DECRET 232/1999, de 24 d'agost, pel qual es regulen l'adjudicació de subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 1999.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

232/1999, de 24 d’agost, pel qual es regulen l’adjudicació de subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 1999.

De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, modificada per les lleis orgàniques 1/1987, de 2 d’abril; 8/1991, de 13 de març; 6/1992, de 2 de novembre; 13/1994, de 30 de març; 3/1995, de 23 de març; 1/1997, de 30 de maig; 3/1998, de 15 de juny, i 8/1999, de 21 d’abril, així com el Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals;

Vista la Llei 20/1998, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 1999;

A proposta del conseller de Governació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 De conformitat amb el que preveu la Llei 20/1998, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 1999, en la qual s’autoritza un crèdit per atendre les despeses de les eleccions al Parlament de Catalunya, l’Administració de la Generalitat subvencionarà aquestes despeses d’acord amb les regles següents:

a) Dos milions quatre-centes cinquanta mil pessetes per escó obtingut.

b) Noranta-tres pessetes per vot aconseguit per a cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó.

  1. Vint-i-cinc pessetes per cada elector d’una circumscripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral.

1.2 Cap partit, federació, coalició o agrupació d’electors no pot superar en les presents eleccions, per despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 50 pessetes el nombre d’habitants de població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures.

La quantitat subvencionada a què fa referència l’apartat 1.1.c) no s’inclourà dins aquest límit. No obstant això, s’haurà de justificar la realització efectiva de l’activitat per a la qual s’atorga la subvenció.

Article 2

2.1 Amb càrrec al crèdit corresponent a la partida pressupostària 21.05.480.01, Subvencions als partits polítics, de la Llei 20/1998, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 1999, el Departament de Governació podrà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA