RESOLUCIÓ CMC/977/2008, de 19 de març, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'aportacions reintegrables a projectes culturals que no siguin de producció audiovisual.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Les Indústries Culturals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

CMC/977/2008, de 19 de març, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'aportacions reintegrables a projectes culturals que no siguin de producció audiovisual.

Vist l'acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, adoptat en la sessió de 30 de gener de 2008, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió d'aportacions reintegrables a projectes culturals que no siguin de producció audiovisual, publicat al DOGC mitjançant la Resolució CMC/751/2008, de 10 de març;

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 11.e) dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril,

Resolc:

.1 S'obre convocatòria per a la concessió d'aportacions reintegrables a projectes culturals que no siguin de producció audiovisual.

.2 Les aportacions reintegrables que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores que consten a l'annex de la Resolució CMC/751/2008, de 10 de març (DOGC núm. 5093, de 18.3.2008), i per la normativa general de subvencions.

.3 La dotació màxima de les aportacions reintegrables previstes en aquesta convocatòria és de 4.200.000 euros, que es financen amb càrrec a la partida 830.0002 del pressupost de l'ICIC per a l'any 2008.

La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

.4 El període per presentar sol·licituds és des de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC fins al dia 31 d'octubre de 2008.

.5 Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant una instància que facilita l'ICIC (rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), i també es pot obtenir a la pàgina d'Internet http://www.gencat.cat/cultura/icic. La instància s'adreçarà al/a la director/a de l'ICIC i es pot presentar al Registre del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), a qualsevol dels serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, o bé a qualsevol dels registres i oficines que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.6 El/La director/a de l'ICIC resol sobre la concessió de les aportacions reintegrables que tramita l'Àrea de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA