RESOLUCIÓ TRI/328/2005, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2005 per presentar les sol·licituds per a l'obtenció de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local, els agents d'ocupació i desenvolupament local, i l'impuls dels projectes i les empreses qualificades d'I+O (codis de reserva Z09, Z07 i 005).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball i Industria
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/328/2005, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2005 per presentar les sol·licituds per a l'obtenció de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local, els agents d'ocupació i desenvolupame nt local, i l'impuls dels projectes i les empreses qualificades d'I+O (codis de reserva Z09, Z07 i 005).

Atès que l'article 11.1 de l'Ordre TIC/88/2003, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local i dels agents d'ocupació i desenvolupament local, i l'impuls dels projectes i les empreses qualificades d'I+O, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2003 (DOGC núm. 3837, de 6.3.2003), estableix que anualment es publicaran mitjançant resolució del conseller de Treball i Indústria les convocatòries dels ajuts que preveu aquesta Ordre;

Vist que l'Estratègia Europea d'Ocupació i les noves directrius i recomanacions del Consell de la Unió Europea en l'àmbit de l'ocupació tenen com a finalitat assolir la plena ocupació, la millora de la qualitat i la productivitat dels llocs de treball i el reforç de la cohesió i la inclusió social;

Atès el que disposen la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació (BOE núm. 301, de 17.12.2003); la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.7.2002), i el Decret 69/2004, de 20 de gener, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4054, de 22.1.2004);

Atès el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, i la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005 (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004);

Vistos el preceptes legals esmentats, a proposta del director del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2005 per presentar les sol·licituds per a les subvencions públiques per al foment del desenvolupament local, els agents d'ocupació i desenvolupament local i l'impuls dels projectes i les empreses qualificades d'I+O.

Article 2

Bases reguladores

Les bases d'aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordre de 24 de febrer de 2003, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local, els agents d'ocupació i desenvolupament local, i l'impuls dels projectes i les empreses qualificades d'I+O.

Article 3

Aplicació pressupostària

3.1 Les actuacions referents als programes d'agents d'ocupació i desenvolupament local i foment del desenvolupament local, estudis i campanyes per a la promoció local, tindran el cofinançament del 45% per part del Fons Social Europeu (FSE), mitjançant el Programa operatiu de foment d'ocupació de l'objectiu 3, núm. 2000ES053PO313.

Els projectes d'empreses qualificades d'I+O tenen un cofinançament del 45% per part del FSE, mitjançant el Programa operatiu d'iniciativa empresarial i formació contínua de l'objectiu 3, núm. 2000ES053PO311.

Atès que els ajuts d'aquesta convocatòria tenen cofinançament del FSE, els són d'aplicació el Reglament (CE)núm. 1784/1999, relatiu al Fons Social Europeu; el Reglament (CE) núm. 1159/2000, sobre activitats d'informació i publicitat, i el Reglament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA