RESOLUCIÓ AAM/2260/2014, d'1 d'octubre, per la qual es convoca la concessió i repartiment de drets de nova plantació de vinya, per a la campanya 2014-2015.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya va ser creada per l’Ordre ARP/163/2002, amb la finalitat de millorar la gestió del potencial i producció vitícola de Catalunya, i ha estat regulada per l’Ordre AAM/21/2013, de 5 de febrer (DOGC núm. 6316, de 15.2.2013), amb la finalitat de regular i adaptar a la normativa vigent els criteris i procediments d’aplicació d’aquells aspectes que tenen incidència directa i específica en la producció vitícola de Catalunya.

L’article 2.7 de l’Ordre AAM/21/2013, de 5 de febrer, estableix que la superfície màxima per a la nova plantació que serà objecte de distribució entre els sol·licitants s’establirà a l’inici de cada campanya mitjançant resolució del director o directora general competent en matèria d’Agricultura.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix l’Ordre AAM/21/2013, de 5 de febrer,

Resolc:

Article 1

Convocar la concessió de drets de nova plantació de vinya, per a una superfície màxima de 335 hectàrees, que seran distribuïts segons el grup de prioritat al qual pertany el sol·licitant i amb un màxim de 3 ha per sol·licitant.

Article 2

Per a la campanya 2014-2015, l’adjudicació dels drets es farà d’acord amb el que especifica l’article 3 de l’Ordre AAM/21/2013, sobre adjudicació de drets, grups de prioritats i compromisos.

Article 3

L’adjudicació dels drets de plantació de vinya procedents de la reserva de drets de Catalunya queda subjecta a les condicions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA