ORDRE ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha al Departament d'Economia i Finances.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha al Departament d'Economia i Finances.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix, a l'article 20, la necessitat de dur a terme, mitjançant una disposició de caràcter general, la creació, modificació o supressió dels fitxers de dades de caràcter personal. Aquest precepte s'ha desenvolupat reglamentàriament per mitjà de l'article 54 del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

D'altra banda, la mateixa Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, regula a la disposició addicional segona, la creació de fitxers i registres de població per part de les comunitats autònomes.

En conseqüència, la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, atribueix a aquesta institució l'autoritat de control sobre els tractaments de dades personals duts a terme per la Generalitat de Catalunya, pels organismes i les entitats autònomes que depenen de l'Administració de la Generalitat i pels consorcis dels quals formi part.

L'article 3 de la mateixa norma estén les competències de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb els fitxers creats per les administracions, els organismes i les entitats esmentats anteriorment, quan siguin gestionats per entitats públiques o privades en la prestació de serveis públics, siguin o no concessionàries d'aquests, o per associacions o fundacions, o per les societats civils o mercantils en les quals la Generalitat tingui la participació majoritària del capital, quan porten a terme activitats per compte d'una Administració pública.

Finalment, la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, estableix, a la seva disposició final tercera, que els consellers de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, queden habilitats per crear, modificar i suprimir, mitjançant una ordre, els fitxers que calgui.

D'acord amb aquesta habilitació, mitjançant l'Ordre ECF/20/2004, de 15 de gener, es va portar a terme la regulació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal que hi havia en aquell moment al Departament d'Economia i Finances.

A causa del temps que ha passat, els canvis normatius que hi ha hagut, la implantació de nous sistemes d'informació, les reestructuracions administratives i l'ampliació dels àmbits de competència del Departament es fa necessari revisar la regulació dels fitxers de dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Finances.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 10.k i el capítol VII de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, atesa la disposició addicional tercera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre regula els fitxers que contenen dades de caràcter personal que hi ha a les unitats del Departament d'Economia i Finances, i als següents ens que en depenen: Institut Català de Finances, Institut Català del Crèdit Agrari, Institut d'Estadística de Catalunya, Centre d'Estudis d'Opinió, Agència Catalana del Consum i Autoritat Catalana de Defensa de la Competència.

Article 2

Creació de fitxers

Es creen els fitxers de dades de caràcter personal detallats a l'annex 1 d'aquesta Ordre, que són els següents:

Secretaria General d'Economia i Finances

 1. Relacions institucionals

 2. Directori de personal

  Junta de Finances

 3. Reclamacions economicoadministratives

  Direcció General de Tributs

 4. Consultes tributàries

  Direcció de Serveis

 5. Control d'accessos als edificis

 6. Videovigilància

 7. Prevenció de Riscos Laborals

 8. Selecció de personal

 9. Gestió econòmica i contractació

  Assessoria Jurídica

 10. Abintestats

  Direcció General de Contractació Pública

 11. Expedients de contractació

  Direcció General de Promoció Econòmica

 12. Experts en economia

 13. Fitxer de subvencions de promoció econòmica

  Secretaria d'Economia

  Direcció General d'Energia i Mines

 14. Expedients sancionadors de la Direcció General d'Energia i Mines

 15. Recursos d'alçada de la Direcció General d'Energia i Mines

 16. Plans d'electrificació rural i gasificació

 17. Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial de Catalunya

 18. Registre de benzineres de Catalunya

 19. Base de dades de drets miners

 20. Activitats inspectores al sector miner

 21. Autoritzacions d'instal·lacions radioactives

  Institut Català de Finances

 22. Contactes i relacions institucionals de l'Institut Català de Finances

 23. Personal de l'Institut Català de Finances

 24. Préstecs directes

 25. Préstecs indirectes

 26. Gestió econòmica i financera de l'Institut Català de Finances

  Institut Català de Crèdit Agrari

 27. Contactes de l'Institut Català de Crèdit Agrari

  Institut d'Estadística de Catalunya

 28. Demandes d'informació a l'Institut d'Estadística de Catalunya

 29. Iniciatives legislatives populars

 30. Prevenció de riscos laborals de l'Institut d'Estadística de Catalunya

 31. Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya

 32. Contactes i relacions institucionals amb els membres del Sistema Estadístic de Catalunya (SEC), del Consell Català d'Estadística i de la Junta de Govern

 33. Relacions amb persones receptores i subscriptores de publicacions de contingut estadístic de l'Institut d'Estadística de Catalunya

 34. Gestió econòmica, financera i de la contractació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

 35. Videovigilància de l'Institut d'Estadística de Catalunya

 36. Formació i promoció de l'estadística de l'Institut d'Estadística de Cata-lunya

  Centre d'Estudis d'Opinió

 37. Consultes al Registre d'Estudis d'Opinió

 38. Sol·licituds d'informació o suggeriments al Centre d'Estudis d'Opinió

 39. Videovigilància del Centre d'Estudis d'Opinió

 40. Gestió econòmica i contractació del Centre d'Estudis d'Opinió

 41. Contactes del Centre d'Estudis d'Opinió

 42. Control d'accés del Centre d'Estudis d'Opinió

 43. Estudis nominatius del Centre d'Estudis d'Opinió

  Secretaria de Política Financera, Competència i Consum

  Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

 44. Assegurances de la Generalitat de Catalunya

 45. Gestió de vehicles de representació

  Agència Catalana del Consum

 46. Mediacions i arbitratges de la Junta Arbitral

 47. Consultes i reclamacions transfrontereres

 48. Expedients de Consum

 49. Gestió econòmica de l'Agència Catalana del Consum

 50. Formació i jornades informatives de l'Agència Catalana del Consum

 51. Relacions institucionals de l'Agència Catalana del Consum

  Autoritat Catalana de la Competència

 52. Expedients sancionadors en matèria de defensa de la competència

 53. Personal de l'Autoritat Catalana de la Competència

 54. Gestió econòmica de l'Autoritat Catalana de la Competència

Article 3

Modificació de fitxers

Es modifiquen els fitxers de dades de caràcter personal detallats a l'annex 2 d'aquesta Ordre, per adequar-los a la realitat actual del tractament del fitxer i per complir el que estableix l'article 54 del Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Aquests fitxers són els següents:

Secretaria General d'Economia i Finances

Assessoria Jurídica

 1. Recursos contenciosos administratius

  Direcció General de Contractació Pública

 2. Registre oficial d'empreses classificades

 3. Registre públic de contractes

 4. Registre electrònic d'empreses licitadores

 5. Contractació centralitzada de subministraments i serveis

  Secretaria d'Economia

  Institut Català del Crèdit Agrari

 6. Personal de l'Institut Català del Crèdit Agrari

 7. Préstecs i avals de l'Institut Català del Crèdit Agrari

 8. Gestió econòmica de l'Institut Català del Crèdit Agrari

  Institut d'Estadística de Catalunya

 9. Registre de població de Catalunya

  Secretaria de Política Financera, Competència i Consum

 10. Caixa general de dipòsits

 11. Entitats de crèdit que participen en el deute de la Generalitat de Catalunya

  Direcció General de Política Financera i Assegurances

 12. Registre d'alts càrrecs de les caixes d'estalvis

 13. Persones mediadores d'assegurances privades

 14. Registre de mutualitats de previsió social

 15. Subhastes de pagarés, bons i obligacions

  Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

 16. Herències testades i intestades

 17. Sector públic

 18. Registre de sinistres

 19. Parc immobiliari

  Intervenció General

 20. Fitxer de persones deutores

 21. Persones creditores de la despesa pública

Article 4

Supressió de fitxers

Se suprimeixen el fitxers de dades de caràcter personal indicats a l'annex 3 d'aquesta Ordre i s'informa de la destinació de les dades i de les previsions que s'han adoptat per destruir el fitxer.

Aquests fitxers són els següents:

Secretaria General

Assessoria Jurídica

 1. Fitxer: Tractament de recursos de reposició i devolucions d'ingressos indeguts

  Secretaria de Política Financera, Competència i Consum

  Direcció General de Política Financera i Assegurances

 2. Fitxer: Col·laboradors en l'activitat asseguradora

  Intervenció General

 3. Fitxer de diaris d'ingressos

Article 5

Registre de Població de Catalunya

 1. La sol·licitud a l'Idescat de les dades del Registre de Població de Catalunya per a la finalitat i usos establerts en la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i en aquesta Ordre l'han de formalitzar els secretaris o secretàries generals dels departaments de la Generalitat o els directors o directores d'organismes que en depenen i s'ha d'adreçar al director o directora de l'Idescat.

 2. L'òrgan o entitat que fa la sol·licitud hi ha de fer constar:

  1. Les dades que necessita, l'estructura del fitxer i el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA