RESOLUCIÓ EMO/2408/2015, de 28 d'octubre, per la qual es publica la segona ampliació de l'import màxim per a l'exercici 2015 destinat a la concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Resolució
 
CONTENIDO

Atesa l’Ordre EMO/103/2015, de 22 d’abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6861, de 29.4.2015);

Atès el que disposa l’article 2, apartats 1 i 3, de l’esmentada Ordre EMO/103/2015, de 22 d’abril, on s’estableix que la distribució inicial dels imports destinats a l’atorgament de les subvencions es podrà modificar, tenint en compte el desenvolupament del programa i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del mercat de treball, mitjançant una resolució del/de la director/a general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, i que aquesta resolució es publicarà al DOGC;

Vista la primera ampliació efectuada mitjançant la Resolució EMO/1559/2015, de 3 de juliol, per la qual es modifica l'import màxim per a l'exercici 2015 destinat a la concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball (DOGC núm. 6911, de 13.7.2015);

Vist que el crèdit inicial és insuficient per atendre el programa que estableix l’Ordre EMO/103/2012, de 22 d’abril, abans esmentada;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el que disposa la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015);

Vistos els informes previs de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i en ús de les atribucions que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Article únic

Ampliar l’import màxim que preveu l’article 2.1 de l’Ordre EMO/103/2015, de 22 d’abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6861, de 29.4.2015), en la quantitat de 3.500.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària IU0802 D/482002900/3330/0000 DDFONSEXTR del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 2015.

La quantitat total màxima amb l’ampliació es fixa en 16.500.000,00 euros.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 

Barcelona, 28 d’octubre de 2015

 

Xavier López i García

Director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom