REIAL DECRET-LLEI 41/1977, de 29 de setembre, de restabliment provisional de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions i altres documents
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret-llei
 
CONTENIDO

Resultats i fitxa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Generalitat de Catalunya (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NH8MVLN'); $(document).ready(function(){ $(".hiddenAnalitica").each(function(){ try{ var dataNom = $(this).attr("data-nom"); var value = $(this).text(); $("meta[name='WT.z_idioma']").after(function(){ return " "; }); } catch(e) { if(console) console.log("Problema creant metadades d'analitica: "+e); } }) }); var w=window;if(w.performance||w.mozPerformance||w.msPerformance||w.webkitPerformance){var d=document;AKSB=w.AKSB||{},AKSB.q=AKSB.q||[],AKSB.mark=AKSB.mark||function(e,_){AKSB.q.push(["mark",e,_||(new Date).getTime()])},AKSB.measure=AKSB.measure||function(e,_,t){AKSB.q.push(["measure",e,_,t||(new Date).getTime()])},AKSB.done=AKSB.done||function(e){AKSB.q.push(["done",e])},AKSB.mark("firstbyte",(new Date).getTime()),AKSB.prof={custid:"725271",ustr:"",originlat:"0",clientrtt:"1",ghostip:"23.55.57.36",ipv6:false,pct:"10",clientip:"174.129.242.91",requestid:"4d360233",region:"27471",protocol:"",blver:14,akM:"dscb",akN:"ae",akTT:"O",akTX:"1",akTI:"4d360233",ai:"471659",ra:"false",pmgn:"",pmgi:"",pmp:"",qc:""},function(e){var _=d.createElement("script");_.async="async",_.src=e;var t=d.getElementsByTagName("script"),t=t[t.length-1];t.parentNode.insertBefore(_,t)}(("https:"===d.location.protocol?"https:":"http:")+"//ds-aksb-a.akamaihd.net/aksb.min.js")} Accés al contingut Accés al menú de la secció Introdueixi les paraules de cerca Castellano Mapa Web Contacte Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica function ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(){ if(!document.getElementById) return; if( !document.getElementById("FW_bCercador") ) return; var objFORM = document.getElementById("FW_bCercador"); if(objFORM.nodeName.toLowerCase()!="form"){ objFORM = objFORM.getElementsByTagName("form"); if(objFORM.length>0){ objFORM = objFORM[0]; }else{ return; } } objFORM.onsubmit = function(){ var ca = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var es = "Por favor, introduzca las palabras a buscar."; var en = "Type your search please."; var oc = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var continuar = true; var idioma = ""; if(document.documentElement.getAttribute && (document.documentElement.getAttribute("lang")!="" || document.documentElement.getAttribute("xml:lang")!="" )){ idioma = (document.documentElement.getAttribute("lang")?document.documentElement.getAttribute("lang"):(document.documentElement.getAttribute("xml:lang")?document.documentElement.getAttribute("xml:lang"):"")); } switch(document.getElementById("cercadorOcult").value){ case "": alert(eval(idioma.substring(0,2))); continuar = false; break; case "cerca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):ca); continuar = false; break; case "c�rca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):oc); continuar = false; break; case "buscar": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):es); continuar = false; break; case "search": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):en); continuar = false; break; } if(continuar) return true; else{ document.getElementById("cercadorOcult").focus(); return false; } } } window.onload=function(){ ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(); }; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Sobre el DOGC Serveis del DOGC Base de dades del DOGC Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions Preguntes freqüents Enllaços Publicacions de la Generalitat de Catalunya DOGC › Resultats i fitxa // document.write(" "); //AEB funcio que afegeix el parametre newLang al canviar l' idioma del portal. function updateQueryStringParameter(uri, key, value) { var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|$)", "i"); var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?"; if (uri.match(re)) { return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2'); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } $(function() { lang=$('html').attr('lang'); var urlOnChangeLocale=document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href; if(lang == "ca-ES"){ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=es_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "es_ES"); } }else{ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=ca_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "ca_ES"); } } document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href=urlOnChangeLocale; }); Torna Enllaç permanent function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció PDF (216.42 KB) Dades del document Tipus de document Reial decret llei

Data del document 29/09/1977

Número del document 041/1977

Número de control 6982-77

Organisme emissor Presidència del Govern de l'Estat

Dades del DOGC Número 1

Data 05/12/1977

Pàgina 1

Veure-les totes Afectacions Afectacions passives (4) DESPLEGAT l'art. 6 pel Decret de 18.3.1978, aprovant el Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya Desplegats els articles 3, 6-b i c per DECRET de 3 de desembre de 1977 DESPLEGAT pel Reial decret 2543/1977, de 30 de setembre, pel qual es desplega el Reial Decret-llei 41/1977, de 29 de setembre, que restableix la Generalitat de Catalunya. DESPLEGAT l'article 5 pel Decret de 5 de novembre de 1977, de nomenament del senyor Frederic Rahola i d'Espona Conseller de la Presidència de la Generalitat. Descriptors relacionats Matèries competències de l'Executiu (7) democratització (6) Govern (373) Accedeix a la cerca simple / avançada REIAL DECRET-LLEI 41/1977, de 29 de setembre, de restabliment provisional de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya és una institució secular, en la qual el poble català ha vist el símbol i el reconeixement de la seva personalitat històrica dins la unitat d'Espanya. La gran majoria de les forces polítiques que van concórrer a les eleccions del 15 de juny coincideixen en la necessitat del restabliment de la Generalitat. El govern proclamà en la seva declaració programàtica la necessitat de la institucionalització de les autonomies, tot anunciant la possibilitat d'acudir a fórmules de transició des de la legalitat vigent. Fins que es promulgui la Constitució, no serà possible l'establiment estatutari de les autonomies, però el nostre ordenament vigent permet de realitzar transferències d'activitats de l'administració de l'Estat i de les diputacions i entitats de diferent àmbit territorial. Per això, el restabliment de la Generalitat a què es refereix el Reial Decret-llei no prejutja ni condiciona el contingut de la futura Constitució en matèria d'autonomies. Tampoc no significa la present regulació un privilegi econòmic i social, ni s'impedeix que fórmules similars puguin emprar-se en situacions similars per a d'altres regions d'Espanya. La institucionalització de les regions ha de basar-se principalment en el principi de solidaritat entre tots els pobles d'Espanya, la indiscutible unitat de la qual ha d'enfortir-se amb el reconeixement de la capacitat d'autogovern en les matèries que determina la Constitució. La majoria de les forces polítiques parlamentàries ha reconegut també la conveniència de procedir urgentment a l'esmentat restabliment. En virtut d'això, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 29 de setembre de 1977, en ús de l'autorització que es concedeix a l'article tretzè de la llei constitutiva de les Cortes i escoltada la comissió de les Cortes a què es refereix el número u de la disposició transitòria segona de la Llei 1/1977, del quatre de gener, per a la reforma política. Disposo: Article primer 1.- Es restableix amb caràcter provisional la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit del present Reial Decret-llei, fins a l'entrada en vigor del règim d'autonomia que pugui aprovar-se a les Cortes. 2.- La Generalitat de Catalunya es regirà per aquest Reial Decret-llei i per les normes que per al seu desplegament i execució dicti el govern, i, pel que fa al seu funcionament intern, per les normes reglamentàries de règim intern aprovades segons l'apartat a) de l'article sisè del present Decret-llei. Article segon La Generalitat de Catalunya té personalitat jurídica plena per a la realització dels fins que se li encomanen, el seu àmbit d'actuació comprèn territori de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Article tercer Els òrgans de govern i administració de la Generalitat, durant el període transitori, seran el President de la Generalitat, que n'ostentarà la representació legal, i el Consell Executiu, que serà presidit per ell. Article quart El nomenament del President de la Generalitat es realitzarà per Reial Decret a proposta del President del Govern. Article cinquè El Consell Executiu serà format, durant aquest període transitori, pels consellers que designi el President de la Generalitat fins a un màxim de dotze, i per un representant de cadascuna de les Diputacions de les províncies catalanes. El President assignarà als membres del Consell les respectives titularitats i atribucions en relació amb les competències que actualment tenen les Diputacions, i amb les que transfereixi a la Generalitat l'administració de l'Estat, quan aquesta transferència es produeixi. Article sisè Corresponen a la Generalitat dins el vigent règim jurídic general i local, les atribucions següents: a) Elaborar i aprovar les seves pròpies normes reglamentàries de règim interior, de conformitat amb les que siguin establertes en el desenrotllament d'aquest Reial Decret-llei. b) Integrar les actuacions de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en allò que afecti l'interès general de Catalunya i coordinar-ne les funcions en l'àmbit de la Generalitat, tot mantenint les esmentades Diputacions llur personalitat jurídica. c) Realitzar la gestió i administració de les funcions i serveis que li transfereixin l'Administració de l'Estat i les expressades Diputacions. El Govern establirà el procediment per realitzar aquestes transferències. Tanmateix, la Generalitat podrà proposar al Govern totes aquelles mesures que afectin els interessos de Catalunya. Article setè Es podrà recórrer contra els acords i actes de la Generalitat de Catalunya davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i, si és del cas, podran ésser suspesos pel Govern de conformitat amb la legislació vigent. Article vuitè Els òrgans de govern de la Generalitat establerts per aquest Reial Decret podran ser dissolts pel Govern per raons de seguretat de l'Estat. Article novè S'autoritza el Govern perquè dicti les normes que calguin per al desplegament i execució del que és establert en aquest Reial Decret-llei. Disposicions finals Primera El present Reial Decret-llei, del qual es donarà compte immediat a les Cortes, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado. Segona Queda derogada la llei del Cap de l'Estat de 5 d'abril de 1938. Tercera Queda derogat el Reial Decret del 18 de febrer de 1977, número 328/77. Quarta La Generalitat provisional restablerta no assumeix més drets ni obligacions que els derivats del present Reial Decret-llei. Disposició transitòria Mentre romangui en vigor el règim provisional de la Generalitat, el seu President assumirà també les funcions, competències i atribucions de la presidència de la Diputació de Barcelona. Donat a Madrid el 29 de setembre de 1977. Juan Carlos El President del Govern, Adolfo Suárez González updateImageLinks(); Afectacions passives Afectacions passives (4) DESPLEGAT l'art. 6 pel Decret de 18.3.1978, aprovant el Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya Desplegats els articles 3, 6-b i c per DECRET de 3 de desembre de 1977 DESPLEGAT pel Reial decret 2543/1977, de 30 de setembre, pel qual es desplega el Reial Decret-llei 41/1977, de 29 de setembre, que restableix la Generalitat de Catalunya. DESPLEGAT l'article 5 pel Decret de 5 de novembre de 1977, de nomenament del senyor Frederic Rahola i d'Espona Conseller de la Presidència de la Generalitat. Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya