serveis sense afany de lucre vinculades a associacions i seccions juvenils.

  Totes han d'estar inscrites al Cens General de la Secretaria General de Joventut, tret de les entitats indicades a l'anterior apartat e), que hauran d'estar inscrites en el registre d'associacions i fundacions privades de la Generalitat o, si s'escau, al registre de cooperatives de la Generalitat.

  Igualment, totes les entitats, en les seves accions educatives han de seguir els principis de la coeducació.

  .4 Sol·licituds

  4.1 Les sol·licituds per a cada subvenció s'han de formalitzar mitjançant instància adreçada a la persona titular de la Secretaria General de Joventut, segons el model oficial facilitat per la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, adjuntant la documentació complementària prevista per a cada línia de subvenció. A la convocatòria anyal corresponent s'establirà el termini de presentació de les sol·licituds. Aquesta documentació es pot presentar al registre de la seu central d'aquesta Secretaria General, carrer Calàbria, 147, 08015 Barcelona, a les seves coordinacions territorials, o bé en qualsevol de les oficines i registres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Els impresos de sol·licitud normalitzats es poden obtenir a la seu de la Secretaria General de Joventut, a les seves coordinacions territorials o a la seva pàgina web: http://www.gencat.net/joventut/ajuts.

  4.2 La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació d'aquestes bases.

  .5 Documentació

  5.1 A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació i la que es requereix a cadascuna de les línies de subvenció regulades als successius annexos d'aquesta Ordre:

 6. Còpia confrontada de la documentació que acredita la constitució i la inscripció de l'entitat en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya, així com del seu NIF.

 7. Document (nomenament, poders, etc.) que acredita les facultats atorgades al representant de l'entitat i el seu DNI.

 8. Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament.

 9. Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de la subvenció que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 10. Per cada camp de treball per al qual l'entitat sol·licitant demani subvenció aquesta ha de presentar un projecte que ha de contenir els apartats que s'especifiquen a les bases 5 (característiques dels camps de treball) dels annexes 2 i 3 reguladors de cada subvenció.

 11. Declaració responsable de donar compliment, si escau, de l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

 12. Declaració responsable de donar compliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  5.2 No cal presentar la documentació que ja es troba en poder de la Secretaria General de Joventut o de qualsevol altre òrgan de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació, que les dades no hagin experimentat cap modificació i que la documentació hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit el sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on varen ser presentats els documents i el procediment a què corresponen. No és d'aplicació aquest apartat quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan aquests hagin estat modificats amb posterioritat a la seva presentació a la Generalitat de Catalunya.

  .6 Avaluació

  6.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva, i s'ha de resoldre en el termini de 6 mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

  6.2 Les sol·licituds són examinades i valorades per una junta d'avaluació. Aquesta junta d'avaluació emet un informe d'acord amb els criteris d'adjudicació que es determinen en cada línia de subvenció de les regulades als annexos successius i la remet a la persona titular de la Subdirecció General de Joventut, qui eleva la proposta de resolució a la persona titular de la secretaria general de Joventut qui resol el procediment.

  6.3 La persona titular de la Subdirecció General de Joventut designa i presideix la junta d'avaluació que ha d'estar formada per set persones adscrites a la Secretaria General de Joventut que actuen com a vocals.

  Amb l'objectiu de perseguir la paritat de gènere, la junta d'avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

  6.4 La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA