RESOLUCIÓ JUS/1525/2017, de 28 de juny, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a d'Interior i el lloc de subdirector/a de Tractament del Centre Penitenciari d'Homes a Barcelona de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JUS/006/17).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atesa la Resolució JUS/1079/2017, de 17 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a d'Interior i el lloc de subdirector/a de Tractament del Centre Penitenciari d'Homes a Barcelona de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/006/17);

Vist que s'han complert les especificacions i els requisits exigits en la convocatòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atès l'informe previ als nomenaments, emès pel director general de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

−1 Nomenar el senyor Serafin López Pérez subdirector d'Interior del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia.

−2 Nomenar el senyor Javier Amado Mateu Sancho subdirector de Tractament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA