DECRET 217/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

217/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució.

El Govern, davant l'augment de la pràctica de la prostitució i especialment de l'exercici d'aquesta activitat per part de persones que poden trobar-se en l'esfera de l'exclusió social, va crear el mes de setembre de 2001 una Comissió amb l'objectiu d'elaborar les propostes necessàries per tal d'aportar un major grau de transparència i control a l'esmentada situació i, així mateix, estudiar, programar i coordinar les mesures necessàries per regular l'exercici de la prostitució, desincentivar aquesta activitat i vetllar pel respecte dels drets fonamentals de les persones que l'exerceixen.

El mes de novembre de 2001 es va presentar un estudi sobre l'estat de la prostitució femenina a Catalunya. Aquest estudi, encarregat per l'Institut Català de la Dona, tenia l'objectiu de caracteritzar la situació en el país, identificar les principals necessitats del col·lectiu de dones que treballen en la prostitució i posar de manifest les principals tendències que, en matèria de política i regulació, han portat a terme altres països de la Unió Europea.

Paral·lelament, el Departament d'Interior, va elaborar un estudi on s'analitza l'entorn i els efectes dels delictes relacionats amb la prostitució.

De la informació obtinguda i de l'anàlisi efectuat, la Comissió de Govern per Assumptes Socials i Institucionals, integrada pels departaments de Governació i Relacions Institucionals, Interior, Sanitat i Seguretat Social, Benestar Social i Justícia va proposar al Govern, i aquest la va aprovar, l'adopció de l'Acord de 19 de febrer de 2002, pel qual s'estableixen una sèrie de mesures socials en relació amb la prostitució.

La manca d'una norma específica per als locals de pública concurrència on tenen lloc activitats de caràcter sexual és un fet que cal resoldre urgentment, atesa la greu problemàtica que generen aquestes activitats no prohibides, però sobre les quals existeix un buit legal, amb les conseqüències que això comporta, tant en relació amb l'activitat en si, que es realitza dins d'aquests locals, a les condicions i els controls higienicosanitaris, així com pel que fa a l'ordre públic en el seu entorn exterior, que fa necessària la seva regulació.

El Govern, conscient que la normativa que es vol elaborar no es suficient per resoldre la problemàtica exposada, va prendre l'Acord, aprovat a la sessió de 16 d'abril de 2002, de presentar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per la qual s'acorda sol·licitar al Govern de l'Estat que adopti tres projectes de llei: un de modificació del Codi penal, un altre per regular la prostitució i, un tercer, per modificar determinades normes processals.

D'acord amb les competències exclusives que la Generalitat té en matèria d'espectacles, concretades per la Llei del Parlament de Catalunya 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, on es determina la funció de la policia respecte els espectacles i els establiments de pública concurrència, l'esmentada Llei té l'objectiu de preservar l'ordre públic, de garantir la seguretat i la higiene dels locals, d'evitar molèsties a tercers, de defensar els drets i la seguretat de la ciutadania i protegir a les persones menors d'edat.

En compliment del Decret 200/1991, d'1 d'octubre, de creació del Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives, organisme de caràcter consultiu i d'assessorament, que té com una de les seves funcions informar sobre els reglaments de desplegament de la Llei 10/1990, de 15 de juny, en la sessió de 21 de març de 2002, el Ple de la Comissió va ser informat sobre la present norma reglamentària.

Finalment, en el procés d'elaboració de l'esmentada norma, la Comissió de Govern Local de Catalunya, en sessió de 27 de juny de 2002, va emetre informe sobre el Projecte de decret.

Per tot això, i d'acord amb les previsions de la ja citada Llei 10/1990, de 15 de juny, de conformitat amb l'esmentat Acord del Govern de data 19 de febrer de 2002, i el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA