DECRET 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya té assumit el compromís de fer una política orientada a la defensa de la seguretat i salut laboral. Amb aquesta finalitat, articula un seguit d'instruments orientats a garantir que la prestació del treball s'efectuï amb les màximes garanties de seguretat. Entre aquestes instruments es troba la vigilància i el control. A més, ha promogut un gran acord nacional amb els representants del món econòmic i social per establir els grans objectius estratègics en el terreny econòmic i social.

L'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005, conté 86 mesures. Entre les accions que es preveu que portarà a terme el Departament de Treball i Indústria destaca el compromís d'augment i de reforç de la capacitat de vigilància i de control de la Inspecció de Treball i Seguretat Social mitjançant el desenvolupament normatiu necessari per tal de garantir l'eficàcia en l'exercici de les funcions de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball.

Una part important de les reformes introduïdes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i al Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, fa referència a noves comeses atribuïdes a personal funcionari dependent de les administracions públiques autonòmiques que exerceixen tasques tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals.

Així, s'ha dictat el Reial decret 689/2005, de 10 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, i el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidadors de quotes a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig, per regular l'actuació dels tècnics habilitats en matèria de prevenció de riscos laborals, publicat al BOE núm. 149, de 23.6.2005, per tal d'assegurar que les actuacions de comprovació fetes pel personal funcionari públic de les distintes administracions autonòmiques, en col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s'efectuïn d'acord amb una seguit de principis que garanteixin la coherència del sistema d'inspecció sota l'actuació de criteris comuns i treball programat, que el personal funcionari tècnic habilitat per exercir aquestes tasques de comprovació ho sigui en relació amb la seva capacitació tècnica i actuï d'acord amb un procediment reglat i comú, i que les actuacions prèvies practicades pel personal funcionari esmentat, en les quals es detectin irregularitats, després d'un requeriment inicial, puguin donar lloc directament a una acta d'infracció estesa pels inspectors/ores de Treball i Seguretat Social.

Altrament, també cal considerar les previsions de l'article 45.1, paràgraf tercer, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, on s'estableix que en l'àmbit de les relacions del personal civil al servei de les administracions públiques, les infraccions són objecte de responsabilitats mitjançant la imposició, per resolució de l'autoritat competent, de la realització de les mesures correctores dels incompliments corresponents, d'acord amb el procediment que s'estableixi a aquest efecte.

Tota aquesta normativa requereix ser completada en allò relatiu a l'habilitació del personal tècnic per cadascuna de les comunitats autònomes i en els aspectes que suposen autoorganització de la respectiva Administració, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'article 10 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució del règim estatutari de llur personal funcionari.

L'article 11 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria de treball. Dita competència la té atribuïda el Departament de Treball i Indústria, d'acord amb el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria, en relació amb el Decret 127/1999, de 4 de maig, de reestructuració del Departament de Treball.

D'acord amb l'article 56 del Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria, les funcions i l'estructura de la Direcció General de Relacions Laborals són les que es preveuen al Decret 127/1999, de 4 de maig, i, segons l'article 19, corresponen a la Direcció General de Relacions Laborals les funcions assignades al Departament de Treball i Indústria en matèria de seguretat i salut en el treball.

En conseqüència, atès que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA