DECRET 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1819, pàg. 7373, de 10.11.1993).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableix el Decret 139/1994.

Catalunya compta amb una llarga tradició en les diverses manifestacions artístiques dels àmbits de la música i la dansa. No és estrany, doncs, que l'ensenyament d'aquestes arts hagi estat una activitat present en un gran nombre de poblacions catalanes. Cal destacar la tasca realitzada en aquest camp des de l'Administració local de Catalunya.

Tanmateix, l'activitat legisladora no havia previst els estudis de dansa i música plenament emmarcats dins del sistema educatiu i l'acció educativa s'havia supeditat a la finalitat del reconeixement acadèmic.

La preocupació per la difusió de la cultura artística i per l'aprenentatge d'aquestes arts és una constant, d'importància creixent, en el nostre marc europeu més immediat, tendència de la qual Catalunya no pot quedar al marge, tant des de la perspectiva del dret a un progressiu enriquiment social i cultural, com per respecte a la tradició ja esmentada. En aquest sentit, cal tenir present el que manifesta la Resolució del Parlament Europeu de 10 de febrer de 1988, sobre l'ensenyament i la promoció de la música, quan diu, entre d'altres consideracions, que "s'ha de fomentar l'accés a la vida musical i la participació activa dins d'aquesta d'un públic cada cop més nombrós, sobretot de joves, i que per això, s'ha d'intensificar l'educació musical, sobretot en els centres escolars, fonamentant-se igualment en el principi que l'educació musical és un dret del ciutadà europeu".

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, situa els ensenyaments artístics dins del sistema educatiu com a ensenyaments de règim especial i defineix com a finalitats d'aquests: "proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa, l'art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny". Per a la música i la dansa fixa les característiques del currículum, dels alumnes i del professorat dels centres d'ensenyament, alhora que preveu, en el seu article 39.5, l'existència d'escoles específiques, que seran regulades reglamentàriament per les administracions educatives i en les quals els alumnes, sense limitació d'edat, podran cursar estudis de dansa o de música, no dirigits a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica i professional.

Es pretén, amb això, establir dues formes diferenciades d'ensenyaments de música i de dansa; una via, reglada, que comprèn diversos graus, que té un nivell d'exigència elevat en funció de la seva finalitat de facultar l'alumne per a la pràctica professional i, per tant, exigeix una forta dedicació, difícilment compatible amb d'altres ensenyaments professionalitzadors, i una altra via, no reglada, per a aquelles persones que desitgen assolir un nivell de coneixements adequats per practicar la dansa o la música sense perspectives professionals. Això no obstant, aquesta segona opció també permet descobrir i desenvolupar les potencialitats dels alumnes i apropar la formació professional artística a un major nombre de ciutadans.

Per tant, aquesta doble via no és obstacle perquè a través d'una escola de música o de dansa es desperti un interès professional vers aquestes arts en els alumnes i perquè les escoles els preparin adequadament per a l'accés als corresponents nivells de formació professional.

També cal preveure la possibilitat que aquestes escoles puguin compartir locals amb centres de grau mitjà dels corresponents ensenyaments reglats, atès l'objectiu comú de potenciar la formació artística de base per tal que puguin, d'una banda, sorgir vocacions professionals i, d'altra banda, consolidar-se i estendre's el ja molt ampli, i de llarga tradició històrica, fenomen de la pràctica de la música i de la dansa en el si de la societat catalana.

En conseqüència, i per tal de garantir la qualitat de la formació adquirida en els centres que ofereixen ensenyaments de música o de dansa sense validesa acadèmica i professional, a proposta del conseller d'Ensenyament, vist el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació 1.1 Queden compreses dins de l'àmbit d'aplicació de la present disposició de les escoles que professen ensenyaments de música o de dansa adreçats a la iniciació i formació dels infants en aquestes arts, a la preparació per a l'accés als corresponents estudis professionalitzadors i a la continuació de la formació i pràctica artístiques no professionals de persones de major edat. 1.2 Els ensenyaments impartits a aquestes escoles no comporten l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

Article 2

Objectius Les escoles de música i de dansa tindran com a objectius els següents: Fomentar des de la infància l'interès envers la música o la dansa i atendre l'àmplia demanda social de cultura artística pràctica. Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la dansa o de la música. Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d'activitats, a nivell d'aficionat, de dansa o de música. Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los per cursar estudis professionals en l'àmbit de la música o de la dansa. Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme d'aprenentatge de l'alumne. Oferir una àmplia gamma d'ensenyaments entorn de l'activitat de la dansa o musical, com ara la música clàssica, música antiga, música moderna, autòctona, popular o com el cant i, per part de la dansa, el ballet clàssic i les altres formes de dansa escènica o la dansa tradicional o popular.

Article 3

Creació i autorització de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA