DECRET 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

La incidència que l’evolució del mercat i del sistema econòmic comporta sobre el règim de preus fa aconsellable desenvolupar la disposició addicional primera del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, per tal d’agilitar i facilitar l’actualització dels preus i les tarifes, l’aprovació dels quals depèn de la Comissió de Preus de Catalunya.

Per això, de conformitat amb el Decret esmentat, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit d’aplicació

A l’empara del que preveu la disposició addicional primera del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes corresponents a subministrament d’aigua a poblacions, transport col·lectiu urbà de viatgers i autotaxis.

Article 2

Procediment

2.1 La Comissió de Preus de Catalunya, mitjançant la corresponent resolució, que es publicarà al DOGC, aprovarà anualment el percentatge d’augment mitjà de preus o tarifes per al subministrament d’aigua a poblacions, per al transport col·lectiu urbà de viatgers i per a autotaxis per a l’exercici corresponent, amb l’aplicació prèvia de les fórmules polinòmiques, actualitzades anualment, que es detallen en l’annex d’aquest Decret.

2.2 Es podran acollir a aquest procediment simplificat totes les empreses subministradores o prestadores dels serveis, per a les quals en l’exercici corresponent sigui suficient un augment de preus o tarifes igual o inferior al percentatge aprovat per mantenir l’equilibri econòmic dels seus serveis o subministraments. Es manté el sistema ordinari d’aprovació de preus i tarifes regulat al Decret 149/1989, de 28 d’abril, per a totes les empreses subministradores o prestadores de serveis que no optin pel sistema simplificat.

2.3 Als efectes de la seva constància, l’ajuntament competent comunicarà a la Comissió de Preus de Catalunya els preus o tarifes per al subministrament d’aigua i/o per al transport col·lectiu urbà de viatgers i/o autotaxis que per al corresponent exercici hagin estat aprovats definitivament.

Disposició derogatòria

Es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA